Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja systemu klimatyzacji w budynku sterowni...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacja systemu klimatyzacji w budynku sterowni wraz z zabudową systemu klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
Telefon: +48 225894748
Fax: +48 22698921
grzegorz.brejnak@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 4 000 zł
Termin składania ofert: 2017-09-15 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku sterowni KPMG Mogilno wraz z zabudową systemu klimatyzacji w budynku administracyjnym i warsztatowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Zamawiający

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Polska
Telefon +48 225894748 Fax +48 22698921 grzegorz.brejnak@pgnig.pl www.pgnig.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z kontrahentami

  Grzegorz Brejnak

Termin wykonania zamówienia

 
pożądany   2017-12-20

Informacje na temat wadium

  1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kwota wadium wynosi 4 000 zł

Kryteria oceny ofert

  Cena 100%

Warunki uczestnictwa

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac projektowych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac projektowych dla zadania inwestycyjnego w zakresie urządzeń wentylacyjnych i cieplnych na kwotę zadania inwestycyjnego wyższą niż 500 000 zł,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Warunki dotyczące ofert

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania

  Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  www.przetargi.pgnig.pl

Miejsce wykonania

  Polska

Termin i miejsce składania ofert

  2017-09-15 11:00
Centrala PGNiG SA w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25

Termin i miejsce otwarcia ofert

  2017-09-15 11:30
Centrala PGNiG SA w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25
Otwarcie ofert będzie niejawne

Termin związania ofertą

  60 dni

Uwagi

  Brak

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.