Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa i modernizacja rowu melioracyjnego

Przedmiot:

Przebudowa i modernizacja rowu melioracyjnego

Data zamieszczenia: 2017-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
tel. (015) 822-65-70
fax. (015) 822-13-04
e-mail: srodowisko@um.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

                   Gmina Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,

www.tarnobrzeg.pl

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa

 (wydział merytoryczny)

tel. (015) 822-65-70, fax. (015) 822-13-04

e-mail: srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

„Przebudowa i modernizacja rowu melioracyjnego na os. Sobów w Tarnobrzegu”

 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

 (usługa/dostawa/robota budowlana)

 

1.Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowego odcinka rowu na długości 117,1 m , modernizacja

rowu na długości 700 m , budowa 2 przepustów, wykonanie zastawki melioracyjnej oraz

likwidacja rowu na długości 13 m zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i uzyskanymi zezwoleniami.

CPV-45200000-9,    45240000-1,      45262212-0

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. Nr 21 i 18 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 8181 223, 15 8181 224

         

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 Paulina Długoń, Urszula Świstak

 

3.Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2017r.

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej

 

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych- rowu i przepustów

 

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika - posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi o specjalności melioracje wodne lub uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie  wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

          Cena – 100%

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 12.09.2017r. do godz. 10.00

              

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie nastąpi dnia 12.09.2017.o godzinie 10.15 w pok. 20 (Budynek ul. Mickiewicza 7). Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem: „Przebudowa i modernizacja rowu melioracyjnego na oś. Sobów w Tarnobrzegu ”. Nie otwierać przed dniem 12.09.2017 r. godz. 10.15

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – zał. Nr 2 do Zaproszenia

 

8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej                      www. tarnobrzeg.eobip.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

 

 

 

 

9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.