Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2017-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Srokowo
Plac Rynkowy 1
11-420 Srokowo
tel.: 89 754 45 20
fax: 89 754 45 22
sekretariat@gminasrokowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Srokowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do złożenia oferty

na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”.

 

Wójt Gminy Srokowo zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

1. Zamawiający:

Gmina Srokowo

Plac Rynkowy 1

 1.  

tel.: 89 754 45 20,

fax: 89 754 45 22

strona internetowa: www.gminasrokowo.pl

poczta elektroniczna: sekretariat@gminasrokowo.pl

NIP: 7422077419

Regon: 510742818

czas pracy: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie przewidywanej ilości 33,495 Mg (3045 m² - przy zastosowaniu przelicznika 11 kg = 1 m² dla płyt falistych i płaskich) wyrobów zawierających azbest z 30 nieruchomości położonych na terenie Gminy Srokowo według wykazu stanowiącego załącznik nr 2.

 

3. Zakres zadania obejmuje:

 1. demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z 21 budynków o przewidywanej ilości 23,298 Mg,
 2. transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 9 nieruchomości o przewidywanejilości 10,197 Mg,
 3. odpowiednie zapakowanie i oznaczenie odpadu,
 4. zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
 5. załadunek, transport, rozładunek, przekazanie na składowisko wyrobów niebezpiecznych,
 6. utylizację wyrobów na odpowiednim, uprawnionym składowisku,
 7. opracowanie harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Proponowane terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2.
 8. zgłoszenie prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,
 9. dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,
 10. dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów,
 11. koszt ważenia wyrobów zawierających azbest, który ponosi wykonawca.

 

 

Uwaga: Planowana ilość do usunięcia wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) przy zachowaniu stałych warunków umowy i ceny jednostkowej.

Rozliczenie nastąpi wg faktycznej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest – zgodnej z kartami przekazania odpadów.

 

4.    Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac.

 

5.    Wykonawca wystawi odrębnie faktury VAT:

- w wysokości 85% całkowitego kosztu zadania na Gminę Srokowo,

- w wysokości 15% całości kosztów dla każdej nieruchomości wystawioną na podmiot, od którego jest usuwany azbest.

 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 29.09.2017 r.

 

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

 

8. Wykaz dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub kopia umowy i zezwolenia z firmą transportów niebezpiecznych,
 4. dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w zakresie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 5. opłaconą polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Uwaga: Dokumenty składane jako kopia wymagają poświadczenia „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

9. Sposób przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1), podając cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
 2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 5. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

10. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2017 roku, do godz. 10:00

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1,
11 - 420 Srokowo, pokój  nr 9 – sekretariat.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11 - 420 Srokowo, pokój nr 10.

Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 

11. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa  łączna cena brutto oferty zgodna
z pkt 3 formularza oferty.

 

12. Osoba do kontaktu: Dorota Duda w godzinach pracy Urzędu (800-1500), tel. (089) 754-45-24.

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.