Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji układu zbierania ciał pływających na...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji układu zbierania ciał pływających na osadnikach wtórnych

Data zamieszczenia: 2017-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
tel. 61 835 92 08
fax. 61 835 90 12
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koziegłowy
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-09-15 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZO/IX/06/01 Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji układu zbierania ciał pływających na osadnikach wtórnych ob.11.1 i 11.2 eksploatowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. / zadanie inwestycyjne –nr: 4-05-16-103-0/

Aquanet SA zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie przedmiotu zamówienia:
„Modernizacji układu zbierania ciał pływających na osadnikach wtórnych ob.11.1 i 11.2 eksploatowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach” (dalej Przedmiot Zamówienia).

1. Zakres zadania:
a) wykonanie następujących robót budowlano-instalacyjnych szczegółowo opisanych w SIWZ polegających na:
• modernizacji układu pływająco-uchylnego
• modernizacji układu unoszenia i opuszczania ekranu  zgarniającego
• demontaż i utylizację wszystkich pływających klap uchylnych wraz z zespołami zużytych mieszków gumowych
• demontaż kompletnego układu cięgien, dźwigni, rolet wraz z osiami i elementami złącznymi
• dokonanie oceny stanu technicznego konstrukcji wsporczych współpracujących z wszystkimi elementami układu dogarniającego wraz z opracowaniem raportu dla Zamawiającego
• wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji mechanicznej
• demontaż i dokonanie oceny stanu technicznego podzespołów układu jezdnego belki dogarniającej oraz układu podnoszenia i opuszczania ekranu wraz z wymianą elementów zużytych
• odtworzenie powłok antykorozyjnych na wszystkich stalowych elementach osłonowych roboczych i konstrukcyjnych układu dogarniającego
• proces wytwórczy nowego zestawu pływających klap uchylnych zakończony próbą odbiorową
b) wykonanie pomontażowych prób eksploatacyjnych układu połączonych z kontrolą prawidłowości funkcjonowania systemu sterowania AKPiA w całym zakresie eksploatacyjnym układu dogarniania;

2. Termin realizacji:
Wykonanie Przedmiotu Zamówienia  w terminie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.

3. Kryterium wyboru: cena 100%. Cena podana w ofercie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.

4. Płatności:
a) wynagrodzenie będzie płatne w całości po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia,
b) należność za wykonanie przedmiotu zamówienia regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

5. Kary umowne:
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

6. Wymagania referencyjne dla oferentów:
Wykazać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw z usługą wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że dostawy usługi te zostały wykonane należycie: 
Wykonawca wykaże się realizacją:
- co najmniej 2 zadań polegających na wykonaniu robót demontażowo - montażowych konstrukcji mechanicznych i napędów: zgarniaczy lub dogarniaczy eksploatowanych w zbiornikach ścieków lub osadnikach technologicznych oczyszczalni ścieków, o wartości zamówienia dla każdego z zadań nie mniejszej niż 60.000 PLN netto.
lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy:
- co najmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu robót demontażowo - montażowych konstrukcji mechanicznych i napędów: zgarniaczy lub dogarniaczy eksploatowanych w zbiornikach ścieków lub osadnikach technologicznych oczyszczalni ścieków, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 60.000 PLN netto.

7. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji drogą mailową z wybranymi przez siebie Wykonawcami.
Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny.

8. Termin składania OFERT:         
Oferty należy składać do dnia 15.09.2017 do godziny 12:00 w wersji papierowej w Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Na kopercie należy umieścić zapisy:
- nazwa zadania
- nazwisko osoby do kontaktu - podanej w punkcie 8 
- dopisek   "Nie otwierać - oferta"

Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 15.09.2017 o godz. 12:15 w sali 203 przy udziale minimum 2 pracowników Aquanet S.A.
Dodatkowo:
a) Wykonawcy są związani złożoną ofertą  do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej.
b) Zamawiający w każdym momencie  zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert.
c) Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia  od prowadzenia postępowania  bez podawania przyczyny.
d) Umowę uznaje się za zawartą w momencie  podpisania przez obie Strony.
e) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą.
f) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres, z którego została wysłana oferta.
g) Do oferty, a następnie do umowy należy załączyć aktualny KRS  lub CEiDG  dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

9. Kontakt
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia – Marek Bielec, tel. 61 83 59 207 e-mail – marek.bielec@aquanet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.