Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa materiałów elektrycznych - Część I: „Dostawa silnika 45 kW”. Część II:...

Przedmiot:

Dostawa materiałów elektrycznych - Część I: „Dostawa silnika 45 kW”. Część II: „Zakup zespołu transformatorowego”. Część III: „Zakup rozdzielnic nN 500V”. Część IV: „Zakup wyłączników stycznikowych”

Data zamieszczenia: 2017-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207
41-914, Bytom
telefon - +48323513364
faks - +48323513369
www.srk.com.pl
przetargi@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części I: 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100) dla części II: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) dla części III: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc s
Termin składania ofert: 2017-09-15 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa materiałów elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”
Numer referencyjny: CZOK/37/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: „Dostawa materiałów elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I: „Dostawa silnika 45 kW”. Część II: „Zakup zespołu transformatorowego”. Część III: „Zakup rozdzielnic nN 500V”. Część IV: „Zakup wyłączników stycznikowych”. Część V: „Dostawa 40 opraw świetlówkowych górniczych 2x18W”. Część VI: „Dostawa 2 szt. zespołów transformatorowych”. Część VII: „Dostawa materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw, itp.”. Część VIII: „Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego”. Część IX: „Dostawa muf i zestawów naprawczych kabli”. Część X: „Dostawa żarówek i świetlówek”. Część XI: „Dostawa szczotek elektrycznych”. Część XII: „Dostawa wskaźników napięcia, mierników”. Część XIII: „Dostawa części wyłączników mocy i styczników”. Część XIV: „Dostawa materiałów teletechnicznych”.

II.5) Główny kod CPV: 31000000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 – wzór dokumentu. A. Spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ : 1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące gwarancji, o której mowa w pkt II ppkt. 1 w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ – druk „OFERTA”. 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania parametrów w zakresie części XI , o którym mowa w pkt II ppkt. 2 w Załączniku nr 2 do SIWZ, – stanowiące Załącznik nr 5- wzór dokumentu. 3. Dokumenty wymienione w pkt II ppkt. 3 i 4 w Załączniku nr 2 do SIWZ, dotyczące części, na które jest składana oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części I: 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100) dla części II: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) dla części III: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) dla części IV: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) dla części V: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) dla części VI: 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100) dla części VII: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) dla części VIII: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) dla części IX: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) dla części X: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) dla części XI: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) dla części XII: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla części XIII: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) dla części XIV: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie: 1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno – prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów, 2) zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i atmosferycznych, 3) zmiany zakresu rzeczowego umowy: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy: - poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych. 4) zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt wskazany w umowie, 5) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 6) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 8) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp; 9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-15, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa silnika 45 kW”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego silnika elektrycznego typu dSKg-280M8 do wentylatora głównego przewietrzania WOK-1,5 o parametrach:  napięcie znamionowe: 500 V  moc: 45 kW  częstotliwość: 50 Hz  prędkość obrotowa: 735 obr./min Silnik musi być wyposażony w czujniki temperatury uzwojeń stojana oraz węzłów łożyskowych z możliwością ich podłączenia do zewnętrznego urządzenia kontrolującego parametry pracy silnika. Silnik musi być wykonany w sposób pozwalające na montaż w wentylatorze głównego przewietrzania WOK 1,5 między innymi powinien posiadać otwory po dwóch stronach korpusu silnika pozwalające na montaż rolek tocznych. W części czołowej wału napędowego silnika, musi znajdować się, wykonany centrycznie, otwór na śrubę M16x40, pozwalający na przykręcenie wirnika wentylatora.