Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zaproszenie Ofertowe - doziarnianie nawierzchni żwirowych dróg gminnych

Przedmiot:

Zaproszenie Ofertowe - doziarnianie nawierzchni żwirowych dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
tel. (85) 65 75 078
fax. (85) 65 75 063
Województwo: podlaskie
Miasto: Nurzec-Stacja
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie Ofertowe

 

1. Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

tel. (85) 65 75 078  fax. (85) 65 75 063

www.nurzec-stacja.eu

 

zaprasza do składania ofert cenowych wykonania zamówienia publicznego dotyczącego doziarniania nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2017 roku, na które została przeznaczona kwota:  50 000 zł. pochodząca z funduszu sołeckiego i środków własnych gminy.

 

 1. Kwotę z funduszu sołeckiego w wysokości 46 470,42 zł. przeznaczono na realizację wniosków sołectw: Augustynka,Chanie Chursy, Klukowicze Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Wyczółki i Zalesie w przedmiotowym zakresie, w której:

 

zadeklarowana przez Sołectwo Klukowicze Kolonia kwota 7585,80 zł. oprócz dożwirowania uwzględnia prace drogowe dotyczace udrożnienia przydrożnego rowu przebiegającego przez wieś Kolonia Klukowicze na odcinku od działki nr 419 (posesja nr 120) do dz. Nr 455 (posesja nr 129) z jednoczesnym wbudowaniem przepustu drogowego PCV  fi 40 dł. 6mb. na wysokości posesji nr 125 (dz. Nr 425/1).

 

 1. Kwota ze środków środków własnych gminy w wysokości 3 529,58 zł. przeznaczono na likwidację ubytków drogowych na pozostałych drogach położonych na terenie Gminy Nurzec-Stacja – również w innych miejscowościach.

           

            W ofercie należy podać ogólną cenę brutto:

 

 • wbudowania 1m³ kruszywa – żwiru
 • udrażnienia przydrożnego rowu i wbudowania przepustu drogowego PCV w miejscowości Klukowicze Kolonia

 

2. Przedmiot zamówienia – zadania pn.:

 

„Prace związane z doziarnianiem dróg gminnych na terenie sołectw : Augustynka, Chanie Chursy, Klukowicze Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Wyczółki, Zalesie oraz likwidacją ubytków w nawierzchniach żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2017r.” obejmuje zakup i rozwiezienie żwiru w miejsca wskazane przez Zamawiającego wraz z doziarnianiem nawierzchni żwirowych, rozplantowaniem i wyprofilowaniem dostarczonego kruszywa ze spadkiem na miejscu, uwzgledniające udrożnienie przydrożnych rowów (po obu stronach)  przebiegających przez wieś Klukowicze Kolonia na odcinku od działki nr 419 (posesja nr 20) do dz. Nr 455 (posesja nr 129) z jednoczesnym wbudowaniem przepustu drogowego PCV  fi 40 dł. 6mb. na wysokości posesji nr 125 (dz. Nr 425/1). Wymagane jest, aby dostarczana pospółka żwirowa o granulacji 0-32 mm posiadała odpowiednie właściwości materiału do podbudowy dróg (była spoista i łatwo zagęszczała się), miała właściwości do samo zagęszczania się w trakcie normalnego użytkowania drogi i była przejezdna. W przypadku wątpliwości wbudowanego kruszywa naturalnego co do spełnienia wymagań ( w trakcie prowadzonych prac oraz podczas ich odbioru) Zamawiający będzie miał prawo wykonania badania jego właściwości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia wspólnie z sołtysami poszczególnych sołectw terminu dostarczenia i wbudowania żwiru oraz uzyskania od nich podpisów, celem potwierdzenia, iż odcinki drogowe objęte dożwirowaniem zostały doziarnione zgodnie z założoną ilością dostarczonego kruszywa-żwiru na poszczególne sołectwa objęte przedmiotowym zamówieniem.

 

3. Termin realizacji / wykonania zamówienia:

 

od dnia podpisania umowy do dnia 31 października  2017 roku.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalona punktacja, gdzie:

 

- cena wbudowania 1m³ kruszywa 90 pkt.

 

                                   Wartość punktowa = Cena oferty najniższej    x   90

                                                                      Cena oferty badanej

 

- cena udrażnienia przydrożnego rowu i wbudowania przepustu drogowego w miejscowości Klukowicze Kolonia – 10 pkt.

 

Wartość punktowa = Cena oferty najniższej     x   10

                                                                           Cena oferty badanej

            Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

5. Istotne postanowienia umowy :

Rozliczanie będzie się odbywać na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robót – częściowego lub końcowego i potwierdzeniu prawidłowości wykonania prac. Należność zostanie uregulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy.

 

6. Miejsce i termin składania ofert oraz określenie ich formy:

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia winny być złożone do dnia :

 

14.09.2017r. do godz. 10.00

 

w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

 

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17 – 330 Nurzec-Stacja

 

            „Prace związane z doziarnianiem dróg gminnych na terenie sołectw : Augustynka, Chanie Chursy, Klukowicze Kolonia, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Wyczółki, Zalesie oraz likwidacją ubytków w nawierzchniach żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2017r. ”

 

Nie otwierać do dnia: 14.09.2017r. do godz. 10.15

 

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, pokój nr 16 dnia:

 

14.09.2017r. o godz. 10.15.

 

            Ofertę należy złożyć na całość zamówienia (na dwie pozycje oferty), w przeciwnym wypadku zostanie ona odrzucona.

                       

            Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

            Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

 

 

7. Ewentualne warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełniania:

 

 • Do oferty należy dołączyć atest, oraz odpowiednią dokumentację uprawniającą do wydobywania żwiru lub umowę na korzystanie z koncesjonowanej żwirowni.

 

            Nie spełnienie warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.