Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH W SEZONIE 2017 / 2018

Przedmiot:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH W SEZONIE 2017 / 2018

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
Karola Miarki 9
43-190, Mikołów
telefon - 510219434
http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1374
zamowienia@cuw.mikolow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W SEZONIE 2017 / 2018
Numer referencyjny: CUW/70/2017/ZUK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie Gminy Mikołów w sezonie 2017 / 2018 1.2. Zamówienie zostało podzielone na 9 części (zgodnie z załącznikiem) 2.Wykonawca usługę odśnieżania oraz zwalczania gołoledzi świadczyć będzie sprzętem szczegółowo opisanym w SIWZ rozdział VI – warunki udziału w postępowaniu. 3.Zamawiający zabezpieczy potrzebne materiały do zwalczania gołoledzi na terenie Bazy Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie. Wykonawcy będą je odbierać we własnym zakresie w miarę potrzeb, załadunek leży po stronie Zamawiającego. 4.Zakres godzinowy zamówienia będzie określany przez Dyspozytorów Akcji Zima w zależności od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego. 5.Zamawiający ma prawo wyposażyć sprzęt Wykonawcy w rejestratory pracy sprzętu z modułem GPS. Koszty związane z utrzymaniem rejestratorów ponosi Zamawiający. Wymagane jest by pojazdy wyposażone były w gniazdo sieciowe 12V. 6. Zamawiający zakłada możliwość szczegółowego wskazania zakresu usługi w poszczególnych rejonach. Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. 7.Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przystąpienie do odśnieżania wraz z posypywaniem po wezwaniu Dyspozytora Akcji Zima przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu; b) gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny oraz mailowy do i od Zamawiającego. Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności; c) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego; d) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w pozostałych postanowieniach SIWZ, w szczególności w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ; e) każdorazowe rozpoczęcie usługi odśnieżania lub zwalczanie gołoledzi nastąpi wyłącznie na polecenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego, wymienionych w zawartej umowie (telefoniczne lub mailem) określające miejsce oraz zakres usługi. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację usługi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu przedziału czasowego wskazanego w ofercie, jednak nie później jak 1,5 godziny od momentu wezwania. W przypadku potrzeby załadowania materiału sypkiego na terenie Bazy ZUK czas reakcji liczony będzie od momentu wjazdu na teren Bazy. f) likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg, a przede wszystkim na odcinkach decydujących o bezpieczeństwie ruchu– niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania, przystanki autobusowe oraz inne miejsca ustalone przez Zamawiającego; g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odśnieżając drogi równocześnie je posypywał jeżeli istnieje potrzeba posypania; h) wykaz ulic i chodników objętych zimowym utrzymaniem w poszczególnych Rejonach podano w pkt 1. 8. Zasady odbioru prac zimowych: Wykonawca wykonuje usługę na wyraźne polecenie przedstawiciela Zamawiającego oraz każdorazowo zgłasza przeprowadzoną akcję wraz z podaniem liczby godzin wykonanej pracy. Dyspozytor Akcji Zima dokona weryfikacji przepracowanych godzin na podstawie odczytu z urządzeń GPS. 9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 10. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach w realizacji zamówienia (np. awaria sprzętu, brak możliwości dojazdu itp.). Powiadomienie nie zwalnia Wykonawcy od realizacji postanowień umowy. 11. Zamawiający w ramach realizacji niniejszej umowy może zlecić usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi w innych rejonach niż zawarta umowa. 12. Dodatkowe zlecenia wymagają zgody Wykonawcy na realizację. 13. Rozliczenie za dodatkowe zlecenia odbywać się będą według cen jednostkowych określonych w § 2 ust. 1 projektu umowy. 14. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca podstawił sprzęt niezgodny ze złożoną ofertą i wymogami SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zgodnego z wymogami technicznymi SIWZ w ciągu godziny od stwierdzenia nieprawidłowości. 15.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zamówienia. Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu zapewnia rzetelne przygotowanie oferty wykonawcy. 16.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-11-01   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji : w zależności od panujących warunków atmosferycznych od 01.11.2017r. do 30.04.