Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich w okresie od 15 października 2017r....

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich w okresie od 15 października 2017r. do 15 kwietnia 2018r.

Data zamieszczenia: 2017-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
ul. Paryska 11
42500 , Będzin
telefon - 032 2675275 w. 29 267-55-15
faks - 322 673 617
marketing@interpromex.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości odpowiednio dla: Części I zamówienia: 3 300,00 zł. Części II zamówienia: 7 200,00 zł. Części III zamówienia: 9 100,00 zł.
Termin składania ofert: 2017-09-12 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie Miasta Bedzina w okresie od 15 października 2017r. do 15 kwietnia 2018r.
Numer referencyjny: ZP-11/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg 1. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg, wykonywane będzie w terminie od 15 października 2017r. do 15 kwietnia 2018r. Zimowe utrzymanie obejmuje: a) mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ (wykaz dróg); Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych miejsc do utrzymania mechanicznego, których lokalizacja zostanie wskazana w trakcie prowadzenia Akcji Zima. Rozliczenie utrzymania dodatkowych miejsc nastąpi zgodnie z obowiązującym cennikiem i obmiarem podanym przez Zamawiającego. b) likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy) z dróg lokalno-miejskich za pomocą chlorku sodu, chlorku wapnia i piasku zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (częstotliwość może być ustalana przez Zamawiającego). 2. Doba zimowego utrzymania dróg, chodników i miejsc wyznaczonych trwa od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego. 3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przekazywania codziennych raportów (do godz. 700 każdego dnia za dzień poprzedni) określających prowadzenie akcji zimowej z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie prowadzenia akcji były utrzymywane (wykaz dróg posypywanych i odpłużanych, oraz miejsc wyznaczonych posypywanych i odśnieżanych, krotności przejazdów, ilości użytych materiałów uszorstniających, godziny prowadzenia akcji) zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ (wzór raportu dobowego). Raportowanie odbywa się drogą elektroniczną lub faxem. Zamawiający nie dopuszcza raportowania w formie ustnej bądź telefonicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do pełnienia od dnia rozpoczęcia sezonu zimowego całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w celu kierowania w ścisłej koordynacji z Zamawiającym pracami dotyczącymi usuwania skutków zimy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jednego numeru telefonu do dyspozytora koordynującego akcją ze strony Wykonawcy, który będzie aktywny przez 24h na dobę. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której nie może nawiązać skutecznego połączenia telefonicznego z Wykonawcą powyżej 15 minut od pierwszej próby uzyskania połączenia przez Zamawiającego. Za skuteczne połączenie telefoniczne uważa się nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmowy pomiędzy stronami. 5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej w sposób natychmiastowy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, prowadzić prace związane z zadaniami wynikającymi z zimowego utrzymania, przede wszystkim utrzymywał w sprawności technicznej wymaganego przez Zamawiającego sprzętu, oraz zapewnić pełen stan osobowy pracowników koniecznych do realizacji tych zadań. Zamawiający wymaga, aby baza sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego ulokowana była w miejscu odległym o maksymalnie 15 km od siedziby Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą brać udział w zabezpieczeniu dróg Zamawiającego w poszczególnych dniach, były obecne na terenie bazy sprzętowej i były w pełnej dyspozycji do podjęcia działań na rzecz Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ użyte zostały w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w SIWZ. Po zakończeniu działań na rzecz Zamawiającego narzędzia i urządzenia mogą zostać wykorzystywane do innych zadań Wykonawcy. 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli narzędzi i urządzeń przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg w każdym momencie trwania umowy oraz w szczególności bezpośrednio przed rozpoczęciem AZ. 8. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do udziału w realizacji zamówienia, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca musi być dyspozycyjny i zgłaszać się na każde wezwanie Zamawiającego w celach związanych z realizację umowy (np. objazdy dróg, ustalanie rozliczeń) – załącznik 12 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób biorących udział w AZ w zakresie znajomości dróg wyznaczonych do zimowego utrzymania przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego wspólnych objazdów dróg celem oględzin stanu ich nawierzchni bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia (koszty powyższe Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty). 