Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - konserwacja i naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - konserwacja i naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Saperska 2
59-726 Świętoszów
Tel.: 261-686-279
Fax: 261-686-280
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Duninów
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dotyczy: postępowania nr 629/ZP/2017 o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacja i naprawa pomieszczeń sanitarnych
w budynku nr 9 kompleks 7795 Duninów ,,

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Konserwacja
i naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 9 kompleks 7795 Duninów”
na następujących warunkach:

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień publicznych obowiązującej w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowiei na zasadach określonych
  w zaproszeniu i specyfikacji technicznej.
 2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.09.2017r.

 1. Zasady prowadzenia postępowania
 1. Wykonawca może w terminie do dnia 11.07.2017r. zwrócić się
  do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji zamówienia o treści zapytań lub wniosków o zmianę bez wskazywania źródła, od którego
  one pochodzą oraz odpowiedź lub stanowisko Zamawiającego.
 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
  do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych w pkt 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia
  w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.
 6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
 7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin
  na składania ofert.
 3. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru dla:
 • cena: 100 pkt

cena najniższa

------------------------------            x 100 pkt

cena oferty ocenianej 

 

 1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Do oceny w kryterium „cena” będzie brana cena brutto oferty.                                                   
 2. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
 3. O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zawiadamia
  sięzamieszczając informację na stronie internetowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz opisem oceny ich spełnienia.
 1. Wykonawca nie znajduję się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba,
  że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 3. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-
  na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
 • wykaz pracowników oraz uprawnienia do kierowania pracami objętymi zakresem umowy tj.
 • kierownik robót z uprawnieniami branży budowlanej
 • Wykonawca przedstawi w dniu podpisania umowy ubezpieczenie robót na cały okres obowiązywania umowy, także aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z opłaconą składką.
 • Kosztorys ofertowy
 1. przedstawi w dniu podpisania umowy potwierdzone za zgodność kopie dokumentów  potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania  robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także  aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej   Izby Inżynierów Budownictwa,
 2. Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych namateriały, wyroby budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych.
 3. przedstawi w dniu podpisania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej robót na cały okres obowiązywania umowy na kwotę
  nie mniejsza niż wartość złożonej oferty
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
 3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
  i oznakować w następujący sposób:

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów

Oferta w postępowaniu na „Konserwacja i naprawa pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 9 kompleks 7795 Duninów”

    Nr sprawy: 629/ZP/2017

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.07.2017 r. o godz. 10.30

      i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwoo ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone w oryginale.
 2.   Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty
  oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu, stanowiące załączniki do zaproszenia.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz
  z tłumaczeniem na język polski.
 4. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach (KRS lub CEDIG), przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej
  za zgodność.
 5. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
  z Wykonawcami
 1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania
  się z Wykonawcami:
 1. Formy porozumiewania się określone w pkt 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót.
 2. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektronicznie każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
 3. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia
 1. Termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
  43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów, w terminie do dnia  14 czerwca  2017 roku, do godziny 10.00, w kancelarii jawnej: budynek 43  pok. 12. 
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu14 czerwca 2017 roku o godz. 10.30
  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Saperskiej 2, budynek 43,
  nr pok. 213. 
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 2. Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca podaje cenę ryczałtową netto (bez podatku VAT) oraz cenę ryczałtową brutto ( wraz z podatkiem VAT ).
 4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
  1.  
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w związku
  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesieniazabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości nominalnego zobowiązania wynikającego z umowy. Dowód zabezpieczenianależytego wykonania umowy należy przedstawić przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony o numerze rachunku 63 1010 1674 0030 3013 9120 1000
  z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy  629/ZP/2017”.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone :

- 70 % w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.

- 30 % 15 dni po ustaniu okresu gwarancji i rękojmi

 1. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
 2. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje
  w szczególności:
 • odmowę podpisania umowy;
 • nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 1. Projekt umowy zawiera załącznik do Zaproszenia. Wybrany wykonawca obowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych
  w projekcie.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
  nr tel 261 68 62 79

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.