Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa nawierzchni chodnika z wymianą krawęzników i zjazdów

Przedmiot:

Przebudowa nawierzchni chodnika z wymianą krawęzników i zjazdów

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Urzędowie
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
tel. (81) 822-50-30
fax. (81) 822-51-50
Województwo: lubelskie
Miasto: Urzędów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

                              

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP: 271.17 .2017. Nazwa zadania:  Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Krakowskiej z wymianą krawężników i zjazdów.

 

Działając na podstawie § 4 pkt 6, ppkt a) Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2015  Wójta Gminy Urzędów z dnia 02.03.2015r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,  Gmina Urzędów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego                        Gmina Urzędów

Adres zamawiającego                         Rynek 26

Kod Miejscowość                                  23-250 Urzędów

Telefon:                                                   

Faks:                                                           81 822 51 50

adres strony internetowej                www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl,  zakładka ogłoszenia, zakładka przetargi

adres poczty elektronicznej              przetargi@urzedow.pl

Godziny urzędowania:                        7:30-15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164 i Dz.U. z 2016 poz. 1020)oraz  na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2015  Wójta Gminy Urzędów z dnia 02.03.2015r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie wraz z innymi załącznikami w niniejszej procedurze

Stronia internetowa: www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl zakładka ogłoszenia, zakładka przetargi

 

Dokumenty przetargowe niniejszego  zamówienia można uzyskać bezpłatnie, również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim  w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, pokój nr 13.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.  Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Krakowskiej z wymianą krawężników i zjazdów.

Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją do zgłoszenia robót na wymianę krawężników, nawierzchni chodnika i nawierzchni zjazdów,opracowaną przez Biuro Projektów Budownictwa Drogowego, Piotr Kowal, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia usytuowany jest w obrębie układu urbanistycznego , wpisanego do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/192,  realizowany będzie  zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych  Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  IN.5142.136.1.2016 z dnia   22.03.2016r.  ( pozwolenie w załączeniu).

 

W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej, wykonawca uzyska stosowne zezwolenie i poniesie koszty.

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również i inne prace towarzyszące, m. in.:

 

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz wody, energii na cele budowlane, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w rejonie prowadzonych robót, opracowanie czasowej organizacji ruchu,

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,

7)naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, gdy dotyczy,

8) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

9) dokonywanie uzgodnień z właścicielami posesji przyległych do pasa drogowego w zakresie terminu wykonywania robót uniemożliwiających tymczasowo dojazd do posesji ( gdy dotyczy),

10) ubezpieczenie robót, sprzętu wykonawcy, oraz od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej osób trzecich i ubezpieczenia własnego personelu, o wartości nie mniejszej niż 70 000 złotych,

 

11) nadzór przedstawicieli służb technicznych zarządców sieci i urządzeń podziemnych, jeśli jest on wymagany.

Koszty związane z transportem materiałów z rozbiórki, ew. utylizacją  – wykonawcy skalkulują we własnym zakresie.

 

3. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy obowiązani są zastosować materiały ,  wyroby  dobrej jakości posiadające   certyfikaty CE dopuszczające do stosowania ich na terenie krajów UE, oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, a także spełniać aktualne normy branżowe PN, itp., których okazania zamawiający może żądać przed wbudowaniem. Każdy rodzaj robót, w którym Wykonawca wbuduje  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli, należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o  porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe – Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, a operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

 

4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy,  europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, lub systemy referencji technicznych – należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do załączonych rysunków technicznych, jest zobowiązany wykazać, że  oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał, wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do porównania zgodności przekazanych opracowań -  w szczególności formularz pn. przedmiar robót - zał. nr 1a, jak i zapisów niniejszego ogłoszenia, propozycji umowy, rysunków technicznych  itp.,  w przypadku jakichkolwiek niezgodności, wątpliwości  zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia,  w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykazywanie przez wybranego wykonawcę niezgodności (dla zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia), w ww. dokumencie po terminie składania ofert i wybraniu oferty najkorzystniejszej,  zamawiający pozostawi bez rozpoznania.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

 

Cz. Wymagania organizacyjne

1)    Wymagana będzie współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym   w zakresie ustaleń dotyczących realizacji robót, kontroli kosztów w okresie realizacji -  zaplanowanych w budżecie na ww. inwestycję.

2)   Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania procedur w szczególności dotyczy to przestrzegania:

-   sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót i dokonanie odbioru robót  ulegających zakryciu, odbioru końcowego i pogwarancyjnego.

 

3)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8 roboty przygotowawcze

45200000-9 podbudowy,

45233000-9 nawierzchnie, rob. dodatkowe i towarzyszące

 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

Cz. Wymagania dotyczące  gwarancji i rękojmi.

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Okres rękojmi za wady fizyczne wygasa po upływie 36 miesięcy –  licząc od dnia  końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Na roboty wykonane przez podwykonawców,  gwarancji  i rękojmi udziela Wykonawca.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia –  do 29.09.2017r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

A. nie podlegają wykluczeniu

                Z postępowania zamawiający wykluczy wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania  będzie oświadczenie złożone wraz z ofertą , według załącznika nr 2 w niniejszym postępowaniu.