11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przystąpienia do usuwania śniegu i likwidacji gołoledzi po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki (w ciągu 30 minut), przy czym wykonanie w/w czynności powinno zostać zakończone w następującym czasie: a) dla dróg I kolejności zimowego utrzymania - do 4 godz. po ustaniu opadów, b) dla dróg II kolejności zimowego utrzymania - do 6 godz. po ustaniu opadów. 12. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego. 13. Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg: a) dla dróg I kolejności II standard zimowego utrzymania, b) dla dróg II kolejności III standard zimowego utrzymania. Wskazane standardy są tożsame (identyczne) jak w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 14. Technologia zimowego utrzymania dróg: a) Płużenie: – pługiem pracującym pojedynczo – na drogach jednokierunkowych i dwukierunkowych o szerokości jezdni 6 metrów i poniżej, – pługami pracującymi w zespole po 2 lub 3 – drogi szerokości jezdni powyżej 6 metrów. b) Posypywanie: – solą drogową o gęstości posypywania 30 g\m2 dla II – go standardu zimowego utrzymania, przy czym dopuszcza się alternatywnie użycie soli drogowej zwilżanej solanką o gęstości posypywania 20 g\m2, przy temperaturze poniżej -10 0C (dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających), - solą drogową z piaskiem w stosunku 1:2, (30 g\m2 ) dla III standardu zimowego utrzymania. 15. Utrzymanie odcinków dróg w rejonie przystanków komunikacji publicznej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów, utrzymywanie zatok przystankowych w taki sposób aby możliwe było swobodne i bezpieczne wysiadanie i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatoka autobusowa stanowi część drogi i powinna być utrzymywana w standardzie drogi. 16. Utrzymanie odcinków dróg zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań i podjazdów (wzniesienia i spadki dróg) w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów. 17. Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów (m.in. środków chemicznych spełniających Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub przenoszące normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - stosowania odpowiednich dawek materiałów do usuwania śliskości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960) i przedłożenia na żądanie Zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania. 18. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem środków chemicznych, soli drogowej, piasku, solanki i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań. 19. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych. 20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac objętych zamówieniem zgodnie z obowiązującymi normami i technologiami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 21. Przy realizacji zimowego utrzymania Wykonawca może stosować inne niż piasek materiały do zwiększenia szorstkości jezdni tylko za zgodą Zamawiającego. Użycie pługa wirnikowego przez Wykonawcę może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego oraz na jego wyraźne polecenie. 22. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 23. Sól do usuwania skutków zimy winna spełniać normę dla soli drogowej. 24. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych polega na usuwaniu śniegu i śliskości niezależnie od grubości warstwy śniegu lub lodu zalegającej na utrzymywanym terenie. 25. Wykonawca jest zobowiązany w terminie od 1 kwietnia 2018r. do 15 kwietnia 2018r. do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich jezdni objętych przedmiotem zamówienia. W szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na jezdni ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Koszty oczyszczania należy uwzględnić w zimowym utrzymaniu dróg. Zakończenie prac zimowego utrzymania dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina musi być potwierdzone protokołem odbioru. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego terminu uporządkowania pozimowego dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych, niemniej czasoookres przeznaczony do wykonania zadania wynosił będzie od zgłoszenia zapotrzebowania oczyszczenia dróg do odbioru prac 15 dni kalendarzowych.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
