Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa altany z grillem oraz utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną

Przedmiot:

Budowa altany z grillem oraz utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
tel. 67 25 43 306
e-mail: a.sakowski@wronki.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Biezdrowo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa altany z grillem oraz utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną w m. Biezdrowo.

 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

2.1. Zakres zamówienia obejmuje realizację nw. części zamówienia:

 1. Część 1 – Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo,
 2. Część 2 - Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną w m. Biezdrowo.

2.2. Oferty częściowe.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jedną z części lub więcej części.
 3. Maksymalna liczba części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi 2.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie dokonany odrębnie dla każdej części zamówienia.
 5. Opis części zamówienia:

 

Część 1 – Budowa altany murowanej do biesiadowania wraz z grillowiskiem we wsi Biezdrowo:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: robót ziemnych i przygotowawczych, fundamentów, ścian zewnętrznych z cegły, komina z cegły, grilla z cegły, konstrukcji wiaty drewnianej, konstrukcji dachu z pokryciem, posadzki z kostki betonowej, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elementów zewnętrznych.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym kosztorysie ślepym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i Projekcie budowlanym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dysponować osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

Część 2 – Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną w m. Biezdrowo:

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży  betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym kosztorysie ślepym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i Projekcie budowlanym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dysponować osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

3. Kryteria oceny ofert:

1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt.
Do porównania i oceny ofert w powyższym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Wc = (Cn : Cb) x 100

gdzie:
Wc – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższej oferty w zł brutto
Cb – cena badanej oferty w zł brutto

2) Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w zł brutto. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cen odrębnie dla każdej części zamówienia.

3) Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowiących iloczyn liczby tych prac oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczyć wartość podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową robót ogółem w zł brutto, zwiększoną o wartość podatku VAT.

4) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w zł netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w % , wartości podatku VAT w złotych oraz ceny w zł brutto za wykonanie zamówienia, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty kosztorysu(ów) ofertowego(ych), sporządzonego(ych) w oparciu o kosztorys(y) ślepy(e) Zamawiającego. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cen odrębnie dla każdej części zamówienia.

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

6) Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) oraz o ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w ogłoszeniu o zamówieniu.

7) Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

8) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.) oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o  denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z poźn. zm.).

9) Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.

10) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.

11) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

4. Termin, godzina i miejsce składania ofert.

1)  Ofertę należy złożyć  do dnia 15 września 2017 r. do  godz. 12:00

2) Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki (biuro nr 6, I piętro).

3) Opakowanie oferty.

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………..……

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

Adresat:

Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

 

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Budowa altany z grillem oraz utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną

w m. Biezdrowo.

 

Znak sprawy: ZP.271.2.42.2017

 

Nie otwierać przed dniem 15 września 2017 r. godzina 13:15

 

c) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

 

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert.        

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki – biuro nr 6 w dniu 15 września 2017 r. o  godz. 13:15

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

Nie dotyczy.

 

7. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z kosztorysem(ami) ślepym(i) Zamawiającego, stanowiącym(i) załącznik(i) nr 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorys(y) ślepy(e) Zamawiającego - zgodne w zakresie przedmiotu prac. W kosztorysie(ach) ofertowym(ch) wycenione muszą być wszystkie elementy (pozycje),

3) pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

9. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

 

10. Okres gwarancji/rękojmi: 36 miesięcy.

 

11. Warunki płatności.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT (rachunku) wystawionej/go przez Wykonawcę (po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

12. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania Urzędu Miasta i Gminy Wronki, pracownik p. Arkadiusz Sakowski, tel. 67 25 43 306, e-mail: sakowski@wronki.pl">a.sakowski@wronki.pl, biuro nr 11.

 

13. Informacje dodatkowe.

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować treść wzoru formularza ofertowego Zamawiającego.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3) Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4) Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

5) Jeżeli oferta zostanie złożona/dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 4 niniejszego ogłoszenia, nie będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

6) W przypadku wystąpienia w złożonej ofercie błędów lub braków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich sprostowania, bądź uzupełnienia w jednej z następujących form: drogą elektroniczną lub faksem.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wyjaśnień złożonych ofert.

8) Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, za pomocą faksu na nr tel. (67) 2545328 lub elektronicznie poprzez e-mail: przetargi@wronki.pl, m.grzebyta@o2.pl

14. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Nr 13/2014 z dnia 30.04.2014 r.). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Gminy Wronki.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.