 

B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje tego warunku  - oświadczenie złożone wraz z ofertą , według załącznika nr 2 w niniejszym postępowaniu.

 

2)   sytuacji ekonomicznej  i finansowej

Zamawiający nie precyzuje tego warunku - oświadczenie złożone wraz z ofertą , według załącznika nr 2 w niniejszym postępowaniu.

 

3)   zdolności technicznej  lub zawodowej

a) Wykonania co najmniej jednej  roboty budowlanej  polegającej na budowie, przebudowie placów, parkingów, dróg, chodników  i innych nawierzchni  z kostki brukowej gr. 8 cm  o wartości nie mniejszej niż  80 000 złotych brutto.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( zał. nr 5 w niniejszej procedurze) wykonanych  za  okres ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -   z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane  zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone.

Dowodami, które mają potwierdzić że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone są referencje , bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

W przypadku gdy wykonawca  wskaże w ofercie przetargowej podwykonawcę, który będzie wykonywał część robót w danym zamówieniu , zamawiający dopuszcza przyjęcie dokumentów dowodów na te roboty, wystawionych na podwykonawcę ( mimo że nie mamy tutaj do czynienia z podmiotem składającym ofertę wspólnie).

b) dysponowania co najmniej jedną osobą , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane  w specjalności drogowej bez ograniczeń,  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ww. osoba musi wykazać  minimum roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,  która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,   pełniła funkcję  kierownika budowy przy realizacji  minimum jednego zamówienia, którego przedmiotem była budowa, przebudowa placów, parkingów, dróg, chodników  i innych nawierzchni m.in.  z kostki brukowej gr. 8 cm, o wartości brutto nie mniejszej niż 80 tys. zł, dla jednego zamówienia, przy czym okres doświadczenia zawodowego liczony jest od dnia posiadania wymaganych uprawnień.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W tym przypadku regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65).

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób ( zał. nr 6)  w niniejszym postępowaniu).

 

2. Wykonawca może polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie  będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

2a. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, proponuje aby pisemne zobowiązanie tego podmiotu zawierało informacje, w szczególności:   

     a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

     b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

         zamówienia,

     c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

     d) czy podmiot, na zdolnościach  którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w   

          postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp , zamawiający bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w związku z powyższym zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia  wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów w niniejszym postepowaniu  oświadczenia wg załącznika nr 2  o braku podstaw do wykluczenia

 

3. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia  - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli ich oferta zostanie wybrana , zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp ( dotyczące braku podstaw do wykluczenia) musi spełnić każdy z wykonawców, natomiast z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp ( dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w niniejszym postępowaniu ) oceniane będą wspólnie.

Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

5 . Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)    jest niezgodną z treścią ogłoszenia;

2)    zawiera rażąco niską cenę tj. cena brutto poniżej 50% wartości szacunkowej zamówienia;

3)    wykonawca nie dołączy wymaganych ogłoszeniem oświadczeń, dokumentów dla spełnienia warunków udziału, pomimo wezwania do uzupełnienia (art. 26.ust.3 ustawy Pzp), oraz nie złoży wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1 ustawy Pzp;

4)   jest złożona po terminie.

 

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia

 

 Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia  aktualne na dzień składania ofert, które należy załączyć do oferty

 

1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu  – zał. nr 2

3) wykaz robót budowlanych – zał. nr 4

4) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,  pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

5) kosztorys  ofertowy  opracowany  na podstawie załącznika  nr 1a (przedmiar robót) do ogłoszenia w niniejszym postępowaniu – zostanie przedłożony przez wykonawcę , który został wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia, przed dniem podpisania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 3  należy złożyć w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.ugurzedow.bip.lubelskie.pl zakładka ogłoszenia, zakładka przetargi informacji z sesji otwarcia ofert ( zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

 

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

 

A.1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych  – zał. nr 2

 

B. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej)  należy złożyć następujące dokumenty:

 

B.1) wykaz robót budowlanych ( zał. nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

C. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.), musi ona spełniać następujące warunki:

 

C.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

C.2) Stosowne pełnomocnictwo, upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

C.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty odnośnie nie podlegania wykluczeniu i dotyczące grupy kapitałowej, dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

 

 

Grupy kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

1. Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

2. Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

 • osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącąusługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywaniatakiego zawodu,
 • osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmujedalsze działania podlegające kontroli koncentracji,
 • związek przedsiębiorców ( izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • przedsiębiorca dominujący – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę w rozumieniu pkt 3, nad innym przedsiębiorcą.

 

3.  Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;

uprawnienia takie tworzą w szczególności:

 • dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 • uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 • członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy ( przedsiębiorcy zależnego),
 • dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielnizależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 • prawo do całego albo części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
 • umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

 

4. Wykonawca , wraz z ofertą składa  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1  pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody     że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

5.  Wykonawcy, którzy  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożyli  odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

6. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 23) ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

 

7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

1. Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.        oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.2.        wykonawca przedstawił ofertę co do treści, zgodną z wymaganiami Zamawiającego.

