Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż rolet okiennych w 142 oknach

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż rolet okiennych w 142 oknach

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
tel. 48 41 349 72 77
tel. 48 41 344 56 15
tel. 48 41 349 72 78
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

   ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8  ustawy  z dnia a 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty  na   „Dostawę i montaż rolet okiennych w 142 oknach Domu studenta: dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie,  dostawa oraz montaż 426 sztuk rolet w 142 oknach – okna trzyskrzydłowe zaciemniających okna, ograniczające dostęp światła dziennego, słonecznego.

II. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

1.O zamówienia mogą ubiegać wykonawcy którzy  spełniają warunki dotyczące:

1)posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali:

- minimum dwie usługi  o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno  wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte  w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych poniżej.

3.Dokumenty jakie winien przedłożyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt.III.1:

1)Wykaz  usług ( formularz załącznik nr 3) zgodnie z warunkiem określonym w pkt. II.1.1);

IV.KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających od­rzuceniu, według niżej podanego kryterium:

  1. KRYTERIUM – cena brutto - stanowiące wagę 100%

1.W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryte­rium cena, Zama­wiający do­kona porównania ofert według następujących zasad:   

maksymalną ilość punktów (100) Zama­wiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

 najniższa oferowana cena

----------------------------------   x 100 pkt  = ............. pkt

cena oferty badanej

 

   Za najkorzystniejszą Zama­wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za  jedyne kryterium -cena- przyjęte w niniejszym postępowaniu.

 

IV. WYKONAWCA WINIEN PODAĆ W SWOJEJ OFERCIE:

 

Ceny jednostkowe netto, podatek VAT, cena brutto za całość zamówienia

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 3; do dnia 17.07.2017r.do godziny 10:00. Kontakt Marcin Kmieciak tel 41 349 7365 lub pocztą elektroniczną na adres : kmieciak@ujk.edu.pl">marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

 

VI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1)Wykaz  usług zgodnie z warunkiem określonym w pkt. III.1.1).

 

3)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

4)Pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

5) Atest/certyfikat lub inny dokument potwierdzający że rolety będą wykonane z materiałów zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r § 258 ust. 1oraz § 258 ust 1a

 

VII WARUNKII REALIZACJI

1. Rolety muszą być opuszczane i podciągane  manualnie.

2. Montaż rolet nie może naruszać konstrukcji okien ponieważ są one objęte gwarancją producenta, w przypadku 8 piętra 

3.Rolety winny  być wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania  bez konieczności zakupu dodatkowych materiałów przez zamawiającego.

4. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zdjęcia dokładnych wymiarów z otworów okiennych w których będą montowane rolety oraz przedstawić katalog wzorów i kolorów dla rolet zaciemniających.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas montażu,

6. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu rolet - w formie telefonicznej lub faksem - na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy i montażu.

7. Rolety montowane będą w czynnych, użytkowanych obiektach. Zamawiający nie dopuszcza blokowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych. Rolety muszą być dostarczone tego samego dnia oraz zamontowane maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych.

8. Odbiór rolet

 a) Odbioru rolet dokona upoważniony przez Zamawiającego, wskazany w umowie pracownik,  spisując wraz z przedstawicielem Wykonawcy protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do umowy; UWAGA : Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury

b) dostarczony i zamontowany towar zostanie sprawdzony przez Zamawiającego  zarówno 
   pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad
  jakościowych rolet, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany
  wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady w terminie 3 dni
  kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

      c) w razie wykrycia przez Zamawiającego po rozpoczęciu użytkowania  wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający złoży u Wykonawcy reklamację - pisemnie lub faksem, która powinna być rozpatrzona w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.  Po upływie tego terminu reklamacja uznana zostanie za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

9. UWAGA !!!

Zgodnie z paragrafem 258 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - "W strefach pożarowych ZL V (jakimi są m.in. Domy Studenta) stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione."
   Ponadto zgodnie z paragrafem 258 ust. 1a wspomnianego rozporządzenia "W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:
1) ti ≥ 4 s;
2) ts ≤ 30 s;
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie występują płonące krople.

 

 

10. Wymagania odnośnie gwarancji

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 48 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 do umowy

b) Wykonawca zapewnia podjęcie naprawy  gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 24 godzin roboczych  od powiadomienia o zaistnieniu usterki w ramach naprawy gwarancyjnej,

11. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, celem uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.