Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont pomieszczenia świetlicy w budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w...

Przedmiot:

Remont pomieszczenia świetlicy w budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w łazienkach na I i II piętrze budynku

Data zamieszczenia: 2017-09-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek
Borówek 56
99-423 Bielawy
tel/fax: 46/839-21-14
E-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Władysław Grzywacz, Zofia Kostusiak
Województwo: łódzkie
Miasto: Bielawy
Wadium: -
Termin składania ofert: 2017-09-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapraszam do składania ofert na remont pomieszczenia świetlicy w bud. „A” i/lub wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w łazienkach na I i II piętrze w  bud. „B”

– wartość zamówienia poniżej 30000 euro.

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/14 Dyrektora DPS „Borówek” z dnia 26.05.2014 r., z uwzględnieniem art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP), której jednolity tekst jest ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.

 1. Przedmiot zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia świetlicy w bud. „A” i/lub wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w łazienkach na I i II piętrze w  bud. „B”.

3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2. części:

Część nr 1  

Remont pomieszczenia świetlicy w bud. „A” polegający na:

1) zdemontowaniu boazerii oraz naprawę tynku,

2) zeskrobaniu i zmyciu starej farby w pomieszczeniu świetlicy,

3) gruntowaniu podłoży preparatami,

4) dwukrotnym pomalowaniu ścian i sufitu wraz z okiennicami i drzwiami,

5) cyklinowaniu posadzek z deszczułek starych zniszczonych lub malowanych,

6) trzykrotnym lakierowaniu podłóg drewnianych,

7) wymianie listew przyściennych,

8) cyklinowaniu parapetów.

Część nr 2 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w łazienkach na I i II piętrze w  bud. „B” polegającej na:

1) rozebraniu posadzki z płytek na zaprawie cementowej,

2) zerwaniu najniższej warstwy płytek ściennych,

3) przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i dwukrotne malowanie starych tynków,

4) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej,

5) wymianie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych,

6) zdemontowaniu i zamontowaniu wanny i brodzika,

7) uszczelnieniu silikonem połączeń wanna - glazura i brodzik – terakota,

8) przewożeniu, wywożeniu i utylizacji gruzu.

Szczegółowy wykaz prac znajduje się w kosztorysie nakładczym (załącznik nr 1)

3.3 Numer w „Rejestrze zamówień publicznych" - DPS.IV.3710.8.12.2017.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.

 1. Podwykonawcy (jeżeli występują).

5.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom.

 5.2 Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.

 5.3 Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Termin realizacji zamówienia.

Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia, do dnia 30 listopada 2017 r..

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

8.1 Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 25a ust.1 Ustawy) – załącznik nr 3 – w oryginale.

8.1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy (art. 25 a ust.1 Ustawy) – załącznik  nr 4 – w oryginale.

8.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy) – załącznik nr 5 – w oryginale.

8.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarcze, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

8.4 Podstawą oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą wymagane oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 siwz.

8.5 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie: „ spełnia/ nie spełnia”.

8.6 Wykonawca, który nie spełnia wszystkich warunków, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania a jego oferta zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy.

 1. Zamknięcie lub unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert lub jego unieważnienie bez podania przyczyny.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

10.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami należy umieścić  w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz zaadresowanej według poniższego wzoru:

Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek, Borówek 56, 99-423 Bielawy 

 – z dopiskiem: „Remont pomieszczenia świetlicy w bud. „A” i/lub wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w łazienkach na I i II piętrze w  bud. „B”” nie otwierać przed terminem 12.09.2017 r. do godz. 1000.

10.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2017 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w „sali posiedzeń”.

10.3 Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Kryteria oceny ofert:

11.1 Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania zadania.

11.2 Oferta, która przedstawia maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

11.3 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących  kryteriów:

Cena –80 (wskaźnik „C”);

Okres gwarancji – 20 (wskaźnik „G”).

11.4 Łączną ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie stanowiła suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Ilość punktów w każdym kryterium liczona będzie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna ilość punktów za wszystkie kryteria łącznie wynosi 100.

 11.5 Punkty za przyznane  kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 80 = ilość punktów,

Okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji x 20 = ilość punktów.

11.6 Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną liczbę punktów, która stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w kryterium cena i okres gwarancji.

11.7 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

 1. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą.

13.1 Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 2. Przeprowadzenie postępowania.

Regulamin jest dostępny na internetowej stronie BIP Domu Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek – www.dpsborowek.naszdps.pl/bip.

 1. Istotne postanowienia umowy.

Warunki zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

17.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów.

17.2 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

17.3 Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 1.  Dodatkowe informacje.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

1) Władysław Grzywacz – dyrektor.

2) Zofia Kostusiak – kierownik dz. Administracyjno – Gospodarczego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.