Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Docieplenie ściany frontowej styropianem wraz z robotami towarzyszącymi budynku Spółdzielni

Przedmiot:

Docieplenie ściany frontowej styropianem wraz z robotami towarzyszącymi budynku Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA
ul. Robotnicza 5
49-300 Brzeg
tel. 77 448 20 00
tel. 77 448 20 01
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-08 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5: w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargu nieograniczonego, na zadanie: „Docieplenie ściany frontowej styropianem wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego w Brzegu, przy ul. Korczaka 2-10 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia i projektem technicznym,

I.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Podana w ofercie uśredniona cena 1m2 docieplenia ściany frontowej budynku oraz cokołu frontu budynku wraz ze wszystkimi kosztami i czynnikami cenotwórczymi, bez podatku VAT musi uwzględniać zakres robót określony w Szczegółowych Warunkach Zamówienia i projektem technicznym.

Przyjmujący zamówienie w trakcie realizacji umowy nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

W związku z powyższym oferowana wycena zadania - musi zawierać wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapoznać się z przyszłym placem budowy oraz jego otoczeniem w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty objęte zadaniem. Podstawą obliczenia ceny oferty są Szczegółowe Warunki Zamówienia określone w cz. II pkt. 1 - 33. (bez przedmiaru robót kosztorysowych) oraz Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

II. Szczegółowe Warunki Zamówienia docieplenia ściany frontowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ściany frontowej i cokołu budynku mieszkalnego, zgodnie z Projektem Technicznym, instrukcją

l. T.B. nr 334/2002 „Instrukcje, wytyczne: poradnik” w technologii „Bez-spoinowy System Ocieplenia Ścian Zewnętrznych budynków” i kartach technicznych poszczególnych elementów systemu. Ponadto musi zawierać następujący zakres robót

         Montaż rusztowania. praca rusztowania w okresie wykonywanie docieplenia oraz rozbiórka rusztowania, po wykonaniu robót związanych z dociepleniem ściany i malowaniem. Rusztowanie powinno być wykonane o takiej wysokości, gdzie ostatni podest roboczy winien być na wysokości gzymsu, plus bariera zabezpieczające pracowników wykonujących roboty ( z uwagi na występujące rozbiórki i inne roboty towarzyszące).

 1. Zabezpieczenie stolarki okiennej przed uszkodzeniem.
 2. Oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu i brudu,

4.    Sprawdzenie stanu istniejących tynków elewacji pod kątem czystości i przyczepności. W przypadku stwierdzenia odparzeń tynku, roboty te traktowane będą jako roboty dodatkowe.

5.        Przygotowanie podłoża zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót a polegające na jego wyrównaniu.

       6.          Wykonanie docieplenia ścian budynku

a)-ściany osłonowe frontowe budynku (SO) z istniejącym dociepleniem należy, docieplić dodatkowo styropianem samo gasnącym, odmiany EPS 70-040, grubości 10 cm mocowanych do ścian tzw. metodą lekką-mokrą zgodnie z system „Bolix”,

b)-ściany konstrukcyjne frontowe budynku (SK) z istniejącym dociepleniem należy docieplić dodatkowo styropianem samo-gasnącym, odmiany

EPS 70-040, grubości 10 cm mocowanych do ścian tzw. metodą lekką-mokrą zgodnie z system „Bolix' ,

c)-cokół budynku należy ocieplić styropianem samo gasnącym, odmiany EPS 70-040, grubości 10 cm mocowanych do ścian tzw. metodą lekką-mokrą zgodnie z system „Bolix", od istniejącej opaski do listwy startowej ściany

Po uprzednim skuciu odpadających tynków na cokole, następnie wykonanie docieplenia i wykonać akrylowy tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,5-2 mm. zgodnie z dokumentacją, systemu Bolix.

         7.         Montaż listwy startowej osadzonej około 15 cm poniżej istniejącego docieplenia.

8.            Z uwagi na przesunięcie cokołu do płaszczyzny ścian w pionie - cofnięcie docieplanego cokołu należy w pierwszej kolejności dodatkowo wyrównać z istniejącą ścianą poprzez przyklejenie ocieplenia styropianem grubości około 9-22 cm. bez siatki,

9.           Przyklejenie podstawowej warstwy styropianu grubości 10 cm na zaprawie klejowej do ściany docieplanej. Na połączeniu ścian frontu i szczytów wykonać zazębienie długości 50 cm wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z systemem. Zakończenie na szczytach budynku, po zakończeniu robót winno wyglądać jako pas docieplenia o szerokości 50 cm, bez uskoków. Powierzchnia ta będzie wliczana w powierzchnię docieplenia.

Z powierzchni docieplenia będą potracone wszystkie powierzchnie niedocieplane powyżej 0.50 m2

 1. ) W przypadku wystąpienia nierówności ścian na obwodzie otworów okiennych lub drzwiowych oraz przy narożnikach zewnętrznych należy powstałą szczelinę na szerokości co najmniej 15 cm uszczelnić:

- przy szerokości szczeliny                           do 0,5 cm

klejem

- przy szerokości szczeliny od 0,5 cm — do 1,0 cm

pianką izolacyjną,

- przy szerokości szczeliny od 1,0cm — do 2,0   cm mineralną,

pianką izolacyjną, wełną

- przy szerokości szczeliny ponad 2,0 cm wełną

mineralną, styropianem,

 1. Ościeża okienne i drzwiowe:
  • W przypadku, gdzie ościeżnica okienna lub drzwiowa wystaje powyżej 20 mm poza ościeże ściany, należy takie ościeże ocieplić styropianem zgodnie z technologią do wymiaru 15-20 mm
  • W przypadku, kiedy nie ma możliwości ocieplenia ościeży okiennych. lub drzwiowych określonych w ppkt. a), należy wykonać tylko warstwę zbrojenia z siatki z włókna szklanego, osadzenie narożników, podkład pod tynk i tynk cienkowarstwowy,
  • Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojenia z siatki z włókna szklanego przy stykach pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych.

