Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów technicznych II (elektryczne, różne)

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów technicznych II (elektryczne, różne)

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
Telefon: (0-22) 569-02-47
faks: (0-22) 569-02-47
e-mail: zp@bielanski.med.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na:

 

dostawę materiałów technicznych II (elektryczne, różne) dla
Szpitala Bielańskiego w Warszawie

 

 

PU-31/2017

 

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

 

 

 

 

…………………………………

    ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne                       

 

Warszawa, lipiec 2017 r.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47  faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35.

Konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 29 1240 6-74 1111 0000 4993 9105

NIP: 118-14-17-683;  Regon: 012298697

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PU-31/2017.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów technicznych II (elektryczne, różne) dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (PU-31/2017).
 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (pakiety): pakiet 1 – materiały elektryczne, Pakiet 2 – materiały różne.
 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów w zakresie pakietu nr 1 oraz na dowolne pozycje w zakresie pakietu nr 2.
 4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

5. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      Termin realizacji umowy  -  12 miesięcy.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. ktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oświadczenie wykonawcy, że wszystkie oferowane przez niego wyroby budowlane/techniczne są dopuszczone do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie, (zostały oznakowane znakiem CE lub B i wystawiono dla nich certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną) i zobowiązanie do przedłożenia ww. dokumentów zamawiającemu, na każde jego wezwanie.

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem), formularz specyfikacji cenowej oraz dokumenty wskazane w pkt. 6.
 4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.
 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, będzie stosował zasady określone
  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie tych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
 10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 11. Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

i opisane: „Oferta na dostawę materiałów technicznych II (elektryczne, różne) dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (PU-31/2017). Nie otwierać przed dniem 17.07.2017 r., godz. 10.00.”

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 2.  

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty winny być złożone w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80, w pokoju Nr 106 (Pawilon H), w terminie do 17.07.2017 r. do godziny 9:30.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

9.   OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej: www.bielanski.bip-e.pl (w zakładce: „zamówienia do 30 tys. euro”)*
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na zadane pytaniepod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Pytania należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszkiul.

Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

fax: (22) 56 90 247

e-mail: bela@bielanski.med.pl">piotr.bela@bielanski.med.pl lub kurek@bielanski.med.pl">janusz.kurek@bielanski.med.pl

 1. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby:

Janusz Kurek tel./ fax(22) 56 90 159; e-mail: kurek@bielanski.med.pl">janusz.kurek@bielanski.med.pl

Piotr Bela tel./ fax(22) 56 90 247; e-mail: bela@bielanski.med.pl">piotr.bela@bielanski.med.pl

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

                                                           fax: 22 569 02 47

e-mail: bela@bielanski.med.pl">piotr.bela@bielanski.med.pl lub kurek@bielanski.med.pl">janusz.kurek@bielanski.med.pl

 

10. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

10.1   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pok. Nr 107,  w dniu 17.07.2017 r. o godzinie 10:00.

12. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

12.1.  Osoba wyznaczona przez Zamawiającego otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 11. Otwarcie ofert jest jawne.

12.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert osoba wyznaczona przez Zamawiającego do prowadzenia postępowania poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie otwarcia ofert wyznaczona przez Zamawiającego osoba odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

 

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria
 2.  
 3.  
  1. W kryterium „cena” ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

                                                                        najniższa cena oferty brutto

             liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100  

 •  
 • Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
 •  
  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z łączną najwyższą liczbą punktów, w przyjętych
   w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
  3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.

 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15. UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

15.1.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych  kryteriów, z zastrzeżeniem pkt 14.

15.2.    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

15.3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15.4.    Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego stanowi wzór umowy.

15.5.    Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę albo odstąpił od realizacji umowy z powody okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od realizacji umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1.    Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty).

16.2.    Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO i  ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

16.3     Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

16.4     Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w PLN.

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.