Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja międzywala rzeki

Przedmiot:

Konserwacja międzywala rzeki

Data zamieszczenia: 2017-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Witosa 86
25561 , Kielce
telefon - +48413340105 wew. 209, 309
faks - +48413340105 wew. 409
www.szmiuw.kielce.com.pl
zamowienia@szmiuw.kielce.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja międzywala rzeki Koprzywianki w km 0+000-14+100 biegu rzeki, gmina Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica,woj. świętokrzyskie
Numer referencyjny: ŚZMiUW.NO.NZ.2620.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Kod wg CPV- 77310000-6 - usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych Nazwa przedmiotu zamówienia. Konserwacja międzywala rzeki Koprzywianki w km 0+000-14+100 biegu rzeki, gmina Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica,woj. świętokrzyskie 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja międzywala rzeki Koprzywianki w km 0+000-14+100 biegu rzeki, gmina Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, woj. świętokrzyskie w niżej określonym zakresie, obejmującym: - koszenie roślinności twardej (trzcina, szuwary) z obszaru międzywala rzeki Koprzywianki z bieżącym wywozem wykoszonych porostów twardych. Miejscami teren podmokły, występują nierówności terenu oraz pnie drzew - warunki koszenia utrudnione – powierzchnia 63,103 ha 2. Do zakresu Zamówienia oprócz prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia należy ponadto: - urządzenie zaplecza do prowadzonych prac; - zabezpieczenie prac pod względem BHP - zapewnienie dróg dojazdowych - prowadzenie nadzoru przyrodniczego na terenie przedmiotu zamówienia. Wszelkie odpady (w tym m.in. skoszona roślinność oraz pnie drzew) powstałe w czasie prowadzonych prac Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać: a) na warunkach określonych niniejszą SIWZ i wzorem umowy b) zgodnie z: • warunkami Zamawiającego • obowiązującymi przepisami BHP; • zasadami wiedzy technicznej. • polskimi normami oraz obowiązującymi normami branżowymi, 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. a) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy p. z. p. Zamawiający określa w całym okresie realizacji zamówienia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na co najmniej pół etatu osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia, tj. będą wykonywały czynności podane pod lit b”. b) Czynności (osób bezpośrednio wykonujących zamówienie) niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: - koszenie roślinności twardej (trzcina, szuwary) z wywozem wykoszonych porostów. c) W nawiązaniu do określonego wyżej wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób dla bezpośredniej realizacji zamówienia przez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę należy rozumieć zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. d) Wymagany okres zatrudnienia osób rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, a kończy z dniem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (umowy). Dla Podwykonawcy okres ten liczony jest od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego podwykonawcy, do momentu zakończenia realizacji prac przewidzianych do wykonania w podwykonawstwie. e) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca jego realizacji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wymaganych osób, bądź zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu. f) Wykonawca dla swoich pracowników, jak także w odniesieniu do Podwykonawców będzie zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy zatrudnionych pracowników dokumentującą świadczenie pracy w celu realizacji przedmiotu zamówienia i przedstawić ją na każde żądanie Zamawiającego. g) Wykonawca w terminie do 5 dni od początku terminu wymaganego okresu zatrudnienia, o którym mowa pod lit. „a” i na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, jak i do wglądu zanonimizowane umowy o pracę (lub inne akty świadczące o nawiązaniu stosunku pracy) osób zatrudnionych w związku z wypełnieniem warunku realizacji zamówienia. h) Wykonawca winien zagwarantować w każdej umowie z podwykonawcą, spełnienie warunków wynikających z zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. i) Wykonawca, zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych po upływie każdego miesiąca przedłożyć Zamawiającemu, raport w przedmiocie spełnienia, warunków zatrudnienia pracowników wymaganych przez Zamawiającego, z podaniem nazwiska i imienia każdego pracownika Wykonawcy (z podziałem na ewentualnych podwykonawców) oraz okresu czasu pracy wymaganych osób zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia. j) W przypadku wątpliwości, co do treści w/w raportu Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania w/w warunku udziału Wykonawca musi wykazać: -posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości, co najmniej 40 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten, musi złożyć każdy z Wykonawców – oddzielnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. W przypadku spółek jawnych do oferty należy złączyć zaświadczenie na spółkę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca w sposób jednoznaczny wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy – wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić, dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku określonego rozdz. X pkt. 2.2.1 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wymagana forma dokumentu – oryginał. 3. zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ - w przypadku kiedy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy. 4. Pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy – nie dotyczy pełnomocnictwa w zakresie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie. 5. Pełnomocnictwo w przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdz. XII SIWZ. Forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 10,00
Wysokość kary umownej – niedostarczenie dokumentów 15,00
Wysokość kary umownej – brak zatrudnienia 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach §9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.