Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi

Przedmiot:

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi

Data zamieszczenia: 2017-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Dane osoby kontaktowej
Michał Fuglewicz
Ulica Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Telefon: 618843082
Fax: 618561004
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa specjalnych liczników energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi

Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2017-09-15 10:00
Termin otwarcia ofert 2017-09-15 11:00
Kwota wadium 0,00
Szczegóły ogłoszenia
Data ostatniej edycji ogłoszenia 2017-09-06 16:13
Tryb zamówienia Tryb otwarty - § 3 ust. 2 pkt 1
Podstawa prawna zastosowania trybu Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia W siedzibie Zamawiającego oraz za pomocą serwisu WWW: http://zamowienia.enea.pl Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia zostaje określony na 75 dni od daty zawarcia umowy.
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. 1.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przyczyn określonych w ust. 15.1 niniejszych Warunków Zamówienia. 1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadać wiedzę i doświadczenie, w szczególności: wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, równoważnych dostaw o łącznej ilości nie mniejszej niż 1100 szt., w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, gdzie przez dostawy równoważne Zamawiający rozumie dostawy specjalnych liczników (przekładnikowych) energii elektrycznej wraz z modułami komunikacyjnymi; c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: d1\ posiadają zdolność finansową pozwalającą na wykonanie zamówienia udokumentowaną poprzez przedstawienie informacji banku o ilości posiadanych środków lub zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł; d2\ posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. 1.3. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6. 1.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszych Warunków Zamówienia. 1.5. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3), b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Wymagane wadium Nie
Wysokość wadium Nie dotyczy
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 70% Okres gwarancji - 15 % Parametry techniczne - 15 %
Termin związania ofertą 60 dni
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1. 1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2 Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2), d) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 4), e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu [Z przedłożonych dokumentów powinno wynikać, że Wykonawca posiada określone wolne środki na rachunku lub posiada określoną zdolność kredytową.]; f) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego g) oświadczenie Wykonawcy w zakresie pochodzenia towaru (Załącznik nr 6). h) oświadczenie sensytywne (Załącznik nr 7). 1.2. Ponadto w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w niniejszych Warunkach Zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia próbki: 1 kompletnego egzemplarza zaoferowanego przez Wykonawcę licznika specjalnego energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym. (Dołączone do oferty egzemplarze oferowanych przez wykonawcę liczników specjalnych energii elektrycznej z modułami komunikacyjnymi stanowią jej treść i nie podlegają uzupełnieniu). Ponadto w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania badania ww. liczników i modułów komunikacyjnych Wykonawca dostarczy kompletny zestaw do parametryzacji i odczytu liczników i modułów komunikacyjnych (laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem), które zostaną zwrócone Wykonawcom po zakończeniu postępowania. 1.3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) deklaracje zgodności CE, b) certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi MID wraz z załącznikami, umożliwiający identyfikację wersji firmware, c) kartę katalogową licznika specjalnego w języku polskim, d) kartę katalogową modułu komunikacyjnego w języku polskim, e) instrukcję obsługi licznika specjalnego w języku polskim, f) instrukcję obsługi modułu komunikacyjnego w języku polskim, g) instrukcję obsługi oprogramowania dla liczników specjalnych, h) instrukcję obsługi oprogramowania dla modułów komunikacyjnych, i) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 1.4. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Z zastrzeżeniem, iż dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego. 1.6. Wykonawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 1.7. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 15.1 lit. f) – i) WZ, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt 15.1 lit. f) – i) WZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 5.5 lit. b) WZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a1\ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji
Nie dotyczy
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp z o.o.
Ulica Strzeszyńska 58
Kod pocztowy 60-479
Miasto Poznań

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.