Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4379z ostatnich 7 dni
15829z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe w sprawie budowy stacji transformatorowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe w sprawie budowy stacji transformatorowej

Data zamieszczenia: 2017-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
ul. Lipowa 6A
62-060 Stęszew
telefon: 618134054
Fax: 618134353
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Stęszew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe w sprawie budowy stacji transformatorowej

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2017

 

Nazwa zamawiającego

ECOR PRODUCT SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1058199

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w sprawie budowy stacji transformatorowej”, powinna zostać dostarczona do dnia 05.10.2017 r.
a) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
b) przesyłką kurierską lub
c) osobiście na adres:
ECOR Product sp. z o.o.
ul. Lipowa 6A
62-060 Stęszew
Oferta może również zostać złożona drogą mailową na adres: malgorzata.pleskot@ecorproduct.pl do dnia 05.10.2017 r.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pleskot

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej. Miejsce realizacji prac: ECOR Product sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 12, 62-110 Damasławek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: Damasławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa stacji transformatorowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej.
Specyfikacja:
- Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy 630 kVA oraz układem pomiarowo-rozliczeniowym SN-15 kV z pominięciem licznika, modemu, anteny,
- Budowa linii SN-15 kV,
- Kable SN-15 kV powinny być wykonane w izolacji 20 kV.
Wykonawca powinien udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Kod CPV

31170000-8

Nazwa kodu CPV

Transformatory

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (nie później niż 20.10.2017)
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
- wystąpienia siły wyższej.
2. Zmiany technologii w przypadku gdy po dacie złożenia oferty dane urządzenie zostanie wycofane z rynku przez producenta lub też dany model urządzenia został zastąpiony nowszym modelem, spełniającym wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. Zamiana technologii nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zmiany sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM I – Cena brutto
- w ofercie należy określić cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w złotych polskich,
- do porównania ofert przyjęta zostanie cena brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia,
- ceny winny być określone z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych,
- wskazane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez Oferenta,
- podana cena brutto jest ceną ryczałtową, a Oferent uwzględnił w niej wszystkie koszty i okoliczności związane z wykonaniem Zamówienia

Wartość punktowa = 80 x (cmin/ca)
cmin – najniższa łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
ca – łączna cena brutto wskazana w analizowanej ofercie [PLN]

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach Kryterium I liczba punktów: 80 pkt.

KRYTERIUM II – Okres gwarancji
Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Wartość punktowa = 20 x (ga/gmax)
ga – okres gwarancji wskazany w analizowanej ofercie, liczony w miesiącach (miesiąc)
gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert, liczony w miesiącach (miesiąc)

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach Kryterium II liczba punktów: 20 pkt.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

ECOR PRODUCT SP. Z O.O.

Adres

Lipowa 6A

62-060 Stęszew

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618134054

Fax

618134353

NIP

7772556008

Tytuł projektu

Inwestycja w ciąg technologiczny do produkcji opakowań produktów spożywczych z oksydegradowalnych kompozytów mineralno-polimerowych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0623/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.