10.         Umocowanie styropianu i siatki kołkami rozporowymi, przy czym na 1 m2 - styropianu powinno przypadać 6 szt. kołków rozporowych zakotwionych w konstrukcji ściany ( około 7-8 cm). Należy stosować kołki plastykowe z trzpieniem stalowym,

     11.         Umocowanie na zaprawie klejowej siatki z włókna szklanego na ocieplanej ścianie,

12.           W miejscach występowania dylatacji budynku należy osadzić na kleju dylatacje systemowe,

     13.          Ułożenie dodatkowej warstwy siatki na parterze do wys. 2,0m od poziomu opaski,

14.      Umocowanie listew aluminiowych- kątowników na wszystkich narożach wypukłych, krawędziach ścian, przy oknach i drzwiach:

     15.          Wykonanie podkładu tynku ocieplanej ściany zgodnie z systemem

     16.        Wykonanie cienkowarstwowego tynku szlachetnego mineralnego o granulacji 1,5-2,0 mm,

zgodnie z systemem Bolix,

         Demontaż sukcesywny istniejących rur spustowych, malowanie farbą chemoutwardzalną rur spustowych i ponowny ich montaż z częściowymi zmianami ( tam gdzie zmiany występują) , po wykonanych robotach dociepleniowych poszczególnych ścian i malowaniu elewacji. Dodatkowe zamontowanie nieodzownych kolan z blachy ocynkowanej o

średnicy 15 cm w celu ominięcia gzymsu,

    18.            Daszki nad wejściami klatek budynku nr

 1. Rozbiórka istniejącego porycia z papy wraz z obróbkami blacharskimi,
 2. Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm po obwodzie płyty żelbetowej daszku. Obróbka blacharska powinna wystawać 5 cm poza krawędź konstrukcji daszku.

3)     Przygotować powierzchnię daszków pod pokrycie. Roboty wykonać po dociepleniu ściany,

 1. Pokrycie daszków ( dotyczy daszków bez klatki nr 6) dwukrotnie z papy termozgrzewalnej extradach. Natomiast daszek klatki nr 6 należy tylko pokryć jednokrotnie papą extradach,

Roboty dotyczące wszystkich daszków. musza obejmować.

 1. Wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej (dotyczy wszystkich daszków budynku) wywiniętej 25-30 cm na ścianę docieplaną (zastosować papę Extradach. Nad obróbkami z (1 x papa) termozgrzewalnej zamontować (wykończenie) kap-listwę z blachy ocynkowanej, po uprzednim wcięciu wzdłuż krawędzi w styropian. Kap-listwę zamontować na kołki rozporowe
 2. Zmycie i zeskrobanie łuszczącej się farby z boków i spodów daszków

 1. Montaż odbojnicy wody opadowej na dolnych krawędziach daszków,
 2. Uzupełnienie ubytków tynku daszków zaprawą klejową,
 3. Wyszpachlowanie powierzchni spodu daszków zaprawą klejową (tzw. blichówka)
 4. Gruntowanie i wykonanie wyprawy mineralnej cienkowarstwowej na powierzchniach bocznych daszków zgodnie z systemem Bolix,

11) Gruntowanie i malowanie farbą silikonową powierzchni bocznej daszków zgodnie z kolorystyką elewacji,

12)  Gruntowanie spodów daszków i malowanie farbą silikonową, zgodnie z dokumentacją    19.              Szafki elektryczne ZK klatek budynku:

 1. Wymiana pokrycia z blachy ocynkowanej szafek ZK klatek budynku,
 2. Uzupełnienie ubytków tynku wraz z wyszpachlowaniem powierzchni klejem ( pod tynk akrylowy mozaikowy zgodnie z dokumentacją),
 3. Na obudowach szafek ZK - wykonać akrylowy tynk mozaikowy zgodnie z dokumentacją, systemu Bolix
 4. Pomalowanie farbą olejną drzwiczek szafek ZK. klatek budynku
 1. Gzyms frontu budynku wraz z odcinkami uzupełnianymi:
  1. Montaż kątownika z siatką na dolnej krawędzi gzymsu,

 1. Wyszpachlowanie powierzchni spodu oraz czoła gzymsu zaprawą klejową na gładko (tzw. blichówka),
 2. Gruntowanie i malowanie farbą silikatową, zgodnie z opracowaną kolorystyką budynku
 1. Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, podkucie istniejącej warstwy spadkowej parapetów okien w celu umożliwienia prawidłowego założenia nowych parapetów zewnętrznych pod dolną krawędź futryn okien.
 2. Wykonanie warstwy pod parapetowej okien z wyprofilowaniem spadków z zaprawy cementowej lub klejowej służącej do przyklejania ocieplenia.
 3. Montaż zewnętrznych parapetów okiennych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, krawędź zewnętrzna parapetu powinna wystawać poza lico ściany ocieplonej 5 cm i po 2,0-2,5 cm w ościeżach otworów okiennych. Parapety należy umocować w taki sposób, aby zlikwidować drganie parapetu podczas opadów i wiatru
 4. Dwukrotne malowanie farbą silikatową elewacji budynku zgodnie z posiadanym i zatwierdzonym projektem kolorystyki elewacji, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni malowanych,
 5. Oczyszczenie oraz malowanie farbą chemoutwardzalną odpływów rur spustowych czyszczaki żeliwne,
 1. Wymiana 2 szt. zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężnej - pręt ocynkowany o średnicy 8 mm.
 2. Malowanie farbą olejna balustrady prętowej ( około 9,00 mb) oraz słupków (około 7,40 mb) podtrzymujących daszek nad wejściem klatki nr 6.
 3. Skucie odpadających tynków na cokole budynku przed dociepleniem,
 1. Wykonywanie robót porządkowych w trakcie wykonywania robót dociepleniowych oraz towarzyszących (wywożenie gruzu z rozbiórek i innych odpadów z docieplenia na bieżąco),
 2. Po zakończeniu robót objętych umową, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

III. Szczegółowe Warunki Zamówienia robót towarzyszących wraz z dociepleniem ścian — ponad dachem budynku ( bez gruntowania i malowania )

Podana w ofercie wycena ryczałtowa robót towarzyszących oraz z dociepleniem ścian ponad dachem budynku wraz ze wszystkimi kosztami i czynnikami cenotwórczymi, bez podatku VAT, musi uwzględniać zakres robót określony w Szczegółowych Warunkach Zamówienia i projektem technicznym.

