Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2017-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klucze
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze
tel. 32/642-85 08, 642-84-39
fax: 32/642-80-52
e-mail: klucze@gmina-klucze.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ryczówek
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-07-17 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

  „Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku.”

o  wartości poniżej 30 000 euro

(nazwa i rodzaj zamówienia)

 I.    Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze            
II.      Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku.”

 Zakres robot obejmuje w szczególności:

- rozbiórka parkietu

- wyrównanie podłoża płytami OSB i masą samopoziomującą,

- wykonanie posadzki z paneli winylowych układanych na klej,

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia,

- malowanie pomieszczeń.

 W kosztach ogólnych należy uwzględnić zabezpieczenie podłóg i tynków żywicznych na ścianach.

 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarami i kosztorysami nakładczymi z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze.

 terminy wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dn. 15.09.2017 r.

                                               w tym malowanie korytarzy w terminie do dnia 21.08.2017 r.

 okres gwarancji: minimum  36 miesięcy

 warunki  płatności :

 a)      Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie  kosztorysowe Wykonawcy.

b)      Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

c)      Bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i bezusterkowy protokół odbioru końcowego będą stanowiły wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie poszczególnych etapów umowy, jak i całego przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej z tytułu wykonanych robót.

d)     Za roboty niewykonane lub roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

e)      Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.

f)       Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.Warunki:

 Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

 

-Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy,

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z terminem ważności na dzień zawarcia umowy. W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuję się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym  co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC Wykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Dysponowanie 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia obowiązków kierownika budowy w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie objętym zamówieniem.

 4.  Istotne postanowienia umowne:

 4.1.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony  potrącić  z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.3.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.

 

Załączniki do zapytania :          

-  Druk oferty załącznik nr 1,

-   Przedmiar załącznik nr 2.

-   Przedmiar załącznik nr 3.

 III.                              Forma złożenia oferty:

 Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2017r.  do godziny 10:00 w formie:

 pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

 Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz  pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

 

Oferta na zadanie  pn.  „Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku.”

 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

 

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 IV.        Do oferty należy załączyć:

- Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

- Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową,

- Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

- Polisa OC – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.