Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
tel. 065 544 36 00
fax 065 543 26 58
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

„Wymianę stolarki okiennej”

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.

 

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. 1.       Zamawiający:

Gmina Góra

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

tel. 065 544 36 00  fax 065 543 26 58

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest :

 • Jolanta Strzeczkowska – z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych – 065 544-36-51, strzeczkowska@gora.com.pl

 

 1. 2.       Opis  przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na demontażu starej stolarki okiennej, uprzątnięcie odpadów, gruzu, transport, montaż , obróbka okien PCV  w lokalach mieszkalnych.

Wymagania dotyczące stolarki okiennej oraz innych  robót i materiałów wyspecyfikowano poniżej:

 

Adres inwestycji

Wymiary okien

Opis

 1. Bronów 23

Okna PCV 177 x 142 szt. 1

Okno dwuskrzydłowe, jedno uchylno-rozwierne, parapet wewnętrzny, obróbka po wymianie stolarki

 1. Czernina, ul. Narutowicza 14-16

Okno PCV 108 x 110 szt. 2,

Zmniejszenie jednego otworu 0,63 x 117, jednoskrzydłowe, uchylno-rozwierne, parapet wewnętrzny, nawietrzaki, obróbka po wymianie stolarki

 1. Czernina, ul. Polna 3

Okno PCV 170 x 149 szt. 2

 • okno dwuskrzydłowe, jedno uchylno-rozwierne, parapety wewnętrzny i zewnętrzny, obróbka po wymianie stolarki
 1. Chróścina 37a

Okno PCV 205 x 141 szt. 1

 • okno dwuskrzydłowe, jedno uchylno-rozwierne, parapet wewnętrzny, obróbka po wymianie stolarki
 1. Góra, ul. Wrocławska 56

Okno PCV 103 x 156 szt. 1 + nawietrzak

Okno PCV 93 x 113 szt. 1

 • okno jednoskrzydłowe, uchylno-rozwierne, parapety wewnętrzne szt. 2, obróbka po wymianie stolarki
 1. Góra, ul. Pl. Chrobrego 15

Okno PCV 105 x 167 2 szt.

Imitacja podziału, okno jednoskrzydłowe, uchylno-rozwierne, parapety wewnętrzne 2 szt.

 1. Góra, ul. A. Krajowej 17

Okno PCV 121 x 177 2 szt.

Okno dwuskrzydłowe, uchylno-rozwierne, parapety wewnętrzne 2 szt.

 

Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu prawidłowej kalkulacji ceny winien  samodzielnie dokonać pomiarów stolarki okiennej. Niniejsze będzie możliwe  w dniach 03.07 – 14.07.2017 po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych Tadeuszem Wawro – nr tel. (65) 544-36-28.

 

 1. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie Zamawiającego (Góra, ul. Mickiewicza 1) pok. 103 w terminie do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10:00.

 

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Górze

Oferta na

„Wymiana stolarki okiennej”

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

Sekretariat, pokój nr 101 I piętro budynku

Konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w zaproszeniu do składania oferty) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, pokój 104.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. 5.       Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2017 r.

 

 1. 6.       Kryterium oceny ofert:

Cena – 100% /minimalizacja/

 

 1. 7.       Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać :

 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu – (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert lub w przypadku osoby, która nie prowadzi działalności – oświadczenie w treści formularza ofertowego, a w konsekwencji złoży oświadczenie niezbędne do zawarcia i prawidłowego rozliczania umowy – zlecenia.

UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu KRS lub informacji z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

 

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 8 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały błędy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów, winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowanego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

 1. 8.       Warunki udziału w postepowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na potwierdzenie warunków, oferent składa oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 niniejszego zaproszenia ofertowego.

 1. 9.       Wszelkie modyfikacje i/lub uzupełnienia ogłoszenia oraz zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które automatyczne stanowią integralną część ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu na ich adres e-mail lub fax. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub faxu. Informacja dotycząca wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowania pocztą elektroniczną.

 

 1. 10.   Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania, jeżeli:

 1. Nie złożono żadnej oferty,
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. Postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy.

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY INFORMACYJNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU OGÓLNODOSTĘPNYM ORAZ OPUBLIKOWANO NA STRONIE WWW.GORA.COM.PL

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.