Przyjmujący zamówienie w trakcie realizacji umowy nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

W związku z powyższym oferowana wycena zadania - musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapoznać się z przyszłym placem budowy oraz jego otoczeniem w celu oceny, wykonać przedmiar wymienionych poniżej robót i sporządzić wycenę robót objętych zadaniem, na własną odpowiedzialność poniesienie kosztów i czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty objęte zadaniem.

Podstawą obliczenia ceny oferty są Szczegółowe Warunki Zamówienia określone cz. III, pkt. 1. — 6. (bez przedmiaru robót kosztorysowych) oraz Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Do wymienionych robót wykonawca wykorzysta rusztowanie zamontowane do docieplenia ścian.

Roboty towarzyszące ocieplenia frontu budynku - ponad dachem, klatka budynku nr 2 musi obejmować:

 1. Likwidacja ogniomurów zgodnie z opracowaną dokumentacją:
  • Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku ogniomuru, (1,65m 2 )

b) Wykonywanie bieżące zabezpieczenia połaci dachu przed uszkodzeniem- dotyczy to wszystkich robót związanych z rozbiórką ogniomurów i dociepleniem ścian,

 • Rozebranie ściany ogniomuru poniżej warstwy szlichty dachu,
 • Transport pionowy gruzu w miejsce składowania, następnie wywiezienie gruzu na wysypisko wraz utylizacją gruzu,
 • Uzupełnienie szlichty na dachu, z zaprawy cementowej wraz z poszerzeniem 0 10 cm. pod przyszłe docieplenie ściany:
 • Uzupełnienie pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej,
 • Montaż obróbki blacharskiej (wiatrownicy) ž blachy ocynkowanej o szer. 35 cm.

w miejscu rozebranego ogniomuru. Na zakończeniu, przy rynnie zamontować z blachy ocynkowanej odbojnicę wody opadowej. Dotyczy to wszystkich montowanych obróbek wiatrownicy.

h) Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna - pow. po rozbiórce ogniomuru około

2,70 m 2 Należy zastosować papę typu Extradach,

 1. Uzupełnienie odcinka gzymsu oraz skrócenie 2 szt. gzymsów ścian cofniętych frontu oraz wydłużenie 2 szt.
  • Rozbiórka rynien z blachy nadającej się do użytku- (z odzyskiem rynien około 14,80 mb),
  • Skrócenie istniejącego gzymsu ( do wymiaru światła między pomiędzy ogniomurami,
  • Wykonanie i montaż wsporników do obustronnego wydłużenia gzymsu 4 szt. (poz. 12)
  • Montaż płyty OSB gr. 12 mm do zamontowanych wsporników,
  • Uzupełnienie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej wydłużonego gzymsu wraz z połączeniem z obróbką istniejącą gzymsu. Końcówki obróbki gzymsu na zakończeniu długości, krawędzie muszą być zgięte do góry (2 cm) i wystawać około 3 cm poza gzyms. Powyższe podyktowane jest faktem, że gzymsy nie są wykonane w poziomie i tym samym woda opadowa ścieka częściowo na boki. Dotyczy to wszystkich zakończeń obróbek gzymsów wydłużanych i skracanych.
  • Zamocowanie do płyty OSB od spodu, styropianu gr 5 cm,
  • Wykonanie i montaż dodatkowych zbiorniczków odpływowych z rynien w ilości 3 szt. z blachy ocynkowanej,
  • Uzupełnienie rynien z odzysku w ilości około 14,80 mb,
  • Obróbki z papy termozgrzewalnej i kap-listwą - połączenie gzymsu z ociepleniem oraz w narożu łączącym kosz z połacią. Należy zastosować papę typu Extradach,

3) Wymiana pokrycia ogniomurów istniejących, przy krawędziach dachu wraz z robotami towarzyszącymi

 • Rozebranie obróbek blacharskich pokrycia ogniomurów o pow. około 0,81 m2
 • Wykonanie wylewki z zaprawy pod pokrycie ogniomuru istniejącego, ze spadkiem na stronę dachu,
 • Wykonanie montaż wsporników do ściany od strony zewnętrznej ( na 1 mb musi przypadać 2 szt. wspornika) ,
 • Montaż płyty OSB gr 12 mm pod pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej, uwzględniającej docieplenie ściany i nieodzowne okapy pokrycia ogniomuru,
 • Pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej. Pokrycie ogniomuru musi wystawać poza krawędź docieplonej ściany 10 cm. Natomiast od strony dachu 5 cm,

4) Remont powierzchni ścian ogniomurów istniejących od strony dachu

 • Zabetonowanie żwirobetonem bruzd - wnęka po zdemontowanych ściankach czołowych wraz z szalowaniem,
 • Rozbiórka kap-listwy z blachy ocynkowanej,
 • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej ( ogniomur lewa strona części niższej) na pełną wysokość i przewinięciem pod przyszłe pokrycie ogniomuru, ( 1,81m 2 ). Należy zastosować papę typu Extradach

2.         Roboty dociepleniowe i towarzyszące elewacji frontowej klatki budynku - ponad dachem - klatka budynku nr 4 i musi obejmować:

 1. Docieplenie ściany wspólnej pomiędzy klatkami nr 2/4 zgodnie z dokumentacja
  • Rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia ogniomuru i kap-listwy: nie nadających się do użytku.
  • Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą wraz z gruntowaniem zgodnie z systemem ( pow. około 30,00 m2),

  • Przyklejenie warstwy izolacyjnej ściany ze styropianu gr. 10 cm na zaprawie klejowej. Na połączeniu ściany frontowej z istniejącym ociepleniem szczytu budynku wykonać zazębienie styropianu o długości około 40 cm. na ścianę frontową (obmiar od naroża ściany frontowej do osi ogniomuru tyłu budynku)
  • Dodatkowe przymocowanie płyt styropianowych do ściany przy pomocy kołków rozporowych (plastikowych), gdzie na 1 m 2 powinno przypadać 5 dybli,

                  e)    Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej na ścianie ocieplonej ( około 27,46m2)

                  f)     Montaż kątowników metalowych na narożach wypukłych zgodnie z systemem ( 3,56 mb),

