Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123
34360 , Milówka
telefon - 338 637 190
faks - 338 637 600
ugmilowka@milowka.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Milówka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz drogi (stara DK) na terenie Gminy Milówka w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny: RRG.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie dotyczy prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka w sołectwach: Milówka, Nieledwia, Kamesznica, Laliki, Szare oraz jednej drogi (byłej drogi krajowej) w miejscowościach Szare i Laliki, w okresie zimowym 2017/2018. Zamówienie obejmuje: - odśnieżanie dróg na całej szerokości, - usuwanie śliskości zimowej dróg przez posypywanie materiałami (piaskiem, mieszanką, solą drogową) w miejscach niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, przed przejazdami kolejowymi, podjazdy, zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków PKP i PKS, - wywożeniu śniegu z dróg powiatowych przebiegających przez obszary zabudowane, na terenie których występuje droga o przekroju ulicznym (krawężniki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy, - prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających w terminie 30 dni po zakończeniu akcji zimowej. W ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejezdność dróg oraz zabezpieczyć drogi przed śliskością. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywane będą, gdy wymagają tego warunki atmosferyczne powodujące opady śniegu, zawiewanie śniegu na drogi, oblodzenie dróg. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do „płużenia” powierzchni drogi. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu (zgodnie z zapisem Dział IV pkt.2.3 SIWZ) – dla każdego zadania osobno na które ma zamiar złożyć ofertę. Oferent nie może dysponować tym samym sprzętem na dwóch różnych zadaniach i w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość materiałów uszorstaniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Koszt tych materiałów należy uwzględnić w cenach zaproponowanych przez Oferentów w przetargu. O rozpoczęciu i zaprzestaniu zimowego utrzymania dróg decyduje drogą telefoniczną upoważniony pracownik Gminy Milówka. Każdorazowe powiadomienie telefoniczne musi być odnotowane w comiesięcznym „Raporcie z zimowego utrzymania dróg”. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego według faktur lub rachunków Wykonawcy z załączonym „Raportem z zimowego utrzymania dróg” sporządzonym jako zestawienie miesięczne obrazujące ilość godzin pracy sprzętu oraz wskazanie panujących warunków atmosferycznych. Potwierdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego ilość godzin przemnożona zostanie przez zryczałtowaną i określoną w ofercie przetargowej stawkę 1 godziny pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg. Każda jednostka sprzętowa używana do akcji zimowej będzie wyposażona w urządzenie GPS, do określenia lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie. Montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS. Praca urządzenia polega na: - automatycznym zapisie danych o czasie i trasie przejazdu, - w przypadku awarii urządzenia GPS wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, - w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności. Poniżej podane zostały łączne długość dróg objęte zimowym utrzymaniem w poszczególnych częściach oraz szacunkowe ilości godzin pracy w całym sezonie. Odśnieżanie i usuwanie śliskości należy prowadzić zgodnie z Zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Żywieckiego, stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ. Całość usługi należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym przy zachowaniu szczególnej staranności. Oferent winien przedstawić oferty cenowe dla każdego zadania osobno. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na odśnieżanie dróg w Gminie Milówka z podziałem na 4 części. Uczestnik przetargu musi wykazać, że sprzęt wykazany w przetargu jest jego własnością lub jest wynajęty. Na dowód posiadania sprzętu, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego (w tym: numer rej. posiadanego sprzętu) lub umowę najmu. Gmina Milówka zastrzega sobie aktywny udział swojego przedstawiciela na każdym etapie prac związanych z odśnieżaniem dróg. Części nie mogą być dzielone przez oferentów, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Warunki dotyczące odśnieżania dla części 1, 2, 3: Wszystkie odcinki dróg należy utrzymywać „na czarno”. Warunki dotyczące odśnieżania dla części 4: 1. Poniższe odcinki dróg należy utrzymywać „na czarno”: - 400 mb drogi gminnej (byłej drogi krajowej) – od zjazdu z S1 w kierunku Kamesznicy do zamkniętego mostu w Szarem + tzw. Kostka w Szarem - 500 mb drogi gminnej (byłej drogi krajowej) za rondem w Lalikach do przystanku PKS (w kierunku Kotłówki). - skrzyżowanie z drogą gminną Tarliczne w Lalikach pod wiaduktem S1 2. W ciągu byłej drogi krajowej na Lalikach w rejonie Kotłówki odśnieżać należy również rozjazd oraz zatoczkę autobusową. 3. Skrzyżowania dróg należy odśnieżać w sposób uniemożliwiający zaleganie na nich śniegu, a w szczególności skrzyżowań: - z drogą powiatową w Szarem na tzw.” Groniczku”, - z ul. Krzywą w Kamesznicy. Średnia prędkość poruszania się samochodu z pługiem i piaskarki - 35 km/ godzinę. Szczegółowy wykaz dróg powiatowych ( Część 1,2,3) podlegających odśnieżaniu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
