Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wycinka drzew rosnących w korycie cieku

Przedmiot:

Wycinka drzew rosnących w korycie cieku

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Polna Droga 1
tel.: 74 852 30 58
fax: 74 852 22 34
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

  Świdnica, dn. 07.07.2017 r.

Znak sprawy Ś-OME.353.18.2017

 

                                                                                                    

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe – Wycinka drzew rosnących w korycie cieku Czerna, Młynówka Grzmiąca, Kłomnica, Potok C, Zatoka, Studew, Bobosz, Witoszowski Potok oraz zbiornik Nieszków

 

 1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy zamierza zlecić usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew rosnących w korycie ww. cieków w związku z utrudnianiem swobodnego przepływu wód oraz zagrożeniem jakie stanowią dla życia i mienia ludzi.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia

Zakres prac i lokalizacja drzew.

Usługa polega na :

- wycince drzew rosnących w korycie potoku Czerna ( działka nr 325 obręb Czerńczyce, gm. Ziębice)  – wierzba krucha o obwodzie pni: 110 cm -1 szt; 141 cm - 1 szt; 236 cm - 3 szt; wraz z wywozem dłużyc i gałęzi oraz oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie potoku Czerna (działka nr 324 obręb Czerńczyce, gm. Ziębice) – jesion wyniosły o obwodach pni: 110cm - 1 szt., 126cm - 1 szt., 157 cm - 1 szt oraz wierzba krucha o obwodzie pni: 298 cm - 1 szt, 220 cm (wywrot) - 1 szt; wraz z wywozem dłużyc i gałęzi oraz oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie potoku Czerna ( działka nr 450 obręb Krzelków, gm. Ziębice) – jesion wyniosły o obwodzie pni: 157 cm - 1 szt., 173 cm - 1 szt., lipa drobnolistna  o obwodzie pnia: 377 cm - 1 szt. wraz z wywozem dłużyc i gałęzi oraz oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Oława ( działka nr 251  obręb Ziębice, Nieszków) –; wierzba krucha o obwodzie pnia: 110 cm - 1 szt., wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew stanowiące wywroty i złomy  przy zbiorniku Nieszków ( działka nr 119/1 obręb Nieszków, Ziębice) – wierzba o obwodzie pni: 25 cm - 1 szt., 55 cm - 3 szt., 60 cm - 1 szt., 65 cm - 1 szt., 70 cm - 1 szt., wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew przy zbiorniku Nieszków ( działka nr 119/1 obręb Nieszków, Ziębice, gm. Ziębice) – wierzba o obwodzie pni: 110 cm - 1 szt., 126 cm - 1 szt., 141 cm - 1 szt, 157 cm - 1 szt., 204 cm - 1 szt,  wierzba dwupienna o obwodzie pni: 79cm, 126cm; wierzba dwupienna o obwodzie pni: 79 cm, 188cm; wierzba pięciopienna o obwodzie pni: 94 cm, 63 cm, 173 cm, 79 cm, 141cm; olcha o obwodzie pnia: 204 cm - 1 szt; olcha dwupienna o obwodzie pni: 63 cm, 79cm wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Młynówka Grzmiąca ( działka nr 596 obręb Pomianów Dolny, gm. Ziębice) – wierzba krucha o obwodzie pnia: 188 cm - 1 szt.  wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Kłomnica ( działka nr 338/1 obręb Rościszów, gm. Pieszyce  ) – klon o obwodzie pnia: 126 cm - 1 szt., 157 cm 1 szt., wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Potok C ( działka nr 200 obręb Zagórze Śląskie, gm. Walim ) – jesion o obwodzie pnia: 135 cm -2 szt., 140 cm - 1 szt., 195 cm - 1 szt., wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Zatoka ( działka nr 21 obręb Osiedle Wschód Ząbkowice Śląskie) – wierzba biała o obwodzie pni: 188 cm -1 szt., 241 cm -1 szt., 252 cm - 1 szt., wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Czerna (działka nr 324 obręb Sieroszów, gm. Ząbkowice Śląskie) – olsza czarna o obwodach pni: 173 cm - 1 szt., 180 cm - 1 szt., 190 cm - 1 szt., 198 cm -  1 szt., 204 cm - 1 szt. wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Studew ( działka nr 98 obręb Brzeźnica, gm. Bardo) – klon o obwodzie pnia: 202 cm - 1 szt., wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

- wycince drzew rosnących w korycie cieku Bobosz ( działka nr 168 obręb Boboszów, gm. Międzylesie) – olcha o obwodzie pni: 63 cm - 1 szt., 80 cm - 1 szt., 95 cm - 1 szt., 110 cm - 1 szt., oraz wierzba o obwodzie pni: 130cm - 1 szt., 140 cm - 2 szt., 160 cm - 1 szt., wraz z oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją. Wycięte drewno należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- wycince drzewa rosnącego w korycie cieku Witoszowski Potok ( działka nr 154 obręb Pogorzała, gm. Świdnica) – wierzba o obwodzie pnia 50 cm 1 szt. wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją oraz naprawie ogrodzenia zniszczonego przez drzewo.

- wycince drzew rosnących w korycie potoku Czerna ( działka nr 318 obręb Czerńczyce, gm. Ziębice) – jesion wyniosły o obwodzie pni: 135 cm – 1 szt., 141 cm – 1 szt., 157 cm – 1 szt., 188 cm – 1 szt wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją.

 

Celem realizacji zamówienia Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w  Świdnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie w/w usługi.

W/w drzewa wymagają szczególnego uwzględniana BHP przy pracy w związku z koniecznością użycia wysięgników. 

Ww. prace należy wykonać zgodnie ze Standardami wykonania i odbioru prac w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów  stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia , obowiązującymi przepisami z dziedziny ochrony przyrody i środowiska.