 • Wykonanie podkładu oraz tynku cienko-warstwowego mineralnego o uziarnieniu 1,5-2 mm zgodnie z systemem Bolix,
 • Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo z papy nawierzchniowej, przy szerokości pasa 50 cm). Należy zastosować papę typu Extradach,
 • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kap-listwy,
 • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy,
 • Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej pod pokrycie ogniomuru ze spadkiem na stronę dachu, przy uwzględnieniu warstwy docieplenia 10 cm,
 • Wycięcie miejscowe istniejącego ocieplenia i montaż wsporników do ściany, z uwagi na poszerzenie ogniomuru ( na 1 mb ma przypadać 2 wsporniki, wraz z uzupełnieniem wyciętego styropianu. Dotyczy to montażu wszystkich montowanych wsporników: tak gzymsu, jak i ogniomurów,
 • Montaż płyty OSB gr. 12 mm do zamontowanych wsporników, powyższe podyktowane jest dużą szerokością ogniomuru i pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi (silne wiatry- nawałnice). Dotyczy_ to wszystkich ogniomurów, objętych remontem.
 • Montaż pokrycia ogniomuru z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu 71 cm. i pow. około 6,28m2, pokrycie ogniomuru na gotowo musi wystawać 10 cm od strony zewnętrznej oraz 5 cm od strony dachu,

 

 1. Likwidacja ogniomurków w ilości 3 szt. - zgodnie z opracowaną dokumentacją
  • Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku,

b) Rozebranie ściany ogniomuru poniżej warstwy szlichty dachu (1,32 m2 ),

 • Transport pionowy gruzu miejsce składowania, następnie wywiezienie gruzu na wysypisko wraz utylizacją gruzu,
 • Uzupełnienie szlichty na dachu, z zaprawy cementowej wraz z poszerzeniem 0 10 cm pod przyszłe docieplenie ściany, ( 2,04 m2 )
 • Montaż obróbki blacharskiej (wiatrownicy) z blachy ocynkowanej o szer. 35 cm, w miejscu rozebranego ogniomuru. Na zakończeniu, przy rynnie zamontować z blachy ocynkowanej odbojnicę wody opadowej, ,

                       Uzupełnienie pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej, (0,45 m2 )

g) Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna ( po rozbiórce ogniomuru), blacharskich o pow. około 4,05 m2 . Należy zastosować papę typu Extradach,

 1. Zmiana odpływu wody opadowej z dachu budynku — wymiana odcinka rury spustowej o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej ( 2,50+ 1,00 mb) wraz dodatkowym montażem 4 szt. kolanek plus sztucer
 2. przekonstruowanie gzymsów — wydłużenie gzymsów 3 szt.

a) Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku (około 14,50 mb).

 • częściowa rozbiórka pokrycia gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku
 • Skrócenie gzymsu zbrojonego do wymiaru w świetle ogniomurów 1 szt.
 • Wykonanie i montaż wsporników do wydłużonego gzymsu 6 szt.
 • Montaż płyty OSB ar. 12 mm do zamontowanych wsporników, około 0,27 m2
 • Montaż obróbki blacharskiej na wykonanym gzymsie wraz z połączeniem z istniejącą

obróbkaą

g) Montaż obróbki blacharskiej na wykonanym gzymsie wraz z połączeniem z istniejącą  

    obróbką

Zamocowanie do gzymsu uzupełnionego od spodu płyty ze styropianu gr 5 cm w celu wyrównania do grubości istniejącego gzymsu,

                  i)   Wykonane i montaż zbiorniczków wody odpływowej 3 szt. wraz ze sztucerem.

Montaż rynny z odzysku o średnicy 18 cm z blachy ocynkowanej (14,B0 mb),

Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo, przy szerokości pasa 50 cm. Na połączeniu gzymsu z dociepleniem należy zastosować papę typu Extradach

i)     Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kap-listwy,

 • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy,
 • Uzupełnienie obróbki blacharskiej w narożach łączących kosz odpływowy i połać dachu,
 1. Remont powierzchni ścian ogniomurów istniejących od strony dachu
  • Zabetonowanie żwirobetonem bruzd - wnęka po zdemontowanych ściankach czołowych wraz z szalowaniem.
  • Rozbiórka kap-listwy z blachy ocynkowanej,
  • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej ( ogniomur lewa strona ) na pełną wysokość i przewinięciem pod przyszłe pokrycie ogniomuru, około 11,10m2 Należy zastosować papę typu Extradach
 1. Roboty towarzyszące dociepleniu ściany frontu budynku- ponad dachem budynku — klatka budynku nr 6 i musi obejmować:

1) Docieplenie ściany pomiędzy klatkami budynku 4/6 — ponad dachem

 • Rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia ogniomuru, około 5,20m2
 • Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą wraz z gruntowaniem zgodnie z systemem ( pow. około 28,70 m2),
 • Przyklejenie warstwy izolacyjnej ściany ze styropianu gr 5 cm na zaprawie klejowej (do istniejącego dodatkowego docieplenia). Na połączeniu ściany frontowej z istniejącym ociepleniem szczytu budynku wykonać zazębienie styropianu o długości około 40 cm.
 • Uzupełnienie szlichty na dachu, z zaprawy cementowej wraz z poszerzeniem 0 10 cm pod przyszłe docieplenie ściany - około 1,36 m2
 • Montaż obróbki blacharskiej (wiatrownicy) z blachy ocynkowanej o szer. 35 cm w miejscu rozebranego ogniomuru. Na zakończeniu, przy rynnie zamontować z blachy ocynkowanej odbojnicę wody opadowej,
 • uzupełnienie obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego o szer. 25 cm z blachy ocynkowanej,
 • Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna (pow. po rozbiórce ogniomuru), blacharskich o pow. około 2,70 m2. Należy zastosować papę typu Extradach,

2) Uzupełnienie odcinka gzymsu 2 szt. oraz skrócenie gzymsów 1 szt. ścian frontu cofniętych:

