Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE CENOWE - Utwardzenie powierzchni gruntu

Przedmiot:

ZAPYTANIE CENOWE - Utwardzenie powierzchni gruntu

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów
tel. 048 672 70 22
fax 048 672 70 23
e-mail: gmina@rusinow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gałki
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE CENOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

1. Zamawiający:

Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: gmina@rusinow.pl, tel. 048 672 70 22, fax 048 672 70 23, www.rusinow.pl zaprasza do złożenia oferty na:

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ew. 1162,1163

w miejscowości Gałki”

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działkach nr ew. 1162,1163 w miejscowości Gałki w Gminie Rusinów.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót:

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod projektowane utwardzenie terenu;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na projektowanych warstwach podbudowy oraz wykonanie elementów oporowych – krawężników wtopionych na ławach podkrawężnikowych z oporem;

- urządzenie powierzchni biologicznie czynnej – nawierzchnia trawiasta.

2.2. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2.3. Pomocniczo zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w drukach kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i służącego do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.

2.4. W ramach wyszczególnionych w w/w dokumentach należy wykonać również:

- wszelkie roboty, prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę, między innymi:

- bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3 szt.;

- atesty;

- inne wymagane prawem dokumenty, itp.

Wymienione w niniejszym punkcie dokumenty winny być przedłożone dla Zamawiającego najpóźniej na dzień odbioru końcowego.

2.5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację zamówienia -wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowo zamówienia.

2.6. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

2.7. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia  14 stycznia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).

2.8. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

2.9. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 2.2. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów Prawa budowlanego oraz  zasad wiedzy technicznej.

2.10. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić 3 lata gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

Czas trwania okresu rękojmi za wady strony udzielają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

 

2.11. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

 

2.12. Kody CPV:

45223300-9  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

3.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2017 roku.

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

4.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

4.2. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną.

4.3. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

 

Oferta na „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ew. 1162,1163

w miejscowości Gałki”

 

4.4. Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 17. 07. 2017 r. godz. 10.30.

4.5. Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

4.5.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego;

4.5.2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy – sporządzony w oparciu o druk kosztorysu ofertowego załączony do niniejszego zapytania cenowego.

Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postepowania, obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w odpowiedniej pozycji kosztorysu.

4.5.3. dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego zapytania cenowego.

 

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

5.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.2.1. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w niżej podanych specjalnościach:

- kierownik budowy o specjalności w branży budowlanej: minimum 1 osoba (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego).

5.3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane  w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł każda z robót. Wykaz robót należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.

5.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający poprawia w ofercie:

6.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,

6.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych pomyłek, zamawiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 6.3 Zapytania cenowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Hanna Kobyłka, tel. 48 6727022 wew. 25, e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl            

 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku „formularz ofertowy”.

8.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 17. 07. 2017 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, lub pocztą na adres Zamawiającego.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

9.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

9.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

9.3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączony kosztorys ofertowy i przedmiar służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w odpowiedniej pozycji kosztorysu.

9.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższej ceny

 

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 

12. Miejsce i termin odczytania ofert:

- odczytanie treści ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, Sala Konferencyjna.

 

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

13.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

ZAPYTANIE CENOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

1. Zamawiający:

Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: gmina@rusinow.pl, tel. 048 672 70 22, fax 048 672 70 23, www.rusinow.pl zaprasza do złożenia oferty na:

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ew. 1162,1163

w miejscowości Gałki”

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działkach nr ew. 1162,1163 w miejscowości Gałki w Gminie Rusinów.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie następującego asortymentu robót:

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod projektowane utwardzenie terenu;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na projektowanych warstwach podbudowy oraz wykonanie elementów oporowych – krawężników wtopionych na ławach podkrawężnikowych z oporem;

- urządzenie powierzchni biologicznie czynnej – nawierzchnia trawiasta.

2.2. Przedmiot zamówienia opisany został za pomocą projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2.3. Pomocniczo zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w drukach kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i służącego do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.

2.4. W ramach wyszczególnionych w w/w dokumentach należy wykonać również:

- wszelkie roboty, prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę, między innymi:

- bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3 szt.;

- atesty;

- inne wymagane prawem dokumenty, itp.

Wymienione w niniejszym punkcie dokumenty winny być przedłożone dla Zamawiającego najpóźniej na dzień odbioru końcowego.

2.5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację zamówienia -wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowo zamówienia.

2.6. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

2.7. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia  14 stycznia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).

2.8. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

2.9. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 2.2. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów Prawa budowlanego oraz  zasad wiedzy technicznej.

2.10. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić 3 lata gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

Czas trwania okresu rękojmi za wady strony udzielają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

 

2.11. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

 

2.12. Kody CPV:

45223300-9  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

3.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2017 roku.

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert.

4.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

4.2. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę uprawnioną.

4.3. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

 

Oferta na „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ew. 1162,1163

w miejscowości Gałki”

 

4.4. Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 17. 07. 2017 r. godz. 10.30.

4.5. Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

4.5.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego;

4.5.2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy – sporządzony w oparciu o druk kosztorysu ofertowego załączony do niniejszego zapytania cenowego.

Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postepowania, obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w odpowiedniej pozycji kosztorysu.

4.5.3. dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego zapytania cenowego.

 

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

5.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.2.1. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w niżej podanych specjalnościach:

- kierownik budowy o specjalności w branży budowlanej: minimum 1 osoba (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego).

5.3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących wskazanych robót określających, czy roboty te zostały wykonane  w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł każda z robót. Wykaz robót należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.

5.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający poprawia w ofercie:

6.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,

6.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych pomyłek, zamawiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 6.3 Zapytania cenowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Hanna Kobyłka, tel. 48 6727022 wew. 25, e-mail: hanna.kobylka@rusinow.pl            

 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku „formularz ofertowy”.

8.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 17. 07. 2017 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, lub pocztą na adres Zamawiającego.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

9.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

9.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

9.3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączony kosztorys ofertowy i przedmiar służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w odpowiedniej pozycji kosztorysu.

9.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższej ceny

 

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 

12. Miejsce i termin odczytania ofert:

- odczytanie treści ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, Sala Konferencyjna.

 

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

13.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.