Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. J. Dąbrowskiego
59800 , Lubań
telefon - 756 463 750
faks - 756 462 192
pzdluban@cyberia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje : 1) Pracę pojazdów wyposażonych w posypywarko – solarki, piaskarki i pługi odśnieżne przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości na drogach wojewódzkich. Minimalna ładowność posypywarko – solarek oraz piaskarek – 5 Mg – materiałów sypkich. Ponadto posypywarko – solarki powinny posiadać sprawną instalację zraszania, a pojemność zbiorników na solankę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów. Utrzymanie zimowe dróg powinno odbywać się zgodnie z zasadami odśnieżania dróg (SST D – 10.10.01b) oraz zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości (SST D – 10.10.01c). 2) Pracę sprzętu przy załadunku materiałów likwidujących gołoledź. Ładowarki kołowe do sprawnego załadunku materiałów likwidujących śliskość na posypywarko – solarki i piaskarki. 3) Pracę sprzętu ciężkiego przy likwidacji powstałych zasp śnieżnych poprzez odkładanie poza jezdnię a w przypadku braku miejsca, załadunku śniegu na pojazdy. 4) Pracę sprzętu mechanicznego oraz w miejscach niedostępnych prace ręczne przy odśnieżaniu i posypywaniu chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych na wysokości odśnieżanych chodników. Wykonawca zobowiązany jest w sposób szczególny do zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu odbywającego się chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz przejściami przez jednię w ciągu utrzymywanych chodników. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku nienależytego utrzymania ww. obiektów. 5) Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania piasku i soli na bazy materiałowe w okresie obowiązywania umowy. 6) Dysponowanie bazą na materiały przeciwgołoledziowe o pojemności min 1000 Mg w celu sprawnej realizacji prac przy zimowym utrzymaniu dróg – baza Tylice. 7) Dysponowanie lokalem do prowadzenia akcji ZUD przez pracowników Wykonawcy. Wykonawcę zobowiązuje się do posiadania sprzętu do komunikacji internetowej (komputer laptop lub tym podobny) wraz z dostępem do Internetu i posiadający pocztę elektroniczną (skrzynkę e – mailową) potrzebne do składania meldunków z wykonanej pracy codziennie o godzinie: 6:30; 11:30; 17:30. Wszystkie niezbędne urządzenia wymagane w lokalu do prowadzenia akcji ZUD oraz łączność w lokalu zapewnia Wykonawca. Ilość godzin pracy sprzętu i dyżurów oraz ilości i typy sprzętu wymaganego przez Zamawiającego wskazano i wyliczono na podstawie średniego zapotrzebowania opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych. W zależności od warunków zimowych w sezonie 2017/2018 Zamawiający zastrzega, iż sprzęt oraz godziny pracy nie muszą zostać w pełni wykorzystane. Bez względu na wykorzystanie zaangażowanych środków na umowach, Wykonawcy nie należy się odszkodowanie. Zamawiający w przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności będzie mógł zwiększyć zakres godzin pracy na poszczególnych pozycjach w obrębie zadania jednak jedynie w ramach posiadanych środków na realizację umowy tj. kosztem pomniejszenia zakresu robót wyszczególnionych w innych pozycjach. Wymagania przy realizacji ZUD Wykonawca powinien dysponować pracownikami przeszkolonymi na stanowisku pracy, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wymagane przepisami umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania. O zasadności prowadzenia dyżurów decyduje Zamawiający, o czym powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w czasie 2 godzin od powiadomienia uruchamia dyżur. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Pełnienia i koordynowania prac na placu z materiałami i sprzętem, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. Standardy mogą w okresie trwania umowy ulec zmianie o czym zostanie Wykonawca powiadomiony pisemnie. 2) Dobrej znajomości aktualnego układu utrzymywanej sieci drogowej zgodnie z załączonym zestawieniem dróg do utrzymania w ramach umowy. Wykaz dróg może ulec zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony. 3) Przekazywania meldunków pocztą elektroniczną, w godzinach wymaganych przez Zamawiającego i informacji o warunkach panujących na utrzymywanych drogach. Wzór meldunku stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY i może ulec zmianie w czasie trwania umowy. 4) Prowadzenia na bieżąco dziennika pracy sprzętu, pracy dyżurów wg ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY. Wzory mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy. 5) Koordynowanie prac związanych z ZUD. 6) Prowadzenie akcji bezpośredniej przez wysyłanie odpowiedniego do sytuacji na drogach sprzętu w celu likwidacji śliskości i odśnieżania zgodnie ze specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z każdorazowym odnotowywaniem wyjazdu, przyjazdu, załadunku, dyżuru itp. w dzienniku pracy sprzętu. 7) Racjonalnego gospodarowania sprzętem do ZUD w zależności od panujących warunków atmosferycznych, prognoz i innych dostępnych informacji. 8) Przyjmowania i zapisywania w dzienniku dyżurów interwencji z dotyczących sytuacji na drogach i ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i utrudnień ruchu. 9) Przyjmowania i wydawania materiału do zimowego utrzymania dróg oraz ewidencjonowanie tych czynności i ilości. 10) Przestrzegać dyscypliny i przepisów dotyczących wykonywanych czynności. 11) Wykonywania wszystkich poleceń dotyczących ZUD od osób odpowiedzialnych za utrzymanie – dyżurnych PZD. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac jedynie za zgodą Zamawiającego tj. Wykonawca może powiadomić Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań, ale może podjąć działania dopiero po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. Dodatkowe usługi nie zaakceptowane w formie pisemnej przez pracownika PZD nie będą pokryte przez Zamawiającego. Zamawiający wprowadza i odwołuje prowadzenie dyżuru ZUD. