Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont drogi gminnej wraz z odbudową rowów i przepustów

Przedmiot:

Remont drogi gminnej wraz z odbudową rowów i przepustów

Data zamieszczenia: 2017-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
tel. 41 369 09 00
fax 41 369 09 01
e-mail: urzad@ug.wislica.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skotniki Dolne
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.215.2.2017nazwa zadania: ,,Remont drogi gminnej w msc. Skotniki Dolne dz. 1149 w km 0+000 - 0+690 wraz z odbudową rowów i przepustów na działce nr 1148 w km 0+000-0+690.”

W związku z planowanym wykonaniem remontu drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. 1149 w km 0+000 - 0+690 wraz z odbudową rowów i przepustów na działce nr 1148 w km 0+000-0+690, Gmina Wiślica  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wawrowice.

Nazwa zadania: ,,Remont drogi gminnej w msc. Skotniki Dolne dz. 1149 w km 0+000 - 0+690 wraz z odbudową rowów i przepustów na działce nr 1148 w km 0+000-0+690.”

Zakres robót do wykonania

I. PODBUDOWA

- Koryta wykonane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat.II-IV na całej szerokości jezdni  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem ziemi na odległość 1 km– 2760,00 m2,

-  Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 2760,00 m2,

- Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 – warstwa dolna podbudowy o grubości 25 cm – 2760,00 m2,

- Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5– warstwa górna podbudowy o grubości 10 cm – 2760,00 m2,

- Wykonanie przepustów z murkami czołowymi skośnymi z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o średnicy 50 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu - 2x6m=12,00 m

II. ZJAZDY NA DZIAŁKI

- Wykonanie przepustów z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o średnicy 50 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu (15 szt.) – bez murków czołowych – 90,00 m,

- Utwardzenie nawierzchni kruszywem kamiennym 0-31,5 – gr. 10 cm – 270,00 m2,

III. ROWY

- Odmulenie istniejących rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz uzupełnienie poboczy przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km – 680,00 m.

 

Szczegółowy opis wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 3.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 4.

-  Zgłoszenia robót budowlanych  - Załącznik Nr 5.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45 000 000-7

45 200 000-9

45 230 000-8

45 233 000-9

Rozwiązania równoważne.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych usług, oprogramowania, materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia usług, oprogramowania, materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia.

3. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.10.2017 roku.

4. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Informujemy, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30 000 EURO, będziemy zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wobec powyższego nie będzie możliwe zawarcie stosownej umowy na ,,Remont drogi gminnej w msc. Skotniki Dolne dz. 1149 w km 0+000 - 0+690 wraz z odbudową rowów i przepustów na działce nr 1148
w km 0+000-0+690”
w oparciu o złożoną ofertę.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

8. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.07.2017 r. do godz. 12:00

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta na:

,,Remont drogi gminnej w msc. Skotniki Dolne dz. 1149 w km 0+000 - 0+690 wraz z odbudową rowów i przepustów na działce nr 1148 w km 0+000-0+690.”

 Nr sprawy: RS.215.2.2017

Nie otwierać przed 17.07.2017 r. godz. 12:10

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Marek Gaweł tel.  41 3690903  - w sprawach proceduralnych

- Waldemar Błachut tel. 41 3690911 – w sprawach merytorycznych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od dnia składania ofert.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną lub szczegółową zależnie od decyzji zamawiającego.

3) Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.