Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa studni głębinowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa studni głębinowej

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
tel.: 71 312 81 93
fax: 71 312 81 82
urzad@zawonia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głuchów Górny
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych –                         t.j.  Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm. bez stosowania przepisów tej ustawy)

 

 

 

dotyczące zadania pn.: Budowa studni głębinowej w Głuchowie Górnym”

 

 

I. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Zawonia

REGON: 931934905

NIP: 9151603787

Adres: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone zapytanie ofertowe

1. Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na kwotę netto poniżej 30.000,00 euro. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) bez stosowania wskazanej ustawy w drodze wyłonienia Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego.

2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

a) strona internetowa Zamawiającego – www.zawonia.pl,

b) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, tj.

ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.

 

 

 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej (studnia zastępcza nr 1z) na działce nr 203/13 obręb Głuchów Górny.

 

Wiercenie studni należy wykonać systemem mechanicznym metodą udarowo-skrętną bez użycia płuczki „na sucho”  do docelowej głębokości 57,0 m ppt, z możliwością prowadzenia prac do 60,0 m ppt.

Wiercenia prowadzić rurą stalową o średnicy 20” (508 mm) do głębokości 28,0 m, dalej  w rurze                       o średnicy 18” (457 mm) do docelowej głębokości 57 m.

Po dowierceniu otworu do końcowej głębokości w otworze należy zabudować kolumnę filtrową                          z prowadnikami zapewniającymi centralne posadowienie kolumny filtrowej.

Konstrukcja kolumny filtrowej, która może ulec modyfikacji w zależności od rezultatów wiercenia jest następująca:

- rura podfiltrowa PVC z denkiem DN250/280 mm, długości 3,0 m w przelocie 53,50-56,50 m ppt,

- filtr szczelinowy (PVC lub zalecany Johnson), DN280 mm (przewidywana szczelina 1,5 mm)                         o zakładanej długości części roboczej 7,0 m, z łącznikiem do rur PVC 250/280 mm w przelocie 46,50-53,50 m ppt.

- rura nadfiltrowa PVC DN250/280 mm długości 46,50 m, w przelocie 0,0-46,50 m ppt.

Wokół filtra należy wykonać osypkę filtracyjną żwirową o granulacji dobranej w zależności                    od wyników wiercenia oraz wielkości szczeliny zastosowanego filtra.

Przewiduje się zastosowanie obsypki żwirowej o granulacji 2-3 mm lub 3-5 mm w przelocie 32,0-57,0 m ppt.

Osypka żwirowa powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy 88/B-06715.

Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ściankami otworu a rurą nadfiltrową w przelocie 28,0-32,0 m ppt należy wykonać korek compaktonitowy.

W przedziale 0,75-28,0 m ppt przestrzeń wypełniona zostanie urobkiem piaszczysto-gliniastym.                   W przelocie 0-0,75 m wykonany zostanie korek compaktonitowy dla eliminacji bezpośredniego kontaktu z wodami opadowymi oraz potencjalnymi zagrożeniami  z powierzchni ziemi.

W trakcie wprowadzania obsypki żwirowej oraz compaktonitu z otworu sukcesywnie usuwane będą rury osłonowe 18” i 20”.

Należy wykonać pompowanie oczyszczające i pomiarowe.

Na zakończenie pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić dezynfekcję  otworu 3 % roztworem chloru zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przepisami bhp.

Podczas pompowania pomiarowego, w końcowej jego fazie, należy pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.       

 

 1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do wykonania obudowy studni z prefabrykatów betonowych wraz z armaturą i wyposażeniem technologicznym.

 

 1. Szczegółowy zakres robót określa Projekt robót geologicznych, Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna i przedmiar robót,będące załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Sprzęt i materiały do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca.
 3. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 36 miesięcygwarancji i rękojmi.

 

 

 

 

 

 • Wymagania stawiane wykonawcy
 1. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji zleconego zadania.
 2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i dokonać wszelkich zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy.
 4. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy.
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 6. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników.

 

 • Termin wykonania zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia:  do 30 października 2017 r.

 

 • Lokalizacja robót

Miejscowość:

Głuchów Górny (Gmina Trzebnica)  działka  nr 203/13 obręb Głuchów Górny.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

 

 1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 20000,00 zł.
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 • Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Sławomir  Frania – tel./fax: 71  312-81-82;  e-mail: rolnictwo@zawonia.pl

 

 • Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1,                  do zapytania ofertowego.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:                                                                                            

 1. imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
 2. własnoręczny podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
 3. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 4. oświadczenia i dokumenty,
 5. zaakceptowany wzór umowy.

 

 • Miejsce oraz termin składaniaofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 11 września 2017 r., pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, (pok. nr 2 sekretariat, I piętro)
 2. ferta na Budowę studni głębinowej w Głuchowie Górnym”.

 

 

 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wrazz podaniem znaczenia tych kryteriów

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium cena:

                 Cena min. brutto

Wc = ----------------------------------------- x 100 pkt,

            Cena brutto badanej oferty

 

- Wg kryterium cena ofertowa: 100 %

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.