Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów zewnętrznych wraz z balustradami przed wejściem do 2 klatek schodowych...

Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych wraz z balustradami przed wejściem do 2 klatek schodowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
tel. (32) 287-19-67, tel/fax: (32) 287-29-81
e-mail: zgm@zgm.piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-04 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. J.Roczkowskiego 2 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Gen Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę wykonania roboty budowlanej pn.: „Remont schodów zewnętrznych wraz z balustradami przed wejściem do 2 klatek schodowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. J. Roczkowskiego 2 w Piekarach Śląskich”

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2017 r.

Warunki realizacji zamówienia:

 1. Zakres robót:
  • zerwanie uszkodzonych okładzin cementowych z podestów i schodów;
  • wykonanie nowych okładzin z płytek gresowych na zaprawie klejowej,
  • uzupełnienie ścianek z cegieł:
  • wymiana stalowych balustrad,
  • niezbędne roboty towarzyszące i zabezpieczające.
 2. Wykonawca jest zobowiązany posprzątać swoje stanowisko pracy po zakończeniu robót.
 3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowanymi cenami w Formularzu ofertowym Wykonawcy oraz kosztorysie ofertowym.
 4. Faktura za wykonanie zabudowy pionów c.o. i cwu w budynku przy ul. Ks. J. Roczkowskiego 2 w Piekarach Śląskich zostanie wystawiona przez Wykonawcę na Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. J. Roczkowskiego 2 w Piekarach Śląskich ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie, NIP 498-020-9431
 5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z kosztorysem powykonawczym.
 6. Dowodem zrealizowania roboty budowlanej będzie pisemne potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia ( protokół odbioru) przez kierownika budowy z ramienia Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego.
 7. Warunki gwarancji określa ważna karta gwarancyjna dostarczona przez Wykonawcę.
 8. W razie ujawnienia wad i usterek we wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia ich usunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 9. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
 10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
 11. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie, złożyć osobiście lub mailem (zgm.piekary.pl" id="link_3872">zgm@zgm.piekary.pl) w Sekretariacie siedziby Zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2017 r do godz.: 1200

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanej ceny.

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wykonawcy.
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje inna osoba/osoby niż wskazane w akcie rejestracyjnym.
 3. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
 4. Oświadczenie o posiadaniu kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z przynależnością do OIIB (Zalecane dołączenie kopii uprawnień, zaświadczenia z OIIB i oświadczenia kierownika robót o gotowości do podjęcia funkcji).
 5. Szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany wg przedmiarów Inwestora z podaniem ceny netto i brutto (z podatkiem VAT).
 6. Określenie czasu gwarancji w miesiącach, licząc od dnia ostatecznego odbioru robót.

Dokumenty złożone winny być w oryginale lub kopii potwierdzonej przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji składającego ofertę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.