 • Rozbiórka rynien z blachy nadającej się do użytku- (odzysk rynien około 14,50mb),
 • Skrócenie istniejącego gzymsu (do wymiaru światła między pomiędzy ogniomurami,
 • Wykonanie i montaż wsporników do obustronnego wydłużenia gzymsu 4 szt.
 • Montaż płyty OSB gr. 12 mm do zamontowanych wsporników gzymsu),
 • Uzupełnienie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej wydłużonego gzymsu wraz z połączeniem z obróbką istniejącą gzymsu,
 • Zamocowanie do płyty OSB od spodu styropianu gr 5 cm,
 • Wykonanie i montaż dodatkowych zbiorniczków odpływowych z rynien w ilości 3 szt. z blachy ocynkowanej wraz ze sztucerami,
 • Uzupełnienie rynien z odzysku o średnicy 18 cm w ilości 14,50 mb (po skróceniu),
 • Obróbki z papy termozgrzewalnej połączenie gzymsu z ociepleniem. Należy zastosować papę typu Extradach,
 • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
 • Uzupełnienie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej kap-listwa o szer. 10 cm,
 • Uzupełnienie obróbki blacharskiej w narożu kosza i połączeniu dachu z blachy ocynkowanej (6 szt.),

3) Wymiana istniejącego pokrycia ogniomurów przy krawędziach dachu z robotami towarzyszącymi:

 • Rozebranie obróbek blacharskich istniejących ogniomurów z blachy nie nadającej się do użytku około 0,80 m2
 • Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej pod pokrycie ogniomuru ze spadkiem na stronę dachu, przy uwzględnieniu warstwy docieplenia 10 cm — około 0,66m2
 • Wykonanie i montaż wsporników pod płytę OSB - 3 szt. (na ogniomurze),
 • Montaż płyty OSB gr. 12 mm do zamontowanych wsporników, powyższe podyktowane jest dużą szerokością ogniomuru i pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi

(silne wiatry- nawałnice), około 0,88 m2

 • Pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej. Pokrycie ogniomuru musi wystawać poza krawędź docieplonej ściany 10 cm. Natomiast od strony dachu 5 cm, (1,03m2 )

4) Remont powierzchni ścian ogniomurów istniejących od strony dachu

 • Zabetonowanie żwirobetonem bruzd- zabetonowanie wnęk po zdemontowanych ściankach wraz z szalowaniem,
 • Rozbiórka kap-listwy z blachy ocynkowanej,
 • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej (ogniomur lewej części niższej) na pełną wysokość i przewinięciem pod pokrycie ogniomuru. Należy zastosować papę typu Extradach,
 1. Roboty towarzyszące i docieplenie ściany ponad dachem budynku — klatka budynku nr 8 musi obejmować:

1) Docieplenie ściany pomiędzy klatkami budynku 6/8 — ponad dachem.

 • Rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia ogniomuru, około 5,20m2
 • Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą wraz z gruntowaniem zgodnie z systemem (pow. około 28,70 m2),
 • Przyklejenie warstwy izolacyjnej ściany ze styropianu gr 5 cm na zaprawie klejowej (do istniejącego dodatkowego docieplenia). Na połączeniu ściany frontowej z istniejącym ociepleniem szczytu budynku wykonać zazębienie styropianu o długości około 40 cm.
 • Dodatkowe docieplenie luki pomiędzy kominem a ścianą o grubości około 16 cm,
 • Wykonanie z betonu odbojnicy wody opadowej od komina,
 • Dodatkowe przymocowanie płyt styropianowych do ściany przy pomocy kołków rozporowych (plastykowych), gdzie na 1 m2 powinno przypadać 5 dybli z trzpieniami metalowymi,
 • Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej na ścianie ocieplonej,
 • Montaż kątowników metalowych na narożach wypukłych zgodnie z systemem (około 6,64 mb),
 • Wykonanie podkładu oraz tynku cienko-warstwowego mineralnego o uziarnieniu 1,5-2 mm zgodnie z systemem Bolix,
 • Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo, przy szerokości pasa 50 cm (około 4,50 mb). Należy zastosować papę typu Extradach
 • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
 • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy,
 • Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej pod pokrycie ogniomuru ze spadkiem na stronę dachu, przy uwzględnieniu warstwy docieplenia 10 cm,

n) Wykonanie i montaż wsporników w ilości 17 szt.,

 • Montaż płyty OSB gr. 12 mm. do zamontowanych wsporników, powyższe podyktowane jest dużą szerokością ogniomuru i p09arszającymi się warunkami atmosferycznymi

(silne wiatry- nawałnice), około 5,66 m2

 • Montaż pokrycia ogniomuru z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu 71 cm. I pow. około 6,59m2
 1. Likwidacja ogniomurków zgodnie z opracowaną dokumentacją (bez ogniomuru o dł. 3,80 mb — prawa strona
  • Rozebranie obróbek pokrycia ogniomurów nie nadających się do użytku,
  • Rozebranie ściany ogniomuru poniżej warstwy szlichty dachu 2 szt., zgodnie z dokumentacją - około 0,88 m2
  • Transport pionowy gruzu w miejsce składowania, następnie wywiezienie gruzu na wysypisko wraz utylizacją gruzu,
  • Uzupełnienie szlichty na dachu, z zaprawy cementowej wraz z poszerzeniem 0 10 cm pod przyszłe docieplenie ściany - około 1,363 m2
  • Montaż obróbki blacharskiej (wiatrownicy) z blachy ocynkowanej o szer. 35 cm w miejscu rozebranego ogniomuru około 1,15m2 Na zakończeniu dachu, przy rynnie zamontować z blachy ocynkowanej odbojnicę wody opadowej,
  • uzupełnienie obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego o szer. 25 cm z blachy ocynkowanej,
  • Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna (pow. po rozbiórce ogniomuru), blacharskich o pow. około 2,70 m2 . Należy zastosować papę typu Extradach,
 2. Zmiana odpływu wody opadowej z dachu budynku — wymiana odcinka rury spustowej o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej około 2,50 mb wraz z dodatkowym montażem 4 szt. kolanek plus sztucer,
 3. Przekonstruowanie gzymsów:
  • Rozbiórka rynien z blachy nadającej się do użytku- (odzysk rynien około 16,40 mb),
  • Skrócenie istniejącego gzymsu 3 szt. (do wymiaru światła między pomiędzy ogniomurami,
  • Wykonanie montaż wsporników (po 2 szt. na gzyms) do wydłużenia gzymsów w ilości 4 szt.
  • Montaż płyty OSB gr. 12 mm do zamontowanych wsporników, około 0,36 m2
  • Uzupełnienie obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej wydłużonego gzymsu wraz z połączeniem z obróbką istniejącą gzymsu około 1,08m2
  • Zamocowanie do płyty OSB od spodu styropianu gr 5 cm,
  • Wykonanie i montaż dodatkowych zbiorniczków odpływowych z rynien w ilości 4 szt. wraz ze sztucerem odpływowym z blachy ocynkowanej,
  • Uzupełnienie rynien z odzysku w ilości około 6,40 mb,
  • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy.
  • Obróbki z papy termozgrzewalnej i kap-listwą - połączenie gzymsu z ociepleniem.