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zakup zespołu transformatorowego”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 1 szt. zespołu transformatorowego dla pompowni „Pstrowski” spełniającego poniższe parametry:  przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i kategorii ,,A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,  napięcie zasilania: 3x500V  napięcie po stronie wtórnej: 3x230V,  moc: 10 kVA,  ilość odpływów: 4,  stopień ochrony: co najmniej IP 54,  przekaźnik kontroli stanu rezystancji izolacji odpływów przed i po załączeniu napięcia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Zakup rozdzielnic nN 500V”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: przeznaczone do stosowania w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,  zasilane napięciem przemiennym 500V z eksploatowanych stacji transformatorowych z izolowanym punktem neutralnym po stronie niskiego napięcia,  obudowa o stopniu ochrony co najmniej IP54,  prądzie minimalnym toru głównego wynoszącym 400A,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Zakup wyłączników stycznikowych”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyłącznik stycznikowy, prąd znamionowy: 40A, typ obudowy: normalna Wyłącznik stycznikowy, prąd znamionowy: 80A, typ obudowy: normalna Wyłącznik stycznikowy, prąd znamionowy: 125A, typ obudowy: normalna Wyłącznik stycznikowy, prąd znamionowy: 200A, typ obudowy: normalna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa 40 opraw świetlówkowych górniczych 2x18W”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 40 szt. opraw oświetleniowych górniczych przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych niemetanowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: „Dostawa 2 szt. zespołów transformatorowych”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 2 szt. zespołów transformatorowych dla pompowni „Dębieńsko” wg poniższej specyfikacji:  przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i kategorii ,,A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,  napięcie zasilania: 3x500V  napięcie po stronie wtórnej: 3x127V,  moc: 6,3kVA,  ilość odpływów: 4,  stopień ochrony: co najmniej IP 54,  przekaźnik kontroli stanu rezystancji izolacji odpływów przed i po załączeniu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: „Dostawa materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw, itp.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego dla Oddziału CZOK, szczegółowo określonych pod względem rzeczowym i ilościowym w „Formularzu cenowym” – załącznik nr 2.7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: „Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego dla Oddziału CZOK, szczegółowo określonych pod względem rzeczowym i ilościowym w „Formularzu cenowym” – Załącznik nr 2.8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 9 Nazwa: „Dostawa muf i zestawów naprawczych kabli”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego dla Oddziału CZOK, szczegółowo określonych pod względem rzeczowym i ilościowym w „Formularzu cenowym” – Załącznik nr 2.9.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 10 Nazwa: „Dostawa żarówek i świetlówek”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego dla Oddziału CZOK, szczegółowo określonych pod względem rzeczowym i ilościowym w „Formularzu cenowym” – Załącznik nr 2.10.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 11 Nazwa: „Dostawa szczotek elektrycznych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczotka E35 20x32x50 (z końcówką na śrubę M-8) 50 szt. Szczotka M83 32x32x50 90 szt. Szczotka EG12 (2x8)x32x40 196 szt. Szczotka EG12 (2x16)x32x40 230 szt. Szczotka M68 32x32x40 długość linki z mocowaniem 130 mm 81 szt. Szczotka EG 236S 6,3x20x25 szkic 18 nr katal 110260 dł. linki 90 końcówka d/M4 25 szt. Szczotka 2 x (15x18x56) mat SA 45 10 szt. Szczotka E28 (20x32x40) dł. linki 130 mm 150 szt. Szczotka M83 (20x32x40) 10 szt. Szczotka M68 (30x22x60) 10 szt. Szczotka E30(2x8)x32x40 10 szt. Szczotka E35(10x20x25) 18 szt. Szczotka EG-367 (20x32x40) 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 12 Nazwa: „Dostawa wskaźników napięcia, mierników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kable pomiarowe do miernika MIC-2500 część zamienna do posiadanego urządzenia* kpl. 5 Kable pomiarowe do przyrządów uniwersalnych 1000V 10A (komplet). kpl. 16 Krokodylek czarny K01 (WAKROBL20K01) część zamienna do posiadanego urządzenia* szt. 3 Krokodylek czerwony K02 (WAKRORE20K02) część zamienna do posiadanego urządzenia* szt. 4 Miernik cęgowy CHY 99 lub miernik do pomiaru metodą cęgową, maksymalna średnica przewodu 46,4 mm, automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, pomiar rzeczywistej wartości skutecznej, zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu, możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru, zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu, pomiar