Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont podestu wejściowego do budynku

Przedmiot:

Remont podestu wejściowego do budynku

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47
80-858 Gdańsk
tel. +48 587445606
marta.kulinska@gaz-system.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Nazwa zamawiającego:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2. Adres zamawiającego:

ul. Mszczonowska 4

3. Miejscowość zamawiającego:

Warszawa

4. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

Oddział w Gdańsku

5. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Wałowa 47

6. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Gdańsk

7. Kod pocztowy:

80-858

8. Kraj:

PL

9. Faks:

+48 587445481

10. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):

https://www.gaz-system.pl/

11. Adres profilu nabywcy (URL):

https://zakupy.gaz-system.pl/app/HomeServlet

12. Osoba kontaktowa:

Marta Kulińska

13. Telefon do osoby kontaktowej:

+48 587445606

14. Adres mailowy do osoby kontaktowej :

marta.kulinska@gaz-system.pl

Dane nagłówkowe

15. Numer postępowania:

NP/2017/08/0475/GDA

rowdemand.name" title="">

16. Nazwa postępowania:

Wykonanie robót w ramach zadania remontowego pn.:"Remont podestu wejściowego do budynku Gdańsk ul. Wałowa47"

17. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

18. Opis postępowania:

1. Przedmiotem Zamówienia jest remont podestu wejściowego do budynku przy ul. Wałowej 47 w Gdańsku (dot. wejścia od strony północnej budynku). Numer postępowania NP/2017/08/0475/GDA.
2. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
3. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) Sporządzenie uproszczonej Dokumentacji Technicznej zawierającej:
rysunki montażowe dla proponowanego systemu hydroizolacji remontowanego podestu z opisem parametrów technicznych i sposobem montażu, karty katalogowe/techniczne, wymaganymi certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami UE, w celu uzyskania ostatecznej akceptacji materiałów i systemu zabezpieczeń przeciwwodnych przez Zamawiającego oraz potwierdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Demontaż istniejącej nawierzchni .
3) Dostawa i montaż elementów podestu.
4) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zadania opisują Założenia techniczne stanowiące załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Dostawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z zakresem prac na terenie przyszłych robót. W celu chęci odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym. Wizja lokalna ma pomóc w przygotowaniu oferty. Nie odbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Dostawcę.
5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla dostawcow/.

Informacje o postępowaniu

19. Miejsce uzyskania SIWZ:

Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.

20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:


1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.

21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:

1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
3. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
4. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust. 2 powyżej.
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej
w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną.
8. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
9. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość powierzenia prac będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom.
10.W przypadku powierzenia prac podwykonawcom w ofercie należy wskazać jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców.
11.Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia Niepublicznego podwykonawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.

 

22. Dodatkowe informacje:


1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych
w niniejszej Specyfikacji.
2.Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
4. Dostawca jest zobowiązany w temacie wiadomości elektronicznej wpisać numer postępowania tj.: NP/2017/08/0475/GDA Zamawiający informuje, że jeżeli oferta wpłynie na adres inny niż wskazany
w SIWZ lub ogłoszeniu zostanie uznana za nieprawidłowo złożoną.
5. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej Ofertę należy złożyć na Formularzu „Oferta” (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Dostawca decyduje o formie złożenia oferty.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Zamawiającego, ponosi Dostawca.

23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów:

I.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
a) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na remoncie tarasu, balkonu, podestu lub schodów zewnętrznych,
UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt a) powyżej.
b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późń. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), zwane dalej „uprawnieniami budowlanymi”, w tym co najmniej (1) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 1) – 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego
w charakterze podwykonawców Dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy
i doświadczenia.

II.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1.W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) Formularz „OFERTA” - wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust 1. pkt 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) – pkt 3) SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2. Dostawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1) Wykaz zrealizowanych w okresie 5 (pięciu) lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 a) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
− przedmiot zamówienia (nazwę, przedmiot zamówienia oraz zakres zamówienia),
− termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
− zamawiającego (nazwa, adres),
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument,
że zamówienia te zostały wykonane należycie.
2) Oświadczenie Dostawcy, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 b) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Specyfikacji).
3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2.innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także,
że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 3) oraz podpisania oświadczania w pkt 17 Formularzu ”OFERTA”, dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.

 

24. Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

25. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100,00%

26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

28. Termin realizacji zamówienia:

Wymagane

28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

29. Data realizacji zamówienia:

2017-12-15 23:59

30. Miejsce realizacji zamówienia:

Obszar działania Zamawiającego

31. Termin składania ofert:

2017-09-15 10:00

32. Miejsce składania ofert:

1. Oferta w formie elektronicznej: zamowienia.gda@gaz-system.pl ;
2. Oferta w formie elektronicznej: należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
lub
3. Oferta w formie papierowej: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział
w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk Kancelaria pokój nr 208.

33. Czy jawne otwarcie ofert:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

35. Termin otwarcia ofert:

Puste

36. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest niejawne.

37. Okres związania ofertą:

45 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.