Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa materiałów sypkich – piasku, klińca i tłucznia

Przedmiot:

Dostawa materiałów sypkich – piasku, klińca i tłucznia

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
23-210 Kraśnik
ul. Graniczna 3A
tel.: (81) 825 62 53, 825 61 36,
tel/fax: 825 68 09
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-13 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw – piasku, klińca i tłucznia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – w okresie 12 miesięcy od dnia 29.07.2017 r. lub od dnia podpisania umowy, w zależności od tego, która data jest późniejsza.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi).

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

   Oferty, w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy i adresu Dostawcy oraz dopiskiem: „Oferta – Dostawa materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”, należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sekretariacie (II p. pok. nr 206) w terminie do dnia 13.07.2017 r. do godz. 1100 lub przesłać pocztą w powyższym terminie; w przypadku wysłania oferty pocztą za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godz. 1115 .

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

 1. Wiesław Korkosz – tel. 607 803 997
 2. Agnieszka Dziurda – tel. 81 825 68 09 wew. 502.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.