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)dla REJONU I dysponuje bądź będzie dysponował minimum -ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM - szt. 1, -pługiem - szt. 1, -rozrzutnikiem doczepianym, jedno lub dwu osiowym o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 b)dla REJONU II dysponuje bądź będzie dysponował minimum : -ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM - szt. 1, -pługiem - szt. 1, -rozrzutnikiem doczepianym (jedno lub dwu osiowy) o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 c)dla REJONU III dysponuje bądź będzie dysponował minimum : - ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM - szt. 1, - pługiem - szt. 1, -rozrzutnikiem doczepianym (jedno lub dwu osiowy) o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 d)dla REJONU IV dysponuje bądź będzie dysponował minimum : -ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM - szt. 1, - pługiem - szt. 1, - rozrzutnikiem doczepianym (jedno lub dwu osiowy) o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 e)dla REJONU V dysponuje bądź będzie dysponował minimum : - ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM - szt. 1, - pługiem - szt. 1, - rozrzutnikiem doczepianym (jedno lub dwu osiowy) o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 f)dla REJONU VI dysponuje bądź będzie dysponował minimum : - ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM - szt. 1, - pługiem - szt. 1, - rozrzutnikiem doczepianym (jedno lub dwu osiowy) o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 g)dla REJONU VII dysponuje bądź będzie dysponował minimum : - ciągnikiem z napędem na 4 koła o mocy powyżej 60kM- szt. 1, -pługiem - szt. 1, -rozrzutnikiem doczepianym (jedno lub dwu osiowy) o ładowności min.1,5 tony - szt. 1 h)dla REJONU VIII dysponuje bądź będzie dysponował minimum : -samochodem ciężarowym - piaskarka + pług - szt. 1(o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, szer. pługa do 2m) lub ciągnikiem o mocy silnika od 38kM oraz masie całkowitej do 3 ton - szt.1 - pługiem, (szer. pługa do 2m) - szt. 1 -rozrzutnikiem - szt. 1 i)dla REJONU IX dysponuje bądź będzie dysponował minimum : -ciągnikiem o mocy silnika od 38kM oraz masie całkowitej do 3 ton - szt. 1 -pługiem - szt. 1 W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem dla każdej części oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowaniem tym samym sprzętem w różnych rejonach – Akcja Zima musi być prowadzona w sposób sprawny – równocześnie w każdym Rejonie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art.24 ust.11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Reakcja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym 3. w następującej sytuacji: - w przypadku 3 – krotnego, protokolarnego stwierdzenia niewłaściwego wykonania lub złej jakości usług będącej przedmiotem niniejszej umowy; - w przypadku 3 – krotnego naliczenia kar umownych opisanych w § 5 ust. 2b. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usług do dnia odstąpienia od umowy. (art. 145 ust. 1,2 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku). 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem, że będzie dotyczyć zakresu mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: REJON NR 1 - CENTRUM I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drogi pierwszej kolejności odśnieżania: drogi przy Rynu: ul. Krakowska, Okrzei, Lompy, Rynek, Jana Pawła II, Stawowa, parking Urzędu Miasta, parking Szafranka Drogi drugiej kolejności odśnieżania: ul. Brzoskwiniowa, Damrota, Dębowa, Długa, Głogowa, Jaworowa, Jodłowa, Janasa, Kasztanowa, Klonowa, Kol. Wojewódzka, Krawczyka, Lipowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Dr Tadeusza Więcka, Skłodowskiej (do obwodnicy), Skotnica, Słoneczna, Strzechy, Szafranka, Koja, Skrajna, Wojaczka, Sądowa, Wiśniowa, Wschodnia, łącznik Waryńskiego - Krawczyka, odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 400 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 2 Nazwa: REJON NR 2 - CENTRUM II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drogi pierwszej kolejności odśnieżania: Plac dworcowy Drogi drugiej kolejności odśnieżania: ul. Dolna, Hubera, Krokusów, Krzywa, Nowy Świat, Reymonta, Stolarska, Torowa, Prosta, Wodna, Wronia, Zawilców, Gimnazjalna, Bromboszcza, Metalowców, Bratków, Konwalii, Murarska, Rymarska, Reja, Energetyków, Towarowa, Osiedle przy Plantach (główny przejazd przez osiedle), Południowa, Lazurowa, Rybickiego, Kopernika, Jedności, Korczaka, Młyńska, Płk. Kiełbasy, Bema, Broniewskiego, Kownackiej, Wiejska, Kowalska, Lema, Bolesława Śmiałego, Gwarków, boczna od Konstytucji 3 Maja, Planty odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 400 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 3 Nazwa: REJON NR 3 GRONIE - GNIOTEK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drogi pierwszej kolejności odśnieżania: ul. Matejki, Rolnicza, Wspólna, Szarotek Drogi drugiej kolejności odśnieżania: ul. Braterska, Boczna, Filaretów, Dołowa, Skłodowskiej (za obwodnicą), Jaskrów, Jaśminów, Wrzosowa, Żniwna, Na Wzgórzu, Taborowa Kępa, 27- go Stycznia (od obwodnicy do ul. Wspólnej), Skośna odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 300 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 4 Nazwa: REJON NR 4 RETA - ŚMIŁOWICE - GOJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drogi pierwszej kolejności odśnieżania: Skalna, Storczyków, Reta, Konopnickiej, Reta Śmiłowicka Drogi drugiej kolejności odśnieżania: ul. Narcyzów, Różana, Astrów, Bażancia, Irysów, Kosów, Kuźnicka, Kwiatowa, Brzozowa, Jasna, Przyjaźni, Zielona, Bukowa, Cisów, Elsnera, Jarzębinowa, Jesionowa, Górnośląska, łącznik ul. Kawalca- Gliwicka, łącznik ul. Skalna- Zielona, łącznik ul. Dzieńdziela- Reta, łącznik ul. Różana- Narcyzów, odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 300 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 5 Nazwa: REJON NR 5 PANIOWY – BOROWA WIEŚ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pętla autobusowa przy ul. Przelotowej, Borowa, Pogodna, Ciasna, Czarnieckiego, Dąbrowa, Gołębia, Kukułcza, Malinowa, Graniczna, Grzybowa, Kąty, , Łęgowa, Magnolii, Mała, Piaskowa, Piwna, Polna, Równoległa, Solna, Starokościelna, Strażacka, Tulipanów, Ziołowa, Zrębowa, Zgody, Szymankiewicza, Żurawia odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 250 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 6 Nazwa: REJON NR 6 MOKRE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drogi: Botaniczna, Chabrów, Na Stoku, Kręta, Miodowa, Podgórna, Krucza, Ogrodowa, Pszczela, Jeżynowa, Maków, Jabłoni, Fitelberga, Wierzbowa, Jaskółcza, Zamkowa, Lipcowa, Źródlana, Rusinów, Zagrodowa, Fiołkowa odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 250 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 7 Nazwa: REJON NR 7 BUJAKÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drogi pierwszej kolejności odśnieżania: ul. Sosnowa, Kolonia Huta Drogi drugiej kolejności odśnieżania: ul. Radosna, Szkolna, Wolnego, Spółdzielcza, Starych Młynów, Marzankowice, Myśliwska, Sośnia Góra, Zbożowa, Akacjowa, Cedrowa, Cyprysów, Hutnicza, Olchowa, Kalinowa, równoległa do Ks. Górka ( od OSP do Korfantego) odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 300 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 8 Nazwa: REJON NR 8 - DROGI I PLACE BĘDĄCE W ZASOBACH ZGL
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ul. Górnicza, os. Mickiewicza, os. Grunwaldzkie, os. Norwida, ul. Stara Droga, ul. Bluszcza, ul. Młyńska, ul. Podleska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Św. Wojciecha, ul. Dr Tadeusz Więcka, ul. Rymera odśnieżanie dróg oraz zwalczanie gołoledzi solą drogową – szacowana ilość 250 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 
Część nr: 9 Nazwa: REJON NR 9- Mechaniczne odśnieżanie chodników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ul. Św. Wojciecha, Pszczyńska, Prusa, Miarki, Górnicza, Plac 750-lecia, Musioła, Bluszcza, Żwirki i Wigury, Towarowa, alejki i chodniki na terenie Zabytkowego Parku Małe i Duże Planty Mechaniczne odśnieżanie chodników - szacowana ilość 220 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-01
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
reakcja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „REAKCJA” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji przez Wykonawcę. Celem obliczenia ilości punktów w kryterium „REAKCJA” = Czas reakcji od momentu wezwania do odśnieżania” Zamawiający dokona oceny czasu gotowości pojazdu i rozpoczęcia czynności odśnieżanie od momentu powiadomienia przez Zamawiającego zakładając punktację: -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 0,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 40 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania w czasie do 1 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 20 pkt -gotowość pojazdu i rozpoczęcie czynności odśnieżania do 1,5 godziny od momentu powiadomienia przez Zamawiającego - 0 pkt Czas reakcji należy podać w wyznaczonych przedziałach tj: do 0,5h, do 1h, do 1,5h. W przypadku podania czasu z minutami zamawiający dokona zaokrąglenia czasu w górę np. 1,15 godziny będą równe 1,5 godziny. Wskazanie dłuższego czasu reakcji niż 1,5 godziny bądź nie wskazanie czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.