Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Świadczenie usługi stałej konserwacji i przeglądów systemu instalacji wentylacji i...

Przedmiot:

Świadczenie usługi stałej konserwacji i przeglądów systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji przez okres 12 miesięcy

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 , Warszawa
telefon - 22 262 57 77
faks - 22 262 52 74; 262 52 70
www.knf.gov.pl
zamowienia@knf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: - dla Części I: 900, 00 zł (słownie: dziewięćset złotych), - dla Części II: 400, 00 zł (słownie: czterysta złotych), - dla Części III: 700, 00 zł (sł
Termin składania ofert: 2017-09-12 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi stałej konserwacji i przeglądów systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji przez okres 12 miesięcy.
Numer referencyjny: DAI/WZP/231/32/2017/IK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest 12 miesięczna usługa polegająca na pełnieniu stałej konserwacji, napraw i wykonywania przeglądów gwarancyjnych systemu klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji w budynku UKNF znajdującym się w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1. 2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia. 4. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa. 5. Opis części zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, z uwagi na rodzaj urządzeń, które będą objęte Umową. Część I - „Konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne systemu klimatyzacji produkcji DAIKIN w budynku Plac Powstańców Warszawy 1”. Część II - „Konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne systemu wentylacji w budynku Plac Powstańców Warszawy 1”. Część III - „Konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku Plac Powstańców Warszawy 1”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia dla Części I/II/III określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Informacje o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1. pkt 6 ustawy Pzp. 7. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 1 osoby w każdej części postępowania (odpowiednio dla Części I/II/III), w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji Umowy, wykonującej czynności polegające na koordynacji prac związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowaniu Wykonawcy w trakcie jej realizacji. 9. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji Umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z kopią umowy o pracę dla ww. osoby. 10. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 11. Szczegółowy opis realizacji wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dla Części I/II/III. 12. Termin realizacji zamówienia: 12.1. Dla Części I/II/III: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 13. Wizja lokalna dla Części I, II i III. 13.1 Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2017 r. przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, której celem będzie umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z warunkami dostępu do systemu klimatyzacji, systemu wentylacji w siedzibie Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1. 13.2 Wniosek o uczestnictwo w wizji lokalnej Wykonawca winien przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych uczestnika, tj.: imię i nazwisko oraz nazwę i adres Wykonawcy. 13.3 Miejsce zbiórki: wejście główne do lokalizacji Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie o godzinie 10:00. 13.4 Zainteresowani udziałem, proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki 10 minut przed wyznaczonym czasem. 13.5 Informujemy, że obowiązujące w UKNF regulacje dotyczące kontroli ruchu osobowego i materiałowego w obiektach UKNF umożliwiają wejście na teren obiektu na podstawie przepustki. W związku z tym, osoby reprezentujące Wykonawców powinny posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) w celu wystawieniu w/w przepustki i identyfikacji tożsamości. 13.6 Dojazd do obiektu UKNF osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej na koszt własny i we własnym zakresie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej.