prądów rozruchowych. szt. 6 Miernik uniwersalny UT-71A lub miernik uniwersalny z pomiarami woltomierz: pomiar napięcia AC/DC, amperomierz: pomiar prądu AC/DC, pomiar wartości skutecznej True RMS (napięcia i prądu), omomierz: pomiar rezystancji do 20MΩ, pomiar pojemności do 20mF (20 mili faradów), częstościomierz: pomiar częstotliwości do 200MHz, pomiar współczynnika wypełnienia, automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (możliwa także ręczna zmiana),alarm prądowy, równoczesny pomiar składowej stałej DC i zmiennej AC (przy pomiarze prądu lub napięcia), testowanie diód półprzewodnikowych, PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowej, Relative Mode - pomiary względne, Min/Max - pomiar wartości minimalnej i maksymalnej, Data Hold - zatrzymanie wskazania, komunikacja z komputerem poprzez USB (łącze z optoizolacją), akustyczny tester ciągłości wskaźnik rozładowanej baterii, podświetlany wyświetlacz LCD, analogowy wskaźnik – baragraf. szt. 9 Wskaźnik napięcia EASY VOLT II lub wskaźnik napięcia o parametrach: Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, średnica końcówek pomiarowych 4mm lub 2mm, test wyłączników różnicowoprądowych RCD, test kierunku wirowania faz, sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie, test ciągłości+, test wyłączników różnicowoprądowych (RCD)+, jednobiegunowy test fazy+, kolejność faz, zakres napięcia: 100-690V, zakres częstotliwości: 50-60Hz, rezystancja+, zasilanie bateryjne szt. 20 Miernik temperatury od -18°C do +350°C pirometr UNI-T UT301A lub równoważny o parametrach podanych poniżej: Miernik do bezkontaktowego pomiaru temperatury Cechy: zakres mierzonych temperatur od -18 do +350st C dokładność +/-0,5st lub 0,5%, E=0,1 - 1 (ustawiany, krok 0,01) odczyt w stopniach C lub F, wbudowany laser - znacznik pomiarowy, D:S - 12:1, funkcja Data Hold, funkcje Min/Max i DIF, AVG, złącze USB, tryb uśpienia (oszczędzanie energii) wyświetlacz 32x29mm z podświetlaniem, zasilanie: USB, 1x akumulator lub bateria 9V, waga nie mniejsza niż 270g szt. 3 Przewód 25m na szpuli zakończony wtykami bananowymi (czerowny) nr WAPRZ020REBBSZ - przewód do MRU-200 część zamienna do posiadanego urządzenia* szt. 1 Przewód 25m na szpuli zakończony wtykami bananowymi (niebieski) nr WAPRZ025BUBBSZ - przewód do MRU-200 część zamienna do posiadanego urządzenia* szt. 1 Zasilacz do ładowanie akumulatorów miernika MIC-2500 nr WAZAS3X5Z1 część zamienna do posiadanego urządzenia* szt. 2 Luksomierz Sonopan L-51 lub równoważny lecz o parametrach nie gorszych niż Zakresy pomiarowe 5,0 lx ÷ 199,9 lx 50 lx ÷ 1999 lx , 500 lx ÷ 19,99 klx, 5000 lx ÷ 199,9 klx , Błąd niedopasowania widmowego f1 ≤ 3 % wg CIE Błąd niedopasowania widmowego f2 ≤ 3 % wg CIE, Błąd całkowity ≤ 3,5 % Zakres temperatur 0 ÷ 40°CZasilanie bateryjne szt. 1 Grubościomierz ultradźwiękowy SONO M410 ZAKRES POMIAROWY: 1 ...199,9 mm lub z pominięciem lakieru 2 ...199,9 mm, ROZDZIELCZOŚĆ: 0,1 mm DOKŁADNOŚĆ: ±1% ±0,1mm, PRĘDKOŚĆ DŹWIĘKU: 1000...10000 m/s (możliwość zapisywania własnej kalibracji)SONDA POMIAROWA: 7MHz, WYMIARY nie mniejsze niż: 150 x 80 x 30 mm, WAGA: 300g W ZESTAWIE: grubościomierz, głowica ultradźwiękowa M70, 2 wewnętrzne akumulatory typ AA (R6), zasilacz - ładowarka, walizka transportowa, futerał przeznaczony do pracy w terenie. szt. 1 Tester do sterownika zabezpieczeniowego TM-1 SZ produkcji SAKOP, umożliwiający między innymi wykonanie sprawdzenia poprawności działania wszystkich torów pomiarowych ww. sterownika oraz wprowadzenie wartości nastaw zabezpieczeń sterownika. szt. 2 MULTIMETR CIE-8007 Z POMIAREM RLC lub multimetr o parametrach nie gorszych niż: Ręczna zmiana zakresów pomiarowych, sygnalizacja nieprawidłowych połączeń, dokładność:+- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 70%, test ciągłości + czas odpowiedzi 500 ms, DCV - napięcie stałe+, ACV - napięcie przemienne+, DCA - prąd stały+10A pomiar ciągły, 20A max przez 30 s., ACA - prąd przemienny+10A pomiar ciągły, 20A max przez 30 s., rezystancja+, indukcyjność+, pojemność+, częstotliwość+, zabezpieczenie wejścia pomiarowego przeciążeniowe 500VDC/500VAC, rms, test diod+, test tranzystorów hFE, zasilanie bateryjne szt. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 13 Nazwa: „Dostawa części wyłączników mocy i styczników”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego dla Oddziału CZOK, szczegółowo określonych pod względem rzeczowym i ilościowym w „Formularzu cenowym” – Załącznik nr 2.13.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 14 Nazwa: „Dostawa materiałów teletechnicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu dielektrycznego dla Oddziału CZOK, szczegółowo określonych pod względem rzeczowym w „Formularzu cenowym” Załącznik nr 2.14.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 95,00
gwarancja 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.