Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Spytkowice
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel. +48 33 87-91-820
e-mail: gmina@spytkowice.net.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Spytkowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Spytkowice

Adres: 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

 

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO,

KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice

 

Projekt realizowany z udziałem środków Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

 
I.        Informacja o ogłoszeniu
1.     Nazwa projektu

Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice

2.     Tytuł zamówienia

Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego zapytania.

3.     Nazwa Zamawiającego (beneficjenta)

Nazwa:   Gmina Spytkowice

Adres:    ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

NIP:       5511123930       

tel.        +48 33 87-91-820

e-mail:  gmina@spytkowice.net.pl,

strona internetowa:  www.spytkowice.net.pl,

4.     Miejsce i sposób składania ofert

4.1.       Ofertę należy złożyć w kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w rozdziale 3 niniejszego zapytania i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem:

Oferta na wykonanie robót budowlano – montażowych w w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 2 z dopiskiem:

NIe otwierać przed dniem 14.07.2017, godz. 12.15

4.2.       Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 2, 34-116 Spytkowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00.

4.3.       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

-          złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

-          złożenie oferty w innym niż określonym w zapytaniu ofertowym miejscu,

-          złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

             Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po określonym terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

5.     Opis sposobu przygotowania oferty

5.1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

5.2.       Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

5.3.       Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.4.       Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

5.5.       Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

5.6.       Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

5.7.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.       Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

5.9.       Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

5.10.   Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.11.   Cena ofertowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia.

5.12.   Podana w ofercie cena(y) musi(szą) uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5.13.   W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

5.14.   Cena brutto oferty, określona w Formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).

5.15.   Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 8 – Wzór umowy.

5.16.   Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 - 6)
 • Dokumentacja  techniczna producenta zawierającą specyfikację oferowanego produktu.

5.17.   Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5.18.   Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR.....”

5.19.   Zmiany zostaną dołączone do oferty.

6.     Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Nie dotyczy

7.     Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Książek

tel. kontaktowy               (33) 87-91-820 wew. 58

e-mail:                                 administrator@spytkowice.net.pl

8.     Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 2.

9.     Kategoria ogłoszenia

Usługi instalacyjne

10. Podkategoria ogłoszenia

Serwerownia

11. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie

Powiat:  wadowicki

Miejscowość: Spytkowice, ul. Zamkowa 12

 

II.     Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków realizowanych z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

1.     Cel zamówienia

Adaptacja pomieszczenia biurowego pod centrum przetwarzania danych (serwerownię).

2.     Przedmiot zamówienia

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa niezbędnych materiałów i urządzeń oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice”.

2.2.  Zakres wykonania sieci LAN obejmuje:

-        dostawę i montaż drzwi antywłamaniowych;

-        dostawę i montaż systemu Kontroli Dostępu;

-        dostawę i montaż systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu;

-        dostawę i montaż systemu klimatyzacji;

-        dostawę i montaż systemu RCP;

-        wykonanie dedykowanej elektrycznej instalacji zasilającej;

-        szafa teleinformatyczna;

-        prace ogólnobudowlane,

2.3.  Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

2.4.  Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach niniejszej dokumentacji występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem wykazania ich równoważności pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał poprzez dołączenie do składanej oferty przetargowej stosowne dokumenty wskazujące, że te materiały i urządzenia są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty jej przeprojektowania poniesie wykonawca. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w dokumentacji projektowej, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona.

2.5.  Jeśli w opisach niniejszej dokumentacji występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.

2.6.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

2.7.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7.

3.     Kod  i nazwa kodu CPV

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 – Instalowanie drzwi

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

4.     Harmonogram realizacji zamówienia

4.1.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia  do 31.08.2017 r.

4.2.  Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

5.     Załączniki
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług
  • Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
  • Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 8 – Wzór umowy
6.     Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność o charakterze zbieżnym z niniejszym zamówieniem.

6.2.   Wiedza  i  doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji tego robot objętych niniejszym postępowaniem.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia/pokoju pod serwerownię o wartości minimum netto 25.000 PLN każda.

6.3.   Potencjał  techniczny 

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do sprawnego realizowania zleconych robót zgodnie ze sztuką budowlaną (potencjał własny lub w ramach podwykonawstwa).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a)         minimum 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych o następujących kwalifikacjach:

 • łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym pełnienie funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem były roboty polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej.
 • posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, być wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

b)        minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie instalacji okablowania komputerowego,

c)         minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu D do wykonywania pomiarów elektrycznych,

d)        1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne typu E do 1KV (eksploatacja, wykonawstwo),

e)        1 osobę jako specjalista ds. zabezpieczeń technicznych.

Zamawiający, w ramach postępowania, dopuszcza łączenie powyższych funkcji.

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

6.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

a)         jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 40.000 zł.

7.     Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a)         Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

b)        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2;

c)         Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

d)        Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr4;

e)        Wykaz wykonanych usług zgodnie z pkt. 6.2 zapytania ofertowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5;

f)          Wykaz osób zgodnie z pkt. 6.3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6;

g)         Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

h)        Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

i)           Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 40.000 zł;

j)          Pełnomocnictwo do reprezentowania Dostawcy o ile ofertę składa Pełnomocnik.

k)         Dokumentację  techniczną producenta zawierającą specyfikację oferowanego produktu.

 

III.  Ocena oferty
1.     Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.1.  Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i przypisał odpowiednie wagi punktowe.

 

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów

Cena brutto w PLN

100%

100

 

a)      Oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

LP = C

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów przyznana ofercie

C- liczba punktów przyznana za kryterium „cena brutto”

b)      Zasada oceny ofert wg kryterium „cena brutto”

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

„Cena brutto” = (cena oferty z najniższą ceną/ cena oferty rozpatrywanej) x maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta

1.2.  Wybrany zostanie ten Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

1.3.  W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotnej.

1.4.  Dostawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na całość zamówienia będzie zobowiązany do podpisania umowy dostawy o treści zgodnej z załączonym wzorem  - Załącznik nr 6 – Wzór umowy dostawy.

1.5.  W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

2.     Wykluczenia

Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.

Potwierdzeniem niepodleganiu wykluczeniu jest złożenie dwóch oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i  załącznik nr 3.

3.     Zamawiający (beneficjent)

Nazwa:                                Gmina Spytkowice

Ulica:                                    Zamkowa 12

Kod pocztowy:                 34-116

Miejscowość:                   Spytkowice

Powiat:                                wadowicki

Województwo:                małopolskie

Numer telefonu:             +48 33 87-91-820

E –mail:                               gmina@spytkowice.net.pl,

NIP:                                      5511123930

Tytuł projektu:                 „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice”

 

IV.  Warunki unieważnienia postepowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty, w sytuacji gdy:

 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,
 • nie wpłynęły żadne oferty, lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
V.     Informacje o prawie zamawiającego

Zamawiający ma prawo do:

 • odwołania lub zmiany warunków postępowania,
 • wyboru Wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę,
 • do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty,
 • wyboru oferty najkorzystniej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
VI.  Tryb zawarcia umowy

Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, który w postępowaniu złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty

Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia obejmą wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o normy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące formy prawnej i skutków jej niedochowania. Zgodnie z art. 60 Kodeksu Cywilnego „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.