II.5) Główny kod CPV: 50730000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: dla Części I/II/III: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Dla Części I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu lub wykonywaniu usług konserwacji, napraw i przeglądów gwarancyjnych systemu klimatyzacji w budynku / obiekcie użyteczności publicznej przez okres ciągły minimum 12 miesięcy, o wartości min. 15 000, 00 zł brutto każde zamówienie. 2. Dla Części II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu lub wykonywaniu usług konserwacji, napraw i przeglądów gwarancyjnych systemu wentylacji w budynku/ obiekcie użyteczności publicznej przez okres ciągły minimum 12 miesięcy, o wartości min. 8 000, 00 zł brutto każde zamówienie. 3. Dla Części III Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu lub wykonywaniu usług konserwacji, napraw i przeglądów gwarancyjnych systemu wentylacji w budynku/ obiekcie użyteczności publicznej przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości min. 15 000, 00 zł brutto każde zamówienie. Przez budynek / obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 4. Dla Części I, II i III Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje min. 2 osobami kadry technicznej (w każdej z Części I/II/III), które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności będą odpowiedzialne za świadczenie usług oraz posiadają poniższe kwalifikacje zawodowe, w tym: 1) aktualne zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach lekarskich, pozwalających na wykonanie prac na wysokości powyżej 3m, 2) aktualne świadectwo kwalifikacji SEP, w tym co najmniej jeden specjalista posiadający świadectwo kwalifikacji SEP do dozoru, 3) aktualne zaświadczenie/certyfikat F-Gaz, wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.: Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm.) potwierdzający kwalifikacje do następujących czynności: a) sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, b) instalacji konserwacji lub serwisowania wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca przedstawi oświadczenie - Załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 6 do SWIZ; 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWIZ. 3. Oświadczenia, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt 4 SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie (zawarte w Formularzu Oferty) dotyczące posiadania poniższych dokumentów (wraz z załączeniem do Oferty kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub oryginałów poniższych dokumentów odpowiednio dla części I/II/III) lub w przypadku ich braku, oświadczenia o wejściu w prawa Gwaranta (na zasadach określonych w § 2 ust. 25 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ): 1.1. Dla Części I - certyfikat autoryzacji lub oświadczenie producenta urządzeń, tj.: firmy DAIKIN, uprawniające Wykonawcę do obsługi gwarancyjnej i napraw gwarancyjnych urządzeń. 1.2. Dla Części II - certyfikat autoryzacji lub oświadczenie producenta urządzeń, tj.: firmy VBW, Aermec uprawniający do obsługi gwarancyjnej i napraw gwarancyjnych urządzeń. 1.3. Dla Części III - certyfikat autoryzacji lub oświadczenia producenta urządzeń, tj.: firmy Climaveneta, uprawniające Wykonawcę do obsługi gwarancyjnej i napraw gwarancyjnych urządzeń.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie, które Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: - dla Części I: 900, 00 zł (słownie: dziewięćset złotych), - dla Części II: 400, 00 zł (słownie: czterysta złotych), - dla Części III: 700, 00 zł (słownie: siedemset złotych). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Termin, miejsce wniesienia wadium: 3.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 3.2 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wymaganą kwotę należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 - nr konta: 43 1130 1062 0000 0576 4220 0001. W takiej sytuacji Wykonawca, w celu informacyjnym wraz z ofertą winien przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu (wpłaty wadium). 3.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 3.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być załączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji/poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oryginału dokumentu, w terminach wynikających z ustawy Pzp. Jeśli gwarancja/ poręczenie zostaną przedłożone w języku innym niż polski, Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: „WADIUM – Świadczenie usługi stałej konserwacji i przeglądów systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji przez okres 12 miesięcy - Część I/II/III (należy wskazać odpowiednio)” 3.5 Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel/gwarant w każdym z przypadków, dla których ustawa Pzp przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. W dokumencie tym, gwarant / poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek UKNF, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu UKNF, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego, czy kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu UKNF z żądaniem zapłaty). 3.6 Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert. 4. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto (odpowiednio w Części I/II/III) 60,00
Czas przybycia do budynku i usunięcia awarii (odpowiednio w Części I/II/III) 30,00
Certyfikat autoryzacji lub oświadczenie producenta urządzeń (odpowiednio w Części I/II/III) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ dla części I, II i III przewiduje następujący charakter zmian: 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zamiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 1) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 3– 8. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu. 4. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy przez Wykonawcę oraz wskazywać w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności: 1) określić przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenie co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak Umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 2) wykazać wpływ zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. 3) zawierać szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę. 5. W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 7. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 5 potwierdzających czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, w jakim stopniu zmiany tych kosztów będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jaki stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia lub gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą okoliczności, o których mowa powyżej, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach. 8. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 9. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) w przypadku zmian stanu prawnego, które mają wpływ na treść zawartej Umowy. 2) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku, przy czym zmianie ustawowej mogą ulec ceny brutto, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 3) w przypadku upływu terminu obowiązywania Umowy i niewyczerpania wartości brutto przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy nie dłużej niż o 3 miesiące lub do wyczerpania przed tym okresem kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 10. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych teleadresowych, 2) danych rejestrowych, 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, 11. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które będą potwierdzać okoliczności zmian i będą właściwie umotywowane.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-12, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne systemu klimatyzacji produkcji DAIKIN w budynku Plac Powstańców Warszawy 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 12 miesięczna usługa polegająca na pełnieniu stałej konserwacji, napraw i wykonywania przeglądów gwarancyjnych systemu klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji w budynku UKNF znajdującym się w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia dla Części I określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto odpowiednio w Części I 60,00
Czas przybycia do budynku i usunięcia awarii odpowiednio w Części I 30,00
Certyfikat autoryzacji lub oświadczenie producenta urządzeń odpowiednio w Części I 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 1 osoby w każdej części postępowania (odpowiednio dla Części I/II/III), w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji Umowy, wykonującej czynności polegające na koordynacji prac związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowaniu Wykonawcy w trakcie jej realizacji. 1.1 Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji Umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z kopią umowy o pracę dla ww. osoby. 1.2 Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 1.3 Szczegółowy opis realizacji wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dla Części I/II/III. 2. Termin realizacji zamówienia: 2.1. Dla Części I/II/III: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 3. Wizja lokalna dla Części I, II i III. 3.1 Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2017 r. przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, której celem będzie umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z warunkami dostępu do systemu klimatyzacji, systemu wentylacji w siedzibie Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1. 3.2 Wniosek o uczestnictwo w wizji lokalnej Wykonawca winien przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych uczestnika, tj.: imię i nazwisko oraz nazwę i adres Wykonawcy. 3.3 Miejsce zbiórki: wejście główne do lokalizacji Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie o godzinie 10:00. 3.4 Zainteresowani udziałem, proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki 10 minut przed wyznaczonym czasem. 3.5 Informujemy, że obowiązujące w UKNF regulacje dotyczące kontroli ruchu osobowego i materiałowego w obiektach UKNF umożliwiają wejście na teren obiektu na podstawie przepustki. W związku z tym, osoby reprezentujące Wykonawców powinny posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) w celu wystawieniu w/w przepustki i identyfikacji tożsamości. 3.6 Dojazd do obiektu UKNF osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej na koszt własny i we własnym zakresie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej.

