Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługa odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz...

Przedmiot:

Usługa odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem dla Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
ul. Mikołowska 125a
40-592 Katowice
Tel. 32 251 96 71; 32 251 96 72; 32 251 96 73
32 251 42 95; 32 251 73 05; 32 257 15 50
Fax: 32 257 15 57
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem na terenie Administracji w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach

 

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:
Usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji  w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, wg zestawienia:
REJON ADMINISTRACJA powierzchnia przewidziana do odśnieżania
m2
NR 1 CENTRUM TC 32 159
NR 2 KOKOCINIEC TK 22 506
NR 3 ZADOLE TP 10 933
NR 4 ROLNA TR 20 143
NR 5 SŁONECZNA TS 13 244
NR 6 ZAŁĘŻE TZ 7 110
  razem 106 095

    

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Termin realizacji usług: 3 lata
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „odśnieżanie” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.
 I.  Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2. Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
3. Charakterystykę firmy zawierającą :
3.1 oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z wykazem stanowisk i wskazaniem osób posiadających uprawnienia niezbędne do realizacji usług objętych zamówieniem,
3.2 oświadczenie o posiadanym sprzęcie w tym mechanicznym niezbędnym do realizacji usług objętych zamówieniem.
4. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
6. Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
7. Aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych : osobom  trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 300.000,00 zł.
8. Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.
9. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
II.  Kryteria oceny oferty:
1. Cena.
2. Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
3. Referencje
III.  Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 1100 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 o godzinie 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w pkt I. od 1 do 9 niniejszym  zaproszeniu nie  będą rozpatrywane.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Podmiot zwolniony z obowiązku stosowania zapisów ustawy PZP.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

——————————————————————————————————————————————————-

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem na terenie Administracji w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.

——————————————————————————————————————————————————-

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowna Uchwałą.
IV.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:

1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
2. Na każdy rejon zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
4. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi odśnieżania nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach :
– likwidację skutków opadów śniegu poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej
– zapobieganie powstawaniu i likwidację oblodzenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej w tym poprzez posypywanie dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników,
6. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy z oferentem, który w ramach złożonej oferty wykaże posiadanie wykwalifikowanej kadry i sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych postępowaniem.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:
1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w  Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
2. Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-25-400, (32) 25-24-092.
3. Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel.  (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
4. Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-24-095.
5. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel.  (32) 25-89-729.
6. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-40-597.
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.