1.3.        oferta jest złożona przez Wykonawcę nie wykluczonego przez Zamawiającego z

                niniejszego postępowania,

1.4.        nie została odrzucona przez Zamawiającego.

 

2. Oceny ofert dokonywać będzie Zamawiający, przyznając punkty (P) poszczególnym ofertom wg poniższych zasad:

 1. Wysokość oferowanej ceny P(1) – maksymalnie 80 pkt., gdzie oferty otrzymają ilość punktów wyliczoną według następującej proporcji:

80 pkt. X (najniższa cena brutto / zaoferowana cena brutto ocenianego wykonawcy), tj. 80    punktów otrzyma oferta o najniższej cenie.

 1. Długość oferowanego okresu gwarancyjnego i rękojmi na przedmiot zamówienia

 ( całość  wykonanego zaoferowanego przedmiotu zamówienia) P(2)

Oferty otrzymają doliczenie do punktacji 10 punktów za każde wydłużenie o 1 rok okresu gwarancji i rękojmi według następującego wyboru:

- minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy;

- maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy.

Maksymalna liczba punktów wynosi 20.

W przypadku zaoferowania  okresu gwarancji  i rękojmi  j.n., oferta otrzyma:

36 miesięcy – 0 pkt; 48 miesięcy – 10 pkt; 60 miesięcy – 20 pkt.

Powyżej 60 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalne 60 miesięcy gwarancji i rękojmi. Oferta z propozycją poniżej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi zostanie odrzucona.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = P(1) + P(2)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert:

 

1. Oferty należy składać do dnia 2017-07-14 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim  w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23- 250 Urzędów, pokój nr 6.

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

1)            w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty,

            których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez

   otwierania;

2)         koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert

                zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

                dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty

 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 2017-07-14, o godz. 10:15

Urzędzie Miejskim  w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23- 250 Urzędów, pokój nr 1 – sala konferencyjna

 

          

XII. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

 tj. do dnia 2017-08-12.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

W niniejszym postępowaniu  nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona bez zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Informacja o zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie   przewiduje  udzielenia  takich zamówień  w niniejszym postępowaniu.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Inne informacje

1. Zamawiający wprowadza możliwość zmiany postanowień umowy  w stosunku do treści oferty :

ceny w przypadkach:

 • konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych,
 • zmiana wynika z urzędowej zmiany stawki VAT,
 • zmiana wynika z możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), wykonaniarobót nie ujętych w zamówieniu podstawowym tj. roboty dodatkowe, konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy ( rozszerzenie zakresu), oraz zwiększenie zakresu wynikające z rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu umowy ( do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na wyszczególnione zadanie inwestycyjne)
 • gdy w stanie faktycznymwynikła większa ilość robót niż przyjęto w zamówieniu podstawowym – w przedmiarach robót będących podstawą do opracowania oferty.

 

terminu w przypadkach:           

 • wykonania robót określonychw podpunktach a) , c), którerozszerzą zakres przedmiotu zamówienia podstawowego, o okres nie dłużej niż 15 dni dla każdej przewidzianej możliwości wynikającej z podpunktu a) i c) w przewidzianej inwestycji.

 

 • na okoliczność wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, okoliczność wystąpienia siły wyższej, które niepozwolą na prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną, m.in. prowadzenia robót drogowych, w niniejszym postępowaniu, o okres nie dłużej niż 20 dni;

 

 • wynikający ze zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkamiterenowymi, o okres nie dłużej niż 20 dni ;

 

 • niemożliwości niezwłocznego rozpoczęcia realizacji robót po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy,w szczególności ze względu na brak uzyskania wymaganych zezwoleń, uzgodnień , decyzjiitp., a także opóźnień spowodowanych z winy zamawiającego, o faktyczny czas przekroczeniazakreślonych przez prawo terminów wydawaniaprzez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.jak i również odmowy.;

 

zmiany osobowe i podmiotowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w siwz, będzie również wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego

- zmiana podwykonawców, zmiana podmiotów  trzecich  na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału, w okolicznościach gdy, nowy  podwykonawca lub podmiot na zasobach którego Wykonawca  będzie wykazywał spełnienie warunków udziału, wykaże spełnienie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  dotychczasowy podwykonawca.

 

Inne zmiany

1.  uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  zgłoszonych przez kierownika budowy, lub inspektora nadzoru ( wprowadzona z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a i b ustawy Prawo budowlane)

2.     zmiany dokonane podczas wykonywania robót nie odstępujące w sposób istotny od  warunków zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, , w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,  spełniając zapisy art. 57 ust 2  ustawy Prawo budowlane)

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

 

Przewidziane wyżej zmiany postanowień umowy nie wymagają wprowadzania aneksu,  z zastrzeżeniem zmian dotyczących terminu.

 

 

                                                                                           

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.