 
Część nr: 2 Nazwa: Konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne systemu wentylacji w budynku Plac Powstańców Warszawy 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 12 miesięczna usługa polegająca na pełnieniu stałej konserwacji, napraw i wykonywania przeglądów gwarancyjnych systemu klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji w budynku UKNF znajdującym się w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia dla Części II określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto odpowiednio w Części II 60,00
Czas przybycia do budynku i usunięcia awarii odpowiednio w Części II 30,00
Certyfikat autoryzacji lub oświadczenie producenta urządzeń odpowiednio w Części II 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 1 osoby w każdej części postępowania (odpowiednio dla Części I/II/III), w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji Umowy, wykonującej czynności polegające na koordynacji prac związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowaniu Wykonawcy w trakcie jej realizacji. 1.1 Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji Umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z kopią umowy o pracę dla ww. osoby. 1.2 Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 1.3 Szczegółowy opis realizacji wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dla Części I/II/III. 2. Termin realizacji zamówienia: 2.1. Dla Części I/II/III: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 3. Wizja lokalna dla Części I, II i III. 3.1 Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2017 r. przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, której celem będzie umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z warunkami dostępu do systemu klimatyzacji, systemu wentylacji w siedzibie Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1. 3.2 Wniosek o uczestnictwo w wizji lokalnej Wykonawca winien przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych uczestnika, tj.: imię i nazwisko oraz nazwę i adres Wykonawcy. 3.3 Miejsce zbiórki: wejście główne do lokalizacji Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie o godzinie 10:00. 3.4 Zainteresowani udziałem, proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki 10 minut przed wyznaczonym czasem. 3.5 Informujemy, że obowiązujące w UKNF regulacje dotyczące kontroli ruchu osobowego i materiałowego w obiektach UKNF umożliwiają wejście na teren obiektu na podstawie przepustki. W związku z tym, osoby reprezentujące Wykonawców powinny posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) w celu wystawieniu w/w przepustki i identyfikacji tożsamości. 3.6 Dojazd do obiektu UKNF osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej na koszt własny i we własnym zakresie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej.

 
Część nr: 3 Nazwa: Konserwacja, naprawy i przeglądy gwarancyjne systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku Plac Powstańców Warszawy 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 12 miesięczna usługa polegająca na pełnieniu stałej konserwacji, napraw i wykonywania przeglądów gwarancyjnych systemu klimatyzacji, wentylacji i klimatyzacji w budynku UKNF znajdującym się w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia dla Części II określone zostały w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50730000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto odpowiednio w Części III 60,00
Czas przybycia do budynku i usunięcia awarii odpowiednio w Części III 30,00
Certyfikat autoryzacji lub oświadczenie producenta urządzeń odpowiednio w Części III 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 1 osoby w każdej części postępowania (odpowiednio dla Części I/II/III), w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji Umowy, wykonującej czynności polegające na koordynacji prac związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowaniu Wykonawcy w trakcie jej realizacji. 1.1 Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji Umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z kopią umowy o pracę dla ww. osoby. 1.2 Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 1.3 Szczegółowy opis realizacji wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę został określony w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dla Części I/II/III. 2. Termin realizacji zamówienia: 2.1. Dla Części I/II/III: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 3. Wizja lokalna dla Części I, II i III. 3.1 Zamawiający informuje, że w dniu 07.09.2017 r. przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, której celem będzie umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z warunkami dostępu do systemu klimatyzacji, systemu wentylacji w siedzibie Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1. 3.2 Wniosek o uczestnictwo w wizji lokalnej Wykonawca winien przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych uczestnika, tj.: imię i nazwisko oraz nazwę i adres Wykonawcy. 3.3 Miejsce zbiórki: wejście główne do lokalizacji Zamawiającego przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie o godzinie 10:00. 3.4 Zainteresowani udziałem, proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki 10 minut przed wyznaczonym czasem. 3.5 Informujemy, że obowiązujące w UKNF regulacje dotyczące kontroli ruchu osobowego i materiałowego w obiektach UKNF umożliwiają wejście na teren obiektu na podstawie przepustki. W związku z tym, osoby reprezentujące Wykonawców powinny posiadać dokument tożsamości (np. dowód osobisty) w celu wystawieniu w/w przepustki i identyfikacji tożsamości. 3.6 Dojazd do obiektu UKNF osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej na koszt własny i we własnym zakresie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej.

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.