90612000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2017-11-01 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum: w zakresie Zadania 1: 100 000 zł w zakresie Zadania 2: 60 000 zł w zakresie Zadania 3: 120 000 zł w zakresie Zadania 4: 100 000 zł Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda: Na podstawie art.25a ust.1 Ustawy dołączenie do oferty Oświadczenia o spełnieniu tego warunku -załącznik nr 2 do SIWZ Na podstawie art.26 ust.2 ustawy przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla poszczególnych zadań, określoną przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art.26 ust.2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 6.W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: dysponuje sprzętem który posłuży do wykonania usługi dla każdej części zamówienia tj.: dysponuje następującym zestawem sprzętu: 1) w zakresie Zadania 1: a) pługopiaskarka – 1 szt., b) pług klinowy – 1 szt., c) pług wirnikowy – 1 szt.; 2) w zakresie Zadania 2: a) pługopiaskarka – 1 szt., b) pług klinowy – 1 szt., c) pług wirnikowy – 1 szt.; 3) w zakresie Zadania 3: a) pługopiaskarka – 1 szt., b) pług klinowy – 1 szt., c) pług wirnikowy – 1 szt.; 4) w zakresie Zadania 4: a) pługopiaskarka – 1 szt., b) pług klinowy – 1 szt., c) pług wirnikowy – 1 szt.; Oferent musi wykazać, że sprzęt wskazany w ofercie jest jego własnością lub jest wynajęty. Na dowód posiadania sprzętu, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego (w tym: numer rej. posiadanego sprzętu) lub umowę najmu. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien dysponować minimalną ilością sprzętu – dla każdego zadania osobno na które ma zamiar złożyć ofertę. Oferent nie może dysponować tym samym sprzętem na dwóch różnych zadaniach i w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, ilość pługopiaskarek, pługów klinowych oraz pługów wirnikowych należy rozpatrywać kumulatywnie – oznacza to, że jeżeli wykonawca złoży oferty np. na każdą z części, wówczas warunkiem jest dysponowanie 4 pługopiaskarkami, 4 pługami klinowymi oraz 4 pługami wirnikowymi. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda: Na podstawie art.25 a ust.1 Ustawy Pzp dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 4 do SIWZ Na podstawie art.26 ust.2 ustawy przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego wykaz sprzętu który posłuży do wykonania zadania. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt.2.3)- załącznik nr 6 do SIWZ W przypadku uszkodzenia sprzętu, zamiennik sprzętowy musi być o identycznych parametrach. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art.26 ust.2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 6.W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców. 2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców. 3.zaświadczenia właściwego terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z wykonawców. UWAGA: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) składa każdy wykonawca składający ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert . W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa każdy z z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz sprzętu, który posłuży do wykonania zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ składany dla każdej części zamówienia. Do wykazu należy dołączyć kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z numerami rejestracyjnym pojazdów, którymi będzie wykonywana usługa lub umowy najmu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument składa przynajmniej jeden z wykonawców. 2. Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dla poszczególnych jej części) na sumę gwarancyjną dla poszczególnych zadań, określoną przez Zamawiającego w Dziale IV pkt. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale VI SIWZ składa: a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków - określonych w Dziale IV pkt.2.3) SIWZ - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – oryginał dokumentu. 5. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepis Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich można żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy – wg załączników nr 1 do SIWZ (dla poszczególnych części) b) dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki itp.), c) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu, należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. d) pisemne zobowiązanie potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty(załączyć jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z następującymi warunkami: 1. zmiana (przedłużenie ) terminu realizacji zamówienia (umowy): a) w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany wyznaczonego okresu zimowego utrzymania, 2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie): a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 3. zmiana podwykonawcy występującego po stronie Wykonawcy: a) w przypadku podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania usług lub dotrzymania terminów. 4. zmiana danych osobowych lub adresowych Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Drogi powiatowe w Sołectwie Kamesznica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:długość dróg razem 10,760 km Nr drogi: 1450S Kamesznica-Koniaków od skrzyżowania z dawną DK 69 do granicy powiatu o długości 7,561 km Nr drogi 1451S Kamesznica –Złatna od skrzyżowania DP 1450S o długości 3,199 km Szacunkowa liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi 230 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Droga powiatowa w Sołectwie Szare i Laliki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:długość dróg razem 6,365 km Nr drogi: 1449S Kamesznica-Szare od skrzyżowania z DP 1439S o długości 4,365 km Nr drogi 1448S Kasperki-Pochodzita od skrzyżowania z DW 943 o długości 2,000 km Szacunkowa liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi 140 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Droga powiatowa w sołectwie Milówka i Nieledwia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:długość dróg razem 12,297 km Nr drogi: 1437S od skrzyżowania z DP 1439S do granicy z Gminą Rajcza o długości 4,708 km Nr drogi: 1480S dojazd do PKP w Milówce od skrzyżowania z DP 1439S do ul. Czarna o długości 0,647 km Nr drogi: 1438S Milówka – Prusów od skrzyżowania z DP 1439S + dojazd do sklepu pod osuwiskiem o długości 3,821 km Nr drogi: 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa od skrzyżowania z DP 1435S do granicy z Gminą Rajcza o długości 3,121 km Szacunkowa liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi 265 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Cała stara Droga Krajowa 69 w sołectwach : Kamesznica , Szare i Laliki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:długości dróg razem 10,500 km od zjazdu z S1 (ul. Krzywa w Kamesznicy) do granicy z gminą Rajcza w Zwardoniu. Szacunkowa liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi 232 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.