Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie Ofertowe na kontynuację wykonania ogrodzenia terenu

Przedmiot:

Zapytanie Ofertowe na kontynuację wykonania ogrodzenia terenu

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie im. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. 11 listopada 6
48-303 Nysa
tel: 77 4310125
e-mail: sp10@gzo.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie Ofertowe
na kontynuację wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10
z oddziałami integracyjnymi w Nysie

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz.907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

 

II.         ZLECENIODAWCA 

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi

48-303 Nysa, ul. 11 listopada 6

NIP 7532334538 

 

III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest

Kontynuacja wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie.”

 1. Zakres prac w ramach wykonania usługi obejmuje:
 • wykonanie i montaż ogrodzenia terenu szkoły o długości 119 mb z przęseł stalowych zamkniętych wg wykazu nr 1
 • wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej i furtki wg wykazu nr 2
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Uwaga:

Ze względu na kontynuację wykonania ogrodzenia, przed złożeniem oferty należy dokonać wizji na terenie szkoły.

 

IV.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2017 r.

         

V.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą  spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

       Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót), posiadające uprawnienia w branży:  konstrukcyjno-budowlanej  oraz wpis do OIIB.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

 

VI.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  w zaproszeniu - załącznik nr 2
 3. wykaz robót budowlanych z ostatnich dwóch lat wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -   załącznik nr 3
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -  załącznik nr 4

 

VII.  Opis sposobu przygotowywania oferty.

      

1.    Wymagania podstawowe.           

1)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)      Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych i wariantowych.

3)      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5)      We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

6)      Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

 

2.    Zawartość oferty.

              Kompletna oferta musi zawierać:

 1. formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego

2)       dokumenty wymienione w pkt VI niniejszego zaproszenia

3)       kosztorys ofertowy

 

VIII.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi
  w Nysie do dnia 13 lipca 2017 r. do godz. 9.00, lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: sp10@gzo.nysa.pl lub przesłać pocztą na adres: 48 – 303 Nysa, ul. 11 listopada 6.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w ust.1.
 4. Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

 

IX.   KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena.
 2. Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje).
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

X.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.