Należy zastosować papę typu Extradach,

 • Uzupełnienie obróbki w narożu łączącym kosz odpływowy i połać 5 x 2,
 1. Wymiana pokrycia ogniomurów przy krawędziach dachu wraz z robotami towarzyszącymi:

a) Rozebranie obróbek blacharskich pokrycia ogniomurów o pow. około 5,06 m2

b) Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej, pod pokrycie istniejącego ogniomuru, ze spadkiem na stronę dachu. przy uwzględnieniu warstwy docieplenia 10 cm,

 • Wykonanie montaż wsporników do ściany od strony zewnętrznej (na 1 mb musi przypadać 2 szt. wspornika) oraz montaż płyty OSB gr 12 mm pod pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej około 5,52 m2
 • Pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej. Pokrycie ogniomuru musi wystawać poza krawędź docieplonej ściany 10 cm. Natomiast od strony dachu 5 cm
 1. Remont powierzchni ścian ogniomurów istniejących od strony dachu.
  • Zabetonowanie żwirobetonem bruzd- zabetonowanie wnęk po zdemontowanych ściankach wraz z szalowaniem około 3,08 mb
  • Rozbiórka kap-listwy z blachy ocynkowanej,
  • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej (ogniomur części niższej) na pełną wysokość i przewinięciem pod pokrycie ogniomuru około 22,90 m2 Należy zastosować papę typu Extradach,
 1. Roboty towarzyszące ociepleniu ściany frontowej -klatka nr 8 ponad dachem budynku musi obejmować.
  1. Docieplenie ściany pomiędzy klatkami budynku 8/10

   • Rozebranie obróbek blacharskich pokrycia ogniomurów o pow. około 5,01 m2
   • Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą wraz z gruntowaniem, zgodnie z systemem
   • Przyklejenie warstwy izolacyjnej ściany ze styropianu gr 10 cm na zaprawie klejowej. Na połączeniu ściany frontowej z istniejącym ociepleniem szczytu budynku wykonać zazębienie styropianu o długości około 40 cm. (obmiar powierzchni od naroże ściany frontowej do osi ogniomuru tyłu budynku),
   • Dodatkowe przymocowanie płyt styropianowych do ściany przy pomocy kołków rozporowych (plastykowych): gdzie na 1 m 2 powinno przypadać 5 dybli,
   • Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej na ścianie ocieplanej około 28,46 m2
   • Montaż kątowników metalowych na narożach wypukłych zgodnie z systemem około 3,33 mb,
   • Wykonanie podkładu oraz tynku cienko-warstwowego mineralnego o uziarnieniu 1,5-2 mm zgodnie z systemem Bolix,
   • Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo, przy szerokości pasa 50 cm. Należy zastosować papę typu Extradach,
   • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
   • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy termozgrzewalnej,
   • Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej pod pokrycie ogniomuru ze spadkiem na stronę dachu,
   • Wykonanie i montaż wsporników do ściany od strony zewnętrznej w ilości 17 szt. (na 1 mb musi przypadać 2 szt. wspornika) oraz montaż płyty OSB gr 12 mm pod pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej,
   • Montaż pokrycia ogniomuru z blachy ocynkowanej o szer. w rozwinięciu 71 cm pow. około 6,34 m2
  2. Likwidacja ogniomurów w ilości 3 szt.- zgodnie z opracowaną dokumentacją
   • Rozebranie obróbek blacharskich o pow. około 2,48 m2
   • Rozebranie ściany ogniomuru poniżej warstwy szlichty dachu około 1,32 m3
   • Transport pionowy gruzu w miejsce składowania, następnie wywiezienie gruzu na wysypisko wraz utylizacją gruzu,
   • Uzupełnienie szlichty na dachu, po dokonanych rozbiórkach ogniomuru z zaprawy cementowej wraz z poszerzeniem 0 10 cm, krawędź uwzględniającej przyszłe docieplenie około 2,04m2
   • Uzupełnienie obróbki pasa nadrynnowego o szerokości 25 cm około 0,45m2
   • Montaż obróbki blacharskiej (wiatrownicy) z blachy ocynkowanej o szer. 35 cm w miejscu rozebranego ogniomuru, Na zakończeniu, przy rynnie zamontować z blachy ocynkowanej odbojnicę wody opadowej,
   • Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna (pow. po rozbiórce ogniomuru). Należy zastosować papę typu Extradach,
  3. Zmiana odpływu wody opadowej z dachu budynku — wymiana odcinka rury spustowej o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej (około 2,50 mb) wraz z dodatkowym montażem 4 szt. kolanek plus sztucer,
  4. Przekonstruowanie gzymsu części krótszych
   • Rozebranie rynien nadających się do użytku w ilości 2,50 x 2 (odzysk),
   • Wykonanie montaż wsporników do ściany od strony zewnętrznej (na 1 mb musi przypadać 2 szt. wspornika) oraz montaż płyty OSB gr 12 mm pod pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej,
   • Pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej. Pokrycie ogniomuru musi wystawać poza krawędź docieplonej ściany 10 cm. Natomiast od strony dachu 5 cm: (0,54 m2)
   • Montaż zbiorników odpływowych z blachy ocynkowanej w ilości 2 szt. wraz ze

sztucerem

 • Uzupełnienie rynien o średnicy 18 cm z odzysku w ilości 2,50mb x 2,
 • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej (połączenie obróbki gzymsu z ociepleniem, (0,36m 2 ). Należy zastosować papę typu Extradach,

 • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
 • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej szer. 10 cm,
 • )Uzupełnienie obróbki blacharskiej w narożu łączącym kosz odpływowy i połać dachu,
 • Przekonstruowanie gzymsu części dłuższej:
  • Rozebranie rynien nadających się do użytku w ilości około 12,50 (odzysk).
  • Wykonanie i montaż wsporników do wydłużenia gzymsu 4 szt.:
  • Montaż płyty OSB gr 12 mm na wspornikach gzymsu, (około 0, 18 m2 )
  • Montaż obróbki z blachy ocynkowanej wydłużonego gzymsu wraz połączeniem z istniejącą obróbką gzymsu,
  • Montaż zbiornika odpływowego wraz ze sztucerem z blachy ocynkowanej:
  • Uzupełnienie rynien o średnicy 18 cm z odzysku w ilości około 12,50 mb,
  • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej (połączenie obróbki gzymsu z ociepleniem, (około 0, 18m2 ). Należy zastosować papę typu Extradach,
  • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
  • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej szer. 10 cm, (m 0,06 m2)
  • Uzupełnienie obróbki blacharskiej w narożu łączącym kosz odpływowy i połać dachu 2 szt.
 • Remont powierzchni ścian ogniomurów istniejących od strony dachu:
  • Zabetonowanie żwirobetonem bruzd- zabetonowanie wnęk po zdemontowanych ściankach wraz z szalowaniem, (0,77 mb)
  • Rozbiórka kap-listwy z blachy ocynkowanej,
  • Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej (ogniomur z lewej strony części niższej) na pełną wysokość i przewinięciem pod pokrycie ogniomuru około 11,16m2 Należy zastosować papę typu Extradach
 1. Roboty towarzyszące ociepleniu ściany frontu budynku — klatka budynku 10 ponad dachem i musi obejmować:
 1. Docieplenie ścian uskoku części niższej wraz z wymianą obróbek blacharskich:
  • Rozebranie obróbek blacharskich pokrycia ogniomuru z blachy nie nadającej się do użytku,
  • Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą wraz z gruntowaniem, zgodnie z systemem,
  • Przyklejenie warstwy izolacyjnej ściany niższej dachu) ze styropianu gr 10 cm na zaprawie klejowej (około 20,00 m2). (obmiar od naroża ściany frontowej do osi ogniomuru tyłu budynku),
  • Dodatkowe przymocowanie płyt styropianowych do ściany przy pomocy kołków rozporowych (plastykowych), gdzie na 1 m 2 powinno przypadać 5 dybli,
  • Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej na ścianie ocieplanej,
  • Montaż kątowników metalowych na narożach wypukłych zgodnie z systemem (1,49 mb),
  • Wykonanie podkładu oraz tynku cienko-warstwowego mineralnego o uziarnieniu 1,5 - 2 mm zgodnie z systemem Bolix,
  • Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo, przy szerokości pasa 50 cm. - około 5,49m 2. Należy zastosować papę typu Extradach,
  • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
  • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy, (1,10 mb)
  • Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej pod pokrycie ogniomuru ze spadkiem na stronę dachu około 4,56m2 , przy uwzględnieniu warstwy docieplenia 10 cm,
  • Wykonanie i montaż wsporników pod płytę OSB (na ogniomurze) 22 szt.,
  • Montaż płyty OSB gr. 12 mm do zamontowanych wsporników, powyższe podyktowane jest dużą szerokością ogniomuru i pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi (silne wiatry- nawałnice), około 6,26m2
  • Pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej. Pokrycie ogniomuru musi wystawać poza krawędź docieplonej ściany 10 cm. Natomiast od strony dachu 5 cm. ( około 7,40m2 )
 2. Przekonstruowanie rury spustowej przy kominie wraz z robotami towarzyszącymi ponad dachem:
  • Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku (około 1,20 mb),
  • Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż narożnika obróbki komina,
  • Likwidacja wnęki poprzez przyklejenie dwóch warstw styropianu gr 10 cm,
  • Montaż kątowników metalowych na narożach wypukłych zgodnie z systemem,
  • Montaż rury spustowej z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm. — około 1,60 mb wraz z 2 kolankami i sztucerem,
 3. Przekonstruowanie gzymsu części niższej:
  • Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku (odzysk - około 8,50 mb),
  • Częściowa rozbiórka pokrycia gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku,
  • Skrócenie gzymsu zbrojonego do wymiaru w świetle ogniomurów,
  • Wykonanie i montaż zbiorniczka wody odpływowej wraz ze sztucerem,
  • Montaż rynny z odzysku o średnicy 18 cm z blachy ocynkowanej z odzysku (8,20 mb),
  • Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo, przy szerokości pasa 50 cm (około 0,18m2 ). Należy zastosować papę typu Extradach,
  • Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką w celu prawidłowego zamontowania kaplistwy,
  • Montaż kap-listwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy,
  • Uzupełnienie obróbki blacharskiej w narożu łączącym kosz i połać dachu:
 4. Przekonstruowanie gzymsu części wyższej.
  • Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (około 11,00 mb),
  • Częściowa rozbiórka pokrycia gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku,
  • Skrócenie gzymsu zbrojonego do wymiaru w świetle ogniomurów,
  • Wykonanie i montaż zbiorniczka wody odpływowej wraz ze sztucerem,

Uzupełnienie rynny z odzysku (po skróceniu) o średnicy 18 cm z blachy ocynkowanej

(10,70 mb),

i) Montaż obróbek z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej- jednowarstwowo, przy szerokości pasa 50 cm (połączenie obróbki gzymsu z dociepleniem). Należy zastosować papę typu Extradach,

g) Wycięcie w ociepleniu bruzdy gumówką celu prawidłowego zamontowania kap-listwy.

