Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie pokrycia dachowego budynku

Przedmiot:

Wykonanie pokrycia dachowego budynku

Data zamieszczenia: 2017-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 061 848 70 43
kom. 502 032 969
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

dla postępowania prowadzonego w procedurze otwartej z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro)

 

na wykonanie pokrycia dachowego budynku

przy ul. Wołyńskiej 33 w Poznaniu

 

I. ZAMAWIAJACY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Strona internetowa www.up.poznan.pl e-mail: zampub@up.poznan.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego w dni robocze oprócz sobót: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00

REGON: 000001844           

NIP: 7770004960

Znak sprawy: 6/DT/PU/17 – rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Osoba uprawniona  do kontaktów z Wykonawcami:

w sprawach formalnych: Janusz Kulka  061 848 70 43

w sprawach przedmiotu zamówienia: Roman Kołodziejczyk kom. 502 032 969

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Wołyńskiej 33 Poznaniu.

2.      Opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego OWZ.

 

III. TERMIN REALIZACJI 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 50 dni kalendarzowych.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

3. zdolności technicznej lub zawodowej

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie potwierdzające posiadaną wiedzę                          i doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do OWZ) oraz wykaże się należytym wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zamawiający wymaga wykazaniem się co najmniej 2 robotami dekarskimi o min. wartości 100 000 zł brutto każda.

2. Wykonawca musi przedstawić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 8;

1*). kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz  minimum 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

 

 • Nie pozostają w sporze sądowym z Uczelnią oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,z którego wynika, że Uczelni przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

V. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę składa się w formie pisemnej (trwale spięta). Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do OWZ. Oferta i załącznik winien być sporządzony w języku polskim.

2. Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikiem, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2017 r. do godz.: 09:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, Biuro Zamówień Publicznych, budynek Collegium Maximum IV piętro pok. 407 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Wołyńskiej 33”

Jeśli Wykonawca przesyła ofertę pocztą kurierską, to Zamawiający wymaga, aby posiadała oznaczenie: „Oferta na wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Wołyńskiej 33 w Poznaniu”. Oferta nadana w ten sposób musi być dostarczona przez kuriera bezpośrednio do Biura Zamówień Publicznych w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy  ul. Wojska Polskiego 28, pokój 407, IV piętro. Inne jednostki organizacyjne Uczelni nie są uprawnione do przyjmowania ofert. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie ofert. Oferty złożone w Biurze Zamówień Publicznych po  14 września br. po godz. 09:00 nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

3. Zapytania o wyjaśnienie treści Ogólnych Warunków Zamówienia należy przekazać pisemnie do dnia 11 września 2017r. na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres: zampub@up.poznan.pl.

4. Zamawiający będzie rozpatrywał ważność ofert oraz ich ocenę na podstawie treści złożonej oferty, nie będzie występował do Wykonawcy o jakiekolwiek uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń

 

5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawców przesyłając informację drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w ofercie.

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje cenę netto oraz brutto za przedmiot zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w OWZ.

 CENA - 100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Przydzielając punkty Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt. Każda kolejna oferta z ceną wyższą otrzyma 1 pkt. mniej.

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 

4.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY .

A. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie danych zawartych w opisie przedmiotu zamówienie.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, towarzyszące realizacji przedmiotu zamówienia. W ofercie należy uwzględnić koszty związane serwisowaniem i regulacją wyłazu dachowego w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

B. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

 

VII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym OWZ.

 

VIII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które Wykonawca powinien wprowadzić do treści zawieranej umowy wg załączonego projektu umowy.

 

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacjio działalności gospodarczej.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt IV ppkt 1) Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5
 4. Zestawienie materiałów zgodnie z załącznikiem nr 6
 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 7
 6. Wykaz osób – załącznik nr 8

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i który zostanie wezwany do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego obowiązany będzie do:

 

1. przedłożenia oryginału aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych ) według zapisu pkt. IV  pkt. I ppkt. 2 Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy

2. Wykonawca dołączy kosztorys ofertowy prac objętych zamówieniem sporządzony w formie kosztorysu uproszczonego na wartość wpisaną w formularzu ofertowym –zgodnie z załącznikiem nr 3

 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.