Do obowiązków wykonawcy należy:

 • uzyskanie zgody wejścia na teren przyległy wraz z ewentualnymi odszkodowaniami
  i pokrycie ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania prac,
 • dokonanie oglądu przed bezpośrednim wycięciem drzew, przez osobę sprawującą nadzór przyrodniczy, pod katem stwierdzenia czy drzewo nie zostało zasiedlone i sporządzenie protokołu z oględzin i przedłożenie Zamawiającemu.

W przypadku gdy stwierdzono, że drzewo nie zostało zasiedlone nie ma przeciwwskazań do wycinki.

W przypadku, gdy stwierdzono, że drzewo jest zasiedlone nie można dokonać wycinki. Zamawiający w takiej sytuacji odstąpi w tej części od przedmiotu umowy a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę odstąpionej części zamówienia w oparciu o ceny jednostkowe z wyceny własnej Wykonawcy  stanowiącej  załącznik do umowy.

 • zakup drewna ( z wyjątkiem drewna pozyskanego z cieku Bobosz, które zakupi wnioskodawca wycinki ) - wartość szacunkowa surowca drzewnego wynosi  928,13  zł brutto.

Wykonawca zobowiązuje się do zakupu pozyskanego drewna w ilości 15,74 m3 i dokonania wpłaty w wysokości  928,13  zł brutto na poniższy nr konta:

28 1560 0013 2001 0137 3000 0002. tytułem: Ś-OME.353.18.2017 opłata za drewno.

W przypadku odstąpienia od wycinki z uwagi na zasiedlenie drzewa ww. kwota może ulec zmniejszeniu.

 • ewentualne uzgodnienie z zarządcą drogi i pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN)
 • Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty (ogółem) związane z realizacją zamówienia.

W ofercie należy podać cenę netto i  brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Prosimy o przygotowanie oferty wg załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Najpóźniej w dniu podpisania umowy  wykonawca ma obowiązek dostarczyć   wycenę własną (zawierającą ceny brutto za wycięcie poszczególnych drzew wraz z oczyszczeniem terenu z wywiezieniem i utylizacją; oraz naprawę ogrodzenia zniszczonego przez powalone drzewo) dotyczącą zamówienia. Wycena własna stanowić będzie załącznik do umowy.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury  końcowej .

 1. Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie – po 07.08.2017r.

zakończenie – do 31.10.2017r.

 1. Warunki udziału:

Ogłoszenie skierowane jest do Wykonawców, którzy:

- posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac odpowiadających swoim rodzajem  usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie samodzielnie wykonał min. 2 usługi  potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę.

Za usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą: usługi (min. 2 usługi) polegające na wycince drzew.

- dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór                      i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję                           w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac tj. co najmniej 1 osobą legitymującą się wyższym wykształceniem o specjalności przyrodniczej (np. zoologia, botanika, ochrona środowiska, leśnictwo)
i doświadczeniem  tj. sprawowaniem co najmniej 1 nadzoru przyrodniczego przy realizacji prac.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków należy przedłożyć -- oświadczenie (załącznik Nr 2  w formie oryginału);

-wykaz usług  wraz z dowodami  określającymi czy usługi te zostały wykonane  należycie

( załącznik Nr 3 w formie oryginału);

- wykaz osób ( załącznik nr 4 w formie oryginału)

Oferty Wykonawców, które nie spełniają powyższych warunków zostaną odrzucone.

UWAGA:

            Dowodami  są:

            1)  poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 1.;

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

 

 1. Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Oferty spełniające wszystkie wymogi Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu  będą oceniane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

1)

Cena ( K1 )

80 %

2)

Termin wykonania (K2)

20 %

 

 

 

 

 

Zasady oceny kryterium:

 

1) K1  Cena

maksymalną ilość punktów może uzyskać najniższa cena

ceny pozostałe – proporcjonalnie wg wzoru:

 

 

 K1 =

NAJNIŻSZA CENA x 80

 

CENA OFERTY ROZPATRYWANEJ

 

 

2) K2: Termin wykonania usługi(K2)- oceniany w skali do 20 punktów:                 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Pierwszy wariant terminowy: Przyznane punkty – 0 pkt

Do 31.10.2017r.

Drugi  wariant terminowy: Przyznane punkty – 10 pkt

Do 16.10.2017r.

Trzeci  wariant terminowy: Przyznane punkty – 20 pkt

Do 02.10.2017r.

Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów:

Suma punktów =  K1 + K2

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający informuje, że podczas badania złożonych ofert w razie wątpliwości będzie zwracał się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, poprawi oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

Dopuszcza się możliwość negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji prowadzi się rokowania w celu obniżenia ceny lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wykonania części przedmiotu w przypadku wydania sprzeciwu przez RDOŚ.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy 
ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica – pokój nr 25 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

O F E R T A

„Wycinka drzew, rosnących w korycie cieku Czerna, Młynówka Grzmiąca, Kłomnica, Potok C, Zatoka, Studew, Bobosz, Witoszowski Potok oraz zbiornik Nieszków”

 

 1. Termin składania ofert:

 do dnia 14.07.2017 r. do  godz.  10:00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca  musi wówczas pisemnie powiadomić o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

10.     Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. ). art. 4 pkt. 8.

Administratorem   danych   osobowych   jest   Dolnośląski   Zarząd   Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy.  Dane przetwarzane są   w   celu przeprowadzenia   zapytania ofertowego  i  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym  niż uprawnionym  na podstawie przepisów  prawa. Przysługuje Panu/Pani  dostęp  do treści  swoich danych oraz  ich  poprawiania. Podanie  danych  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.