Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników w...

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na 2 zadania

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
Rajska 22
32-048 , Jerzmanowice
telefon - 123 895 247
faks - 123 895 521
www.jerzmanowice-przeginia.pl
sekretariat@jerzmanowice-przeginia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Jerzmanowice
Wadium: 1. Oferta na zadanie nr 1 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Oferta na zadanie nr 2 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych). 1) Wadium m
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na 2 zadania
Numer referencyjny: IR.271.1.15.2017.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.3. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice - Przeginia w sezonie zimowym 2017/2018. Podzielone na 2 części – zadanie nr 1 i zadanie nr 2”: Część - Zadanie 1. Drogi gminne w obrębie sołectwa Racławice – długości ok. 7.180m oraz miejsca parkingowe koło kościoła przy drogach powiatowych. Drogi gminne w obrębie sołectwa Czubrowice – długości ok. 5.350m oraz miejsca parkingowe koło remizy OSP. Drogi gminne w obrębie sołectwa Przeginia – długości ok. 9.795m oraz miejsca parkingowe koło kościoła i Domu Ludowego. Drogi gminne w obrębie sołectwa Gotkowice – długości ok. 3.200m oraz chodnik w centrum wsi. Część – Zadanie 2. Drogi gminne w obrębie sołectwa Jerzmanowice – długość ok. 25.960m oraz miejsca parkingowe przed remizą OSP (gimbusy), koło kościoła dojście-od strony drogi gminnej, koło plebani, koło pogotowia ratunkowego, koło Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, chodnik koło Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia. Drogi gminne w obrębie sołectwa Sąspów – długość ok. 16.975m oraz miejsca parkingowe koło kościoła, rondo za szkołą podstawową oraz chodnik w centrum wsi. Drogi gminne w obrębie sołectwa Szklary – długość ok. 2.200m oraz miejsca parkingowe koło kościoła. Drogi gminne w obrębie sołectwa Łazy – długość ok. 11.070m oraz miejsca koło boiska sportowego. Przez zimowe utrzymanie rozumie się: - odśnieżanie jezdni i poboczy, - usuwanie śliskości zimowej, - dyżury sprzętu, - patrolowanie dróg, - pozimowe sprzątanie. Zasady stosowania środków chemicznych i uszorstniających reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach”, z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U., nr 230 poz. 1960). Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być łamliwe, nie powinno zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Nie dopuszcza się stosowania materiałów uszorstniających nienormatywnych, w tym materiałów stanowiących odpad w rozumieniu ustawy o odpadach. Materiał ten winien posiadać stosowne atesty potwierdzające jego przydatność do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia Specyfikacja Techniczna. Wymagania dotyczące dla zadania 1 i 2. 1) Przygotowanie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania, a także transport. 2) Odśnieżanie dróg w poszczególnych sołectwach (WYKAZ DRÓG GMINNYCH dla poszczególnych sołectw określa Specyfikacja Techniczna). 3) Odśnieżanie miejsc parkingowych i chodników (WYKAZ MIEJSC PARKINGOWYCH I CHODNIKÓW dla poszczególnych sołectw Specyfikacja Techniczna). 4) Usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie nawierzchni drogi (jezdnia na całej szerokości) materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymywania dróg – na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, przy przystankach autobusowych, podjazdach, odcinkach o pochyleniu > 4% na czarno, pozostałe części drogi na biało. Do likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa żużlowego i szlaki. Materiał ten winien posiadać stosowne atesty potwierdzające jego przydatność do wykonania przedmiotu zamówienia. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być łamliwe, nie powinno zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Rodzaje kruszywa należy dobierać zależnie od lokalnych warunków. Nie dopuszcza się stosowania materiałów uszorstniających nienormatywnych w tym materiałów stanowiących odpad w rozumieniu ustawy o odpadach. 5) W przypadku gołoledzi lub oblodzeń posypywanie dróg na całej długości i szerokości. a) wykonawca przystępuje do posypywania nawierzchni drogi celem usunięcia jej śliskości niezwłocznie nie później niż w ciągu 1,5 godziny od wystąpienia zjawiska gołoledzi lub oblodzeń. b) w celu likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi, chodników i placów, materiałami do posypywania dróg zgodnie z zasadami stosowania środków chemicznych i uszorstniających. Materiał ten winien posiadać stosowne atesty potwierdzające jego przydatność do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa żużlowego i szlaki. 6) Przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do Zamawiającego i zapewnienie łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem, prowadzenie zapisów interwencyjnych. 7) Sprzątanie dróg z materiału uszorstniającego po zimowym utrzymaniu dróg w poszczególnych miejscowościach. 8) Interwencyjny wywóz nagromadzonego śniegu w szczególności z ulic ślepych i zatok. W przypadku rozpoczęcia akcji czynnej (odśnieżania lub posypywania) Wykonawca obowiązany jest odnotować ten fakt każdorazowo w książce dyżurów oraz wykonywać jednorazowe interwencyjne wyjazdy sprzętu do przywrócenia możliwości przejazdu na danym odcinku np. na wezwanie policji. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia akcji biernej, polegającej na: - utrzymywanie w gotowości technicznej sprzętu, - pełnienie dyżuru, - patrolowanie dróg. 3.4) Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 3.4.1) Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy wykonujący czynności niezbędne do realizacji zamówienia, tj: osoby kierujące sprzętem wykorzystywanym, przy realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.). 3.4.2) Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem pkt. 3.4.8). 3.4.3) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do pkt. 3.4.1, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 3.4.1, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w pkt. 3.4.1. 3.4.4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt 3.4.1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcą z pracownikami. 3.4.5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 3.4.1. 3.4.6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.4.3 lub 3.4.4 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 5 wzoru umowy. 3.4.7) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w pkt. 3.4.3, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego oraz w przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy/podwykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.4.4 Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 60 dni od upływu terminu wykonania obowiązku wskazanego w pkt. 3.4.4 dla drugiego wezwania lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w pkt. 3.4.3. 3.4.8) W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w 3.4.1, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w pkt. 3.4.3.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
90610000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: 1. Wykaże się wykonaniem należycie minimum 1 usługi w zakresie świadczenia zimowego utrzymania dróg o minimalnej wartości 50.000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg (warunek dla zadania nr 1 i zadania nr 2) – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). 2. Wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem technicznym koniecznym do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – w szczególności należy dysponować sprzętem: Dla zadania Nr 1: Samochód. + pług i posypywarka minimum szt. 1 Ciągnik z napędem na cztery koła + pług i posypywarka minimum szt. 1 Samochód samowyładowczy minimum szt. 1 Koparko – Ładowarka minimum szt. 1 (samochód +pług i posypywarka co najmniej jedna sztuka typ ciężki). - należy wypełnić Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Dla zadania Nr 2: Samochód + pług i posypywarka minimum szt. 2 Ciągnik z napędem na cztery koła + pług i posypywarka minimum szt. 1 Samochód samowyładowczy minimum szt. 1 Koparko – ładowarka minimum szt. 1 (samochód +pług i posypywarka, co najmniej dwie sztuki typ ciężki). - należy wypełnić Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. W sytuacji, gdy wykonawca przedłoży oferty na dwa zadania musi wykazać, iż posiada sprzęt techniczny oddzielnie dla każdego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2 ppkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzajże odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WAŻNE: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z SIWZ zobowiązanie powinno być złożone w formie pisemnej w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta na zadanie nr 1 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Oferta na zadanie nr 2 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych). 1) Wadium może być wniesione w: a) formie pieniężnej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1804 z późn. zmianami). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Jerzmanowicach - numer rachunku 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011 Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien podać nr konta, na który ma być dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczynić podczas operacji przelewu). 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w pok. nr 116 – Skarbnik Gminy Jerzmanowice-Przeginia, w siedzibie Zamawiającego do dnia składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie niepieniężnej poprzez dołączenie dokumentu do koperty z ofertą. 4. W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 1.1) lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 1.1) pkt b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, przy czym: a) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań, b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w formie pieniężnej, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłożenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o który mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: 1) dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia; a) zmiany spowodowane siłą wyższą np. warunkami atmosferycznymi (opady śniegu, oblodzenia) b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac, w szczególności: - nieprzewidziane usługi dodatkowe lub zamienne. 2) dla pozostałych zmian: - w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy; - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; - w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę; - w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie; 3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu świadczenia usług (za każdy następny dzień świadczenia usług Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie o kwotę obliczaną wg średniej ceny ryczałtowej przypadającej na jeden dzień). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkinowych i chodników na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowym 2017/2018 - miejscowości: