Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbudowa układu sterowania i wizualizacji systemu klimatyzacji centralnej

Przedmiot:

Rozbudowa układu sterowania i wizualizacji systemu klimatyzacji centralnej

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Oddział Klimatyzacji
ul. Henryka Dąbrowskiego 50
59-100 Polkowice
Email: lukasz.Blauciak@kghm.com
Telefon: +48 767487105
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbudowa układu sterowania i wizualizacji systemu klimatyzacji centralnej

Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa układu sterowania i wizualizacji systemu klimatyzacji centralnej
2. Realizacja zadania obejmuje:
1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) Wykonanie projektu technicznego i kompleksowej dokumentacji powykonawczej
w branży elektrycznej, automatyki i telekomunikacji,
b) Zakup, zabudowa i uruchomienie urządzeń automatyki systemu klimatyzacji centralnej,
c) Zakup, zabudowa i uruchomienie urządzeń telewizji przemysłowej Oddziału K-1,
d) Zakup, zabudowa i uruchomienie urządzeń branży elektrycznych, automatyki
i telekomunikacji Trójkomorowego Podajnika Rurowego R-IX.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określono w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącym jej integralną część.
3. Realizacja przedmiotu Umowy będzie się odbywać w ruchu zakładu górniczego.
4. Projekty należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi budowy systemów przemysłowych w KGHM zawierających sieci komputerowe i radiowe, stacje oraz serwery z oprogramowaniem systemowym” wprowadzonymi Poleceniem służbowym Nr DG/10/2015 Dyrektora Naczelnego ds. Produkcji Górniczo-Hutniczej z dnia 13.08.2015 r.
5. Wszystkie materiały (urządzenia i instalacje) niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, zakupi, dostarczy i zabuduje Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie.
Grupa asortymentowa B0204 - Montaże i demontaże
B0401 - Usługi telekomunikacyjne
B0402 - Usługi teleinformatyczne
M071402 - Urządzenia klimatyzacyjne
N081402 - Części do urządzeń klimatyzacyjnych
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2017-09-15 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2017-08-25 12:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 90
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 800 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 800 000 PLN.
Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 15.12.2017 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGKR/K-1/17/39965 zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia ……… wystawionej przez …….……… dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 f) SIWZ z terminem ważności do dnia 15.12.2017 .
w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości 10% wartości umowy”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 15.12.2017r.
g) Świadectwa osób kierownictwa i dozoru ruchu w branży elektrycznej do zatrudnienia w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonania przedmiotowych prac w tym:
- jedna osoba dozoru
-jedna osoba dozoru wyższego,
h) świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji elektromonterów z uprawnieniami do 1kV – minimum dwóch elektromonterów.

i) wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (do oferty należy załączyć protokoły odbioru lub referencje z wykonania minimum 2 zadań) w zakresie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. systemów sterowania urządzeniami klimatyzacji centralnej pod ziemią z podaniem Inwestora, rodzaju i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
j) kosztorys ofertowy,
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z załączonym projektem umowy,

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje od Sztygara Mateusza Maciesza na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane w biurach Działu MK na szybie R-IX w dniu
11.09.2017r. o godz. 8:00.

W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem: http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.