    Montaż kaplistwy z blachy ocynkowanej o szer. 10 cm nad zamontowanymi obróbkami z papy,

 • Uzupełnienie obróbki blacharskiej w narożu łączącym kosz i połać - 2 szt.

 

 

 

 

 1. Wymiana pokrycia ogniomurów przy krawędziach dachu wraz robotami towarzyszącymi:

 Rozebranie obróbek blacharskich istniejących ogniomurów z blachy nie nadającej się do użytku,

b) Wykonanie wylewki z zaprawy cementowej) pod pokrycie ogniomuru istniejącego, ze spadkiem na stronę dachu — około 2,41 m2 przy uwzględnieniu warstwy docieplenia

wykonanie i montaż wsporników pod płytę OSB ( na ogniomurze) 9 szt.

d) Montaż płyty osb gr 12 mm do zamontowanych wsporników

 Pokrycie ogniomuru z blachy ocynkowanej Pokrycie ogniomuru musi wystawać poza krawędź docieplonej ściany fi 0 cm. natomiast od strony dachu 5 cm. -około 3,72m

                      6)   Remont powierzchni ścian ogniomurów istniejących od strony dachu.

 Zabetonowanie żwirobetonem bruzd- zabetonowanie wnęk po zdemontowanych ściankach wraz z szalowaniem, około -2.31 mb

b)              Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metoda lekką-mokrą wraz z  

gruntowaniem, zgodnie z systemem.

c) Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej

na ścianie ocieplanej1,47m2

               d)                Montaż kątowników około 1,47m na narożach wypukłych zgodnie z - około 1,50 mb.

               f)                    Rozbiórka kap-listwy z blachy ocynkowane},

               g)              Montaż obróbki z papy termozgrzewalnej (ogniomuru; - z lewe; strony na pełną wysokość                                   

                                 wywinięciem pod pokrycie ogniomuru) - około 3,25m2 Należy zastosować papę typu  

                                 Extradach

            7      Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

 • odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót,
 • zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy
 • zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

8. Przy wykonywaniu robót remontowych należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu  powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych( Dz.U 2004r. nr 92 poz. 38 i.

 • Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (załącznik nr 1)

10 Ofertę cenową należy złożyć do dnia 08.09.20 17r. do godziny 1200 w sekretariacie

Zamawiającego. z napisem

Oferta- „Docieplenie ściany frontowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego Brzegu przy ul. Korczaka 2-10”- nie otwierać do godz. 1200

            11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017 r. o godz. 12 15

 1. Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat (20 15-201 Ir.) przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie —wykonał co najmniej 2 roboty polegające na dociepleniu ścian w ilości ponad 1 000m2.  Do oferty należy załączyć w formie oryginałów albo kserokopii referencje, bezpośrednio od Zamawiających ogłaszających przetargi ( z dopiskiem na referencjach „wykonawca wyłoniony w przetargu"). Dopisek w referencjach wykonawca wyłoniony w przetargu nie dotyczy wykonawców, którzy już wykonywali roboty na rzecz Spółdzielni „ZGODA'

Referencje musza dotyczyć robót dociepleniowych ścian budynków. Kserokopie referencji muszą być poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem"

Punktacja liczona będzie od wartości wykonanych robót, zgodnie z załączonymi referencjami.

 1. Dla spółki z ograniczaną odpowiedzialnością wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (przy czym kapitał założycielski spółki musi wynosić pięćdziesiąt tysięcy).

IV. Kryteria oceny złożonych ofert.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
  1. Cena oferty
  2. Wiarygodność techniczna

Lp.

Kryterium oceny Parametr oceny

Waga oceny

Maksymalna ilość pkt

kryterium

za kryterium

1

Cena ofert

 

90

2

Wiarygodność techniczna

 

10

 

Razem

100%

100%

 1. W Przypadku złożenia kompletnych ofert przez oferentów, u których wiarygodność techniczna jest wystarczająca do zrealizowania zadania: komisja może przyjąć, że jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferentów będzie proponowana cena.

Sposób oceny ofert.

 1. Cena oferty.

Ilość uzyskanych punktów dla oferty ocenianej będzie liczona według wzoru:

An= cena oferty najniższej

cena ofert ocenianej x 100pkx90%

Łącznie maksymalna ilość punktów za kryterium cena oferty 90 pkt.

 1. Wiarygodność techniczna.

Ilość uzyskanych punktów dla oferty ocenianej będzie liczona wg wzoru:

                                 B= bb      x 100pkt x 10%

      bm

gdzie:

                                          bb - wartość wykonanych robót w ofercie badanej, potwierdzonych referencjami,

- największa wartość wykonanych robót spośród wszystkich badanych ofert,

Przy ocenie oferty uwzględniane będą referencje dotyczące tylko oferenta i tylko takie, które posiadają stwierdzenie wartości wykonanych robót ( bez podatku VAT).

Łącznie maksymalna ilość punktów za kryterium wiarygodności technicznej 10 pkt.

 1. Dla każdej oferty będzie wyznaczony wskaźnik oceny oferty „Wn" stanowiący sumę punktów za poszczególne kryteria oceny,

                                                   An - liczba punktów za kryterium ceny oferty

                                                    Bn - liczba punktów za kryterium wiarygodności technicznej

 1. Uzyskana punktacja zostanie zastosowana do wyznaczenia wskaźnika oceny oferty „Wn" i porównana ze wskaźnikiem uzyskanym przez pozostałe oferty.

Informacje o trybie oceny ofert.

 1. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane ocenie, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w niniejszych warunkach.
 2. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

IV. Uwagi końcowe

 1. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.
 2. Oferent o przyjęciu lub odrzuceniu oferty cenowej, przez Zamawiającego zostanie poinformowany telefonicznie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub alternatywnych.
 4. Niespełnienie jednego z warunków wymienionych w cz. III pkt. 12,13, spowoduje odrzucenie oferty, bez dalszego rozpatrywania.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
 6. Warunki płatności: 14 dni od daty końcowego odbioru robót i wystawienia prawidłowo sporządzonej i dostarczonej Zamawiającemu faktury.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77-448-20-20

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.