90612000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp. Zakres usługi polegać będzie na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, iż wartość usług może wynieść maksymalnie 30% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich udzielone zostanie zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: - wyczerpanie kwoty o której mowa w § 3 umowy, - udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone negocjacjami z Wykonawcą, - zmiany zostaną wprowadzone do umowy w formie Aneksu, - stawki za poszczególne czynności składające się na przedmiot zamówienia nie mogą być wyższe niż podane w umowie podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-10-15   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 200 000,00 zł. Wykonawca wraz z ofertą złoży aktualną na dzień składania ofert polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami zapłaty za polisę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zadania następującym sprzętem: Dla realizacji Części I, II, III odpowiednio: 1. Samochód patrolowy do przeprowadzania objazdów i kontroli realizacji zamówienia–1 szt. 2. Samojezdna zamiatarka do czyszczenia ulic – 1 szt 3. Koparko – ładowarka – 2 szt. 4. Pługo - piaskarka – 2 szt. 5. Ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem – 2 szt. 6. Pług wirnikowy – 1 szt. Przy składaniu oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) sprzętem w ilości wynikającej z sumy ilości sprzętu dla poszczególnych zadań. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z całego postępowania ( wszystkich zadań). II. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. minimum 2 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi doświadczenie (wymagane jest pełnienie funkcji dyspozytora w okresie co najmniej 1 sezonu zimowego) oraz kierowcami i operatorami urządzeń w ilości zapewniającej obsługę wymaganego w niniejszej specyfikacji sprzętu. III.. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje bazą na której zlokalizowany będzie sprzęt wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia w odległości nie większej niż 15 km (15 km liczonych po trasie przejazdu/ nie w linii prostej) od siedziby Zamawiającego, wskazując jego lokalizację w oświadczeniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1 usługę polegającą na zimowym utrzymaniu odcinków dróg o długości niemniejszej niż dla poszczególnych części: - dla Części I – 18 km - dla Części II – 40 km - dla Części III – 50 km
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości odpowiednio dla: Części I zamówienia: 3 300,00 zł. Części II zamówienia: 7 200,00 zł. Części III zamówienia: 9 100,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zostanie zawarta wg Wzoru umowy który stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 1 – 6 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz na warunkach jak niżej: a) Zmiana terminu realizacji poszczególnych czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z: -opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, -wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - klęski żywiołowej, - w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany wyznaczonego okresu zimowego utrzymania, b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić: - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, - w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów– w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień obowiązującej umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług. c) Zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: -utraty uprawnień, -długotrwałej choroby, -ustanie stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. osobami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-12, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Centrum, Syberka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg 1. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg, wykonywane będzie w terminie od 15 października 2017r. do 15 kwietnia 2018r. Zimowe utrzymanie obejmuje: a) mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ (wykaz dróg); Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych miejsc do utrzymania mechanicznego, których lokalizacja zostanie wskazana w trakcie prowadzenia Akcji Zima. Rozliczenie utrzymania dodatkowych miejsc nastąpi zgodnie z obowiązującym cennikiem i obmiarem podanym przez Zamawiającego. b) likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy) z dróg lokalno-miejskich za pomocą chlorku sodu, chlorku wapnia i piasku zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (częstotliwość może być ustalana przez Zamawiającego). 2. Doba zimowego utrzymania dróg, chodników i miejsc wyznaczonych trwa od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego. 3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przekazywania codziennych raportów (do godz. 700 każdego dnia za dzień poprzedni) określających prowadzenie akcji zimowej z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie prowadzenia akcji były utrzymywane (wykaz dróg posypywanych i odpłużanych, oraz miejsc wyznaczonych posypywanych i odśnieżanych, krotności przejazdów, ilości użytych materiałów uszorstniających, godziny prowadzenia akcji) zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ (wzór raportu dobowego). Raportowanie odbywa się drogą elektroniczną lub faxem. Zamawiający nie dopuszcza raportowania w formie ustnej bądź telefonicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do pełnienia od dnia rozpoczęcia sezonu zimowego całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w celu kierowania w ścisłej koordynacji z Zamawiającym pracami dotyczącymi usuwania skutków zimy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jednego numeru telefonu do dyspozytora koordynującego akcją ze strony Wykonawcy, który będzie aktywny przez 24h na dobę. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której nie może nawiązać skutecznego połączenia telefonicznego z Wykonawcą powyżej 15 minut od pierwszej próby uzyskania połączenia przez Zamawiającego. Za skuteczne połączenie telefoniczne uważa się nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmowy pomiędzy stronami. 5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej w sposób natychmiastowy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, prowadzić prace związane z zadaniami wynikającymi z zimowego utrzymania, przede wszystkim utrzymywał w sprawności technicznej wymaganego przez Zamawiającego sprzętu, oraz zapewnić pełen stan osobowy pracowników koniecznych do realizacji tych zadań. Zamawiający wymaga, aby baza sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego ulokowana była w miejscu odległym o maksymalnie 15 km od siedziby Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą brać udział w zabezpieczeniu dróg Zamawiającego w poszczególnych dniach, były obecne na terenie bazy sprzętowej i były w pełnej dyspozycji do podjęcia działań na rzecz Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ użyte zostały w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w SIWZ. Po zakończeniu działań na rzecz Zamawiającego narzędzia i urządzenia mogą zostać wykorzystywane do innych zadań Wykonawcy. 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli narzędzi i urządzeń przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg w każdym momencie trwania umowy oraz w szczególności bezpośrednio przed rozpoczęciem AZ. 8. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do udziału w realizacji zamówienia, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca musi być dyspozycyjny i zgłaszać się na każde wezwanie Zamawiającego w celach związanych z realizację umowy (np. objazdy dróg, ustalanie rozliczeń) – załącznik 12 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób biorących udział w AZ w zakresie znajomości dróg wyznaczonych do zimowego utrzymania przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego wspólnych objazdów dróg celem oględzin stanu ich nawierzchni bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia (koszty powyższe Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty). 11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przystąpienia do usuwania śniegu i likwidacji gołoledzi po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki (w ciągu 30 minut), przy czym wykonanie w/w czynności powinno zostać zakończone w następującym czasie: a) dla dróg I kolejności zimowego utrzymania - do 4 godz. po ustaniu opadów, b) dla dróg II kolejności zimowego utrzymania - do 6 godz. po ustaniu opadów. 12. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego. 13. Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg: a) dla dróg I kolejności II standard zimowego utrzymania, b) dla dróg II kolejności III standard zimowego utrzymania. Wskazane standardy są tożsame (identyczne) jak w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 14. Technologia zimowego utrzymania dróg: a) Płużenie: – pługiem pracującym pojedynczo – na drogach jednokierunkowych i dwukierunkowych o szerokości jezdni 6 metrów i poniżej, – pługami pracującymi w zespole po 2 lub 3 – drogi szerokości jezdni powyżej 6 metrów. b) Posypywanie: – solą drogową o gęstości posypywania 30 g\m2 dla II – go standardu zimowego utrzymania, przy czym dopuszcza się alternatywnie użycie soli drogowej zwilżanej solanką o gęstości posypywania 20 g\m2, przy temperaturze poniżej -10 0C (dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających), - solą drogową z piaskiem w stosunku 1:2, (30 g\m2 ) dla III standardu zimowego utrzymania. 15. Utrzymanie odcinków dróg w rejonie przystanków komunikacji publicznej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów, utrzymywanie zatok przystankowych w taki sposób aby możliwe było swobodne i bezpieczne wysiadanie i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatoka autobusowa stanowi część drogi i powinna być utrzymywana w standardzie drogi. 16. Utrzymanie odcinków dróg zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań i podjazdów (wzniesienia i spadki dróg) w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów. 17. Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów (m.in. środków chemicznych spełniających Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub przenoszące normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - stosowania odpowiednich dawek materiałów do usuwania śliskości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960) i przedłożenia na żądanie Zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania. 18. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem środków chemicznych, soli drogowej, piasku, solanki i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań. 19. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych. 20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac objętych zamówieniem zgodnie z obowiązującymi normami i technologiami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 21. Przy realizacji zimowego utrzymania Wykonawca może stosować inne niż piasek materiały do zwiększenia szorstkości jezdni tylko za zgodą Zamawiającego. Użycie pługa wirnikowego przez Wykonawcę może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego oraz na jego wyraźne polecenie. 22. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 23. Sól do usuwania skutków zimy winna spełniać normę dla soli drogowej. 24. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych polega na usuwaniu śniegu i śliskości niezależnie od grubości warstwy śniegu lub lodu zalegającej na utrzymywanym terenie. 25. Wykonawca jest zobowiązany w terminie od 1 kwietnia 2018r. do 15 kwietnia 2018r. do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich jezdni objętych przedmiotem zamówienia. W szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na jezdni ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Koszty oczyszczania należy uwzględnić w zimowym utrzymaniu dróg. Zakończenie prac zimowego utrzymania dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina musi być potwierdzone protokołem odbioru. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego terminu uporządkowania pozimowego dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych, niemniej czasoookres przeznaczony do wykonania zadania wynosił będzie od zgłoszenia zapotrzebowania oczyszczenia dróg do odbioru prac 15 dni kalendarzowych. Załącznik nr nr 1.2 stanowi wykaz dróg lokalno miejskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612020-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-10-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Góra Zamkowa - Brzozowica, Ksawera – Koszelew, Małobądz – Górki Małobądzkie, Warpie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg 1. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg, wykonywane będzie w terminie od 15 października 2017r. do 15 kwietnia 2018r. Zimowe utrzymanie obejmuje: a) mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ (wykaz dróg); Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych miejsc do utrzymania mechanicznego, których lokalizacja zostanie wskazana w trakcie prowadzenia Akcji Zima. Rozliczenie utrzymania dodatkowych miejsc nastąpi zgodnie z obowiązującym cennikiem i obmiarem podanym przez Zamawiającego. b) likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy) z dróg lokalno-miejskich za pomocą chlorku sodu, chlorku wapnia i piasku zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (częstotliwość może być ustalana przez Zamawiającego). 2. Doba zimowego utrzymania dróg, chodników i miejsc wyznaczonych trwa od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego. 3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przekazywania codziennych raportów (do godz. 700 każdego dnia za dzień poprzedni) określających prowadzenie akcji zimowej z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie prowadzenia akcji były utrzymywane (wykaz dróg posypywanych i odpłużanych, oraz miejsc wyznaczonych posypywanych i odśnieżanych, krotności przejazdów, ilości użytych materiałów uszorstniających, godziny prowadzenia akcji) zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ (wzór raportu dobowego). Raportowanie odbywa się drogą elektroniczną lub faxem. Zamawiający nie dopuszcza raportowania w formie ustnej bądź telefonicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do pełnienia od dnia rozpoczęcia sezonu zimowego całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w celu kierowania w ścisłej koordynacji z Zamawiającym pracami dotyczącymi usuwania skutków zimy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jednego numeru telefonu do dyspozytora koordynującego akcją ze strony Wykonawcy, który będzie aktywny przez 24h na dobę. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której nie może nawiązać skutecznego połączenia telefonicznego z Wykonawcą powyżej 15 minut od pierwszej próby uzyskania połączenia przez Zamawiającego. Za skuteczne połączenie telefoniczne uważa się nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmowy pomiędzy stronami. 5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej w sposób natychmiastowy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, prowadzić prace związane z zadaniami wynikającymi z zimowego utrzymania, przede wszystkim utrzymywał w sprawności technicznej wymaganego przez Zamawiającego sprzętu, oraz zapewnić pełen stan osobowy pracowników koniecznych do realizacji tych zadań. Zamawiający wymaga, aby baza sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego ulokowana była w miejscu odległym o maksymalnie 15 km od siedziby Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą brać udział w zabezpieczeniu dróg Zamawiającego w poszczególnych dniach, były obecne na terenie bazy sprzętowej i były w pełnej dyspozycji do podjęcia działań na rzecz Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ użyte zostały w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w SIWZ. Po zakończeniu działań na rzecz Zamawiającego narzędzia i urządzenia mogą zostać wykorzystywane do innych zadań Wykonawcy. 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli narzędzi i urządzeń przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg w każdym momencie trwania umowy oraz w szczególności bezpośrednio przed rozpoczęciem AZ. 8. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do udziału w realizacji zamówienia, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca musi być dyspozycyjny i zgłaszać się na każde wezwanie Zamawiającego w celach związanych z realizację umowy (np. objazdy dróg, ustalanie rozliczeń) – załącznik 12 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób biorących udział w AZ w zakresie znajomości dróg wyznaczonych do zimowego utrzymania przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego wspólnych objazdów dróg celem oględzin stanu ich nawierzchni bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia (koszty powyższe Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty). 11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przystąpienia do usuwania śniegu i likwidacji gołoledzi po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki (w ciągu 30 minut), przy czym wykonanie w/w czynności powinno zostać zakończone w następującym czasie: a) dla dróg I kolejności zimowego utrzymania - do 4 godz. po ustaniu opadów, b) dla dróg II kolejności zimowego utrzymania - do 6 godz. po ustaniu opadów. 12. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego. 13. Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg: a) dla dróg I kolejności II standard zimowego utrzymania, b) dla dróg II kolejności III standard zimowego utrzymania. Wskazane standardy są tożsame (identyczne) jak w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 14. Technologia zimowego utrzymania dróg: a) Płużenie: – pługiem pracującym pojedynczo – na drogach jednokierunkowych i dwukierunkowych o szerokości jezdni 6 metrów i poniżej, – pługami pracującymi w zespole po 2 lub 3 – drogi szerokości jezdni powyżej 6 metrów. b) Posypywanie: – solą drogową o gęstości posypywania 30 g\m2 dla II – go standardu zimowego utrzymania, przy czym dopuszcza się alternatywnie użycie soli drogowej zwilżanej solanką o gęstości posypywania 20 g\m2, przy temperaturze poniżej -10 0C (dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających), - solą drogową z piaskiem w stosunku 1:2, (30 g\m2 ) dla III standardu zimowego utrzymania. 15. Utrzymanie odcinków dróg w rejonie przystanków komunikacji publicznej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów, utrzymywanie zatok przystankowych w taki sposób aby możliwe było swobodne i bezpieczne wysiadanie i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatoka autobusowa stanowi część drogi i powinna być utrzymywana w standardzie drogi. 16. Utrzymanie odcinków dróg zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań i podjazdów (wzniesienia i spadki dróg) w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów. 17. Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów (m.in. środków chemicznych spełniających Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub przenoszące normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - stosowania odpowiednich dawek materiałów do usuwania śliskości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960) i przedłożenia na żądanie Zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania. 18. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem środków chemicznych, soli drogowej, piasku, solanki i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań. 19. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych. 20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac objętych zamówieniem zgodnie z obowiązującymi normami i technologiami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 21. Przy realizacji zimowego utrzymania Wykonawca może stosować inne niż piasek materiały do zwiększenia szorstkości jezdni tylko za zgodą Zamawiającego. Użycie pługa wirnikowego przez Wykonawcę może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego oraz na jego wyraźne polecenie. 22. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 23. Sól do usuwania skutków zimy winna spełniać normę dla soli drogowej. 24. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych polega na usuwaniu śniegu i śliskości niezależnie od grubości warstwy śniegu lub lodu zalegającej na utrzymywanym terenie. 25. Wykonawca jest zobowiązany w terminie od 1 kwietnia 2018r. do 15 kwietnia 2018r. do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich jezdni objętych przedmiotem zamówienia. W szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na jezdni ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Koszty oczyszczania należy uwzględnić w zimowym utrzymaniu dróg. Zakończenie prac zimowego utrzymania dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina musi być potwierdzone protokołem odbioru. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego terminu uporządkowania pozimowego dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych, niemniej czasoookres przeznaczony do wykonania zadania wynosił będzie od zgłoszenia zapotrzebowania oczyszczenia dróg do odbioru prac 15 dni kalendarzowych. Załącznik nr 1.2 stanowi wykaz dróg lokalno miejskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612020-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-10-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich: Grodziec, Łagisza, Zamkowe – Gzichów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg 1. Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg, wykonywane będzie w terminie od 15 października 2017r. do 15 kwietnia 2018r. Zimowe utrzymanie obejmuje: a) mechaniczne usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ (wykaz dróg); Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych miejsc do utrzymania mechanicznego, których lokalizacja zostanie wskazana w trakcie prowadzenia Akcji Zima. Rozliczenie utrzymania dodatkowych miejsc nastąpi zgodnie z obowiązującym cennikiem i obmiarem podanym przez Zamawiającego. b) likwidację śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy) z dróg lokalno-miejskich za pomocą chlorku sodu, chlorku wapnia i piasku zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (częstotliwość może być ustalana przez Zamawiającego). 2. Doba zimowego utrzymania dróg, chodników i miejsc wyznaczonych trwa od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia następnego. 3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przekazywania codziennych raportów (do godz. 700 każdego dnia za dzień poprzedni) określających prowadzenie akcji zimowej z wyszczególnieniem miejsc, które w czasie prowadzenia akcji były utrzymywane (wykaz dróg posypywanych i odpłużanych, oraz miejsc wyznaczonych posypywanych i odśnieżanych, krotności przejazdów, ilości użytych materiałów uszorstniających, godziny prowadzenia akcji) zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ (wzór raportu dobowego). Raportowanie odbywa się drogą elektroniczną lub faxem. Zamawiający nie dopuszcza raportowania w formie ustnej bądź telefonicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do pełnienia od dnia rozpoczęcia sezonu zimowego całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w celu kierowania w ścisłej koordynacji z Zamawiającym pracami dotyczącymi usuwania skutków zimy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jednego numeru telefonu do dyspozytora koordynującego akcją ze strony Wykonawcy, który będzie aktywny przez 24h na dobę. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której nie może nawiązać skutecznego połączenia telefonicznego z Wykonawcą powyżej 15 minut od pierwszej próby uzyskania połączenia przez Zamawiającego. Za skuteczne połączenie telefoniczne uważa się nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie rozmowy pomiędzy stronami. 5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do zapewnienia ciągłej gotowości pozwalającej w sposób natychmiastowy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, prowadzić prace związane z zadaniami wynikającymi z zimowego utrzymania, przede wszystkim utrzymywał w sprawności technicznej wymaganego przez Zamawiającego sprzętu, oraz zapewnić pełen stan osobowy pracowników koniecznych do realizacji tych zadań. Zamawiający wymaga, aby baza sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego ulokowana była w miejscu odległym o maksymalnie 15 km od siedziby Zamawiającego. Równocześnie Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą brać udział w zabezpieczeniu dróg Zamawiającego w poszczególnych dniach, były obecne na terenie bazy sprzętowej i były w pełnej dyspozycji do podjęcia działań na rzecz Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ użyte zostały w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w SIWZ. Po zakończeniu działań na rzecz Zamawiającego narzędzia i urządzenia mogą zostać wykorzystywane do innych zadań Wykonawcy. 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli narzędzi i urządzeń przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg w każdym momencie trwania umowy oraz w szczególności bezpośrednio przed rozpoczęciem AZ. 8. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do udziału w realizacji zamówienia, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca musi być dyspozycyjny i zgłaszać się na każde wezwanie Zamawiającego w celach związanych z realizację umowy (np. objazdy dróg, ustalanie rozliczeń) – załącznik 12 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób biorących udział w AZ w zakresie znajomości dróg wyznaczonych do zimowego utrzymania przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do dokonywania na każde wezwanie Zamawiającego wspólnych objazdów dróg celem oględzin stanu ich nawierzchni bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia (koszty powyższe Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty). 11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym do przystąpienia do usuwania śniegu i likwidacji gołoledzi po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych bez zbędnej zwłoki (w ciągu 30 minut), przy czym wykonanie w/w czynności powinno zostać zakończone w następującym czasie: a) dla dróg I kolejności zimowego utrzymania - do 4 godz. po ustaniu opadów, b) dla dróg II kolejności zimowego utrzymania - do 6 godz. po ustaniu opadów. 12. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na każde zgłoszenie lub interwencję ze strony Zamawiającego. 13. Ustala się następujące standardy zimowego utrzymania dróg: a) dla dróg I kolejności II standard zimowego utrzymania, b) dla dróg II kolejności III standard zimowego utrzymania. Wskazane standardy są tożsame (identyczne) jak w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 14. Technologia zimowego utrzymania dróg: a) Płużenie: – pługiem pracującym pojedynczo – na drogach jednokierunkowych i dwukierunkowych o szerokości jezdni 6 metrów i poniżej, – pługami pracującymi w zespole po 2 lub 3 – drogi szerokości jezdni powyżej 6 metrów. b) Posypywanie: – solą drogową o gęstości posypywania 30 g\m2 dla II – go standardu zimowego utrzymania, przy czym dopuszcza się alternatywnie użycie soli drogowej zwilżanej solanką o gęstości posypywania 20 g\m2, przy temperaturze poniżej -10 0C (dopuszcza się użycie materiałów uszorstniających), - solą drogową z piaskiem w stosunku 1:2, (30 g\m2 ) dla III standardu zimowego utrzymania. 15. Utrzymanie odcinków dróg w rejonie przystanków komunikacji publicznej w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów, utrzymywanie zatok przystankowych w taki sposób aby możliwe było swobodne i bezpieczne wysiadanie i wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatoka autobusowa stanowi część drogi i powinna być utrzymywana w standardzie drogi. 16. Utrzymanie odcinków dróg zlokalizowanych w rejonach skrzyżowań i podjazdów (wzniesienia i spadki dróg) w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne (bez możliwości poślizgu) hamowanie i ruszanie pojazdów. 17. Wykonawca zobowiązany jest stosować do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości na drogach materiały z atestem wg obowiązujących przepisów (m.in. środków chemicznych spełniających Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub przenoszące normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - stosowania odpowiednich dawek materiałów do usuwania śliskości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów materiałów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960) i przedłożenia na żądanie Zamawiającego atestu dopuszczającego środki do ich stosowania. 18. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały do wykonania zleconych zadań oraz pokrywa koszty związane z zakupem środków chemicznych, soli drogowej, piasku, solanki i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań. 19. Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych. 20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac objętych zamówieniem zgodnie z obowiązującymi normami i technologiami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 21. Przy realizacji zimowego utrzymania Wykonawca może stosować inne niż piasek materiały do zwiększenia szorstkości jezdni tylko za zgodą Zamawiającego. Użycie pługa wirnikowego przez Wykonawcę może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego oraz na jego wyraźne polecenie. 22. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas wykonywania prac, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 23. Sól do usuwania skutków zimy winna spełniać normę dla soli drogowej. 24. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych polega na usuwaniu śniegu i śliskości niezależnie od grubości warstwy śniegu lub lodu zalegającej na utrzymywanym terenie. 25. Wykonawca jest zobowiązany w terminie od 1 kwietnia 2018r. do 15 kwietnia 2018r. do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich jezdni objętych przedmiotem zamówienia. W szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na jezdni ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Koszty oczyszczania należy uwzględnić w zimowym utrzymaniu dróg. Zakończenie prac zimowego utrzymania dróg lokalno-miejskich na terenie miasta Będzina musi być potwierdzone protokołem odbioru. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie innego terminu uporządkowania pozimowego dróg w zależności od panujących warunków atmosferycznych, niemniej czasoookres przeznaczony do wykonania zadania wynosił będzie od zgłoszenia zapotrzebowania oczyszczenia dróg do odbioru prac 15 dni kalendarzowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612020-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-10-15
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.