Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wybór Oferenta na budowę hali produkcyjnej w zakresie konstrukcji i poszycia

Przedmiot:

Wybór Oferenta na budowę hali produkcyjnej w zakresie konstrukcji i poszycia

Data zamieszczenia: 2017-09-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: BWH ELECTRIC WIESŁAW SKOTNICKI
Biedrzychowice 33
68-200 Żary
telefon: 607923343
bwh.skotnicki@gmail.com
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wybór Oferenta na budowę hali produkcyjnej w zakresie konstrukcji i poszycia w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania Carbosmaru - ekoinnowacji w zakresie zmniejszenia oporów transportu paliwa, ochrony przed korozją oraz obniżenia poziomu hałasu retortowych kotłów grzewczych na ekogroszek”, realizowanego przez BWH Electric Wiesław Skotnicki w ramach Działania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Termin składania ofert

do dnia 15-09-2017

 

Nazwa zamawiającego

BWH ELECTRIC WIESŁAW SKOTNICKI

Numer ogłoszenia

1052931

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
BWH Electric Wiesław Skotnicki Biedrzychowice 33 68-200 Żary lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bwh.skotnicki@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Skotnicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48607923343

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową oraz magazynową w miejscowości Żary w zakresie konstrukcji stalowej wraz z poszyciem płytą warstwową.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: żarski Miejscowość: Żary

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej, w której będzie się odbywała produkcja Carbo Smaru. Zadanie jest częścią projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania Carbosmaru - ekoinnowacji w zakresie zmniejszenia oporów transportu paliwa, ochrony przed korozją oraz obniżenia poziomu hałasu retortowych kotłów grzewczych na ekogroszek” o numerze: RPLB.01.05.01-08-0102/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5: Rozwój sektora MŚP, Oś priorytetowa I: Gospodarka i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo- socjalną i magazynową o konstrukcji stalowej, w części dotyczącej wykonania konstrukcji stalowej wraz z poszyciem z płyty warstwowej zgodnie z dokumentacją projektową, z przeznaczeniem na produkcję smarów wykorzystywanych w kotłach retortowych na ekogroszek. Hala została zaprojektowana jako obiekt wolnostojący, podzielony funkcjonalnie na część produkcyjną, biurowo-socjalną oraz magazynową, zamknięta, obudowana z wjazdem wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz wydzieleniem miejsc postojowych zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy od momentu podpisania ostatecznego protokołu odbioru.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30.12.2017 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej .
4. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Cena oferty na realizację zadania musi obejmować pełny zakres robót określonych w opisie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług.
3) Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie:
- terminu wykonania umowy
- zakresu przedmiotu zamówienia
- form płatności
- form dokonywania odbiorów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

• cena ofertowa – 90 %
• okres gwarancji – 10%

2. Obliczanie wartości punktowej oferty:
• cena ofertowa max. 90 punktów
C min.
C = ------------------ x 90
C bad.
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej
• okres gwarancji max. 10 punktów
- okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy – 0 pkt (minimum)
- okres udzielonej gwarancji – 48 miesięcy – 5 pkt
- okres udzielonej gwarancji – 60 miesiące – 10 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
a) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem (formularz ofertowy).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

BWH ELECTRIC WIESŁAW SKOTNICKI

Adres

68-200 Biedrzychowice Dolne

lubuskie , żarski

Numer telefonu

607923343

Fax

niedotyczy

NIP

9280000855

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania Carbosmaru - ekoinnowacji w zakresie zmniejszenia oporów transportu paliwa, ochrony przed korozją oraz obniżenia poziomu hałasu retortowych kotłów grzewczych na ekogroszek.

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0102/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.