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdej chwili obsadzenia dyżuru swoimi pracownikami. Odpowiedzialność za pracowników Wykonawcy i ich działania ponosi Wykonawca. W przypadku zadań dotyczących pracy sprzętu, Wykonawca zapewnia kadrowo możliwość wykonywania pracy w systemie całodobowym i obsadę sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowcy pojazdów samochodowych. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, którym dysponują oraz zasad wykonywania prac przy ZUD na drogach publicznych. Sprzęt powinien być podstawiony nie później niż: 1 godz. (od 7.00 do 15.00) oraz 2 godz. (od 15.00.do 7.00) od wezwania przez dyżurnego. Za wszelkie wyrządzone szkody w imieniu oraz osobom trzecim podczas wykonywania zadań przy ZUD odpowiada Wykonawca. Wykonawca od dnia podpisania umowy w ciągu 1 tygodnia musi być gotowy do okazania wymaganego sprzętu Zamawiającemu wraz z dokonaniem próby sprzętu w terenie oraz sprawdzenia poprawności działania systemu GPS i czujników sypania. Brak gotowości sprzętu po ustalonym terminie będzie skutkować karami umownymi. Wykonawca we własnym zakresie i cenie oferty zobowiązany jest do: 1) Montażu i demontażu pługów i piaskarek/posypywarko – solarek. 2) Wykonania niezbędnego oznakowania środków transportu i sprzętu uczestniczącego w akcji zimowej prowadzonej na drogach wojewódzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Zapewnienia stałej łączności telefonicznej (sieci komórkowej na nośnikach wszystkich pojazdów realizujących w/w zadania). 4) Wyposażenia nośników posypywarko – solarek i piaskarek biorących udział w ZUD w sprzęt typu GPS i czujniki sypania materiału przeciwgołoledziowego oraz udostępni Zamawiającemu zdalny odczyt danych na sprzęcie komputerowym w siedzibie PZD poprzez sieć internetową. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać urządzenia w ciągłej sprawności oraz wyraża zgodę na weryfikację czasu pracy sprzętu i zużytego materiału wykazanych w dziennikach ZUD, zgodnie ze wskazaniami tych urządzeń. 5) Uwzględnienia kosztów dojazdu do bazy – placu materiałowego i oczekiwanie na dyspozycję. Które to czynności nie są wliczane do czasu pracy sprzętu. 6) Stawki godzinowe i ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie winny uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne, w tym robociznę, materiały, sprzęt, bazę oraz koszty pośrednie i zysk. Ustalone stawki nie będą podlegały zmianom w okresie wykonywania umowy. Odbiór robót Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wymagania sprzętowe 1) W celu realizacji zadania Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: a. 4 szt. solarka – nośnik ciężki z posypywarką i pługiem, b. 1 szt. pług – nośnik ciężki z pługiem, c. 2 szt. pług – nośnik średni z pługiem, d. 1 szt. ładowarka – do załadunku materiałów. 2) Miejsce pełnienia dyżurów przez pracowników Wykonawcy: Punkt utrzymywany przez Wykonawcę zlokalizowany na terenie bazy materiałowej lub w jej bezpośrednim pobliżu. 3) Lokalizacja bazy materiałowej: Baza Zamawiającego zlokalizowana na terenie Tylic.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Warunkiem udzielenia zamówień uzupełniających będzie stan, w którym środki na realizację zamówienia podstawowego wyczerpią się, w całości zrealizowane zostanie zamówienie podstawowe, natomiast warunki atmosferyczne (np.: gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa i inne) zmuszą do dalszego zimowego utrzymania dróg.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: a. 4 szt. solarka – nośnik ciężki z posypywarką i pługiem, b. 1 szt. pług – nośnik ciężki z pługiem, c. 2 szt. pług – nośnik średni z pługiem, d. 1 szt. ładowarka – do załadunku materiałów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniona i podpisana kalkulacja ofertowa – załącznik nr 2 do SIWZ 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy PZP – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy PZP – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również ich należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum realizacji jednego zimowego utrzymania dróg, o wartości brutto co najmniej 500 000,00 zł wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowody czy została wykonana lub jest wykonywana należycie – załącznik nr 5 do SIWZ 6) wykaz sprzętu wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia –załącznik nr 7 do SIWZ, 8) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 12) Wypełniony i podpisany projekt umowy świadczący o zapoznaniu się z warunkami umowy 13) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 14) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy PZP: - należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, - dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8-11: a) pkt 8 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; b) pkt 9 – 11 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 16) Dokumenty, o których mowa w ust. 15 pkt a) i pkt b) myślnik drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 15 pkt b) myślnik pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 17) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 16 ust. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 18) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 19) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych (jeśli dotyczy) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lub uczestnictwo o innym charakterze, sposobie i zasadach). 20) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 9. 21) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 20,00
doświadczenie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.