Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę mostu

Przedmiot:

Zaproszenie do złożenia oferty na przebudowę mostu

Data zamieszczenia: 2017-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Olecku
19-400 OLECKO
Plac Wolności 1
tel. +87 520 21 68
FAX +87 520 25 58
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sedranki
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do zlożenia oferty na „Przebudowę mostu w Sedrankach na drodze 141045N, Gmina Olecko”

Zaproszenie do zlożenia oferty na „Przebudowę mostu w Sedrankach na drodze 141045N, Gmina Olecko”

BI.7013.4.16.2017 Olecko, dnia 5 września 2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa mostu w Sedrankach na drodze 141045N, Gmina Olecko” w zakresie określonym w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej.

1. Wymagany termin realizacji/wykonania zamówienia: do 8 grudnia 2017 r.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć na załączonym formularzu,
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
4) ma obejmować całość zamówienia.
5) dokumenty jakie mają załączyć wykonawcy do oferty
• aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty – co najmniej 2 zamówień w podobnym zakresie dotyczącym budowy, przebudowy dróg, o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł na każdym zadaniu,
• oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków w przypadku wyboru ofert wykonawcy wraz uprawnieniami.
• Zaakceptowany projekt umowy.
Oferta wykonawcy, który nie załączy właściwych dokumentów traktowana będzie jako nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu i nie będzie poddana ocenie (po dokonaniu czynności wezwania do uzupełnienia).

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. Nr 12, 15 września 2017 r. do godziny 1000
Przyjmuje się również oferty przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3,
Faxem na nr ………………….. lub e-mailem na adres ………………………

5. Miejsce i termin oceny złożonych ofert
Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 1015 siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Olecku, pokój nr 6.

6. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:
Andrzej Ostrowski, pok. Nr 6 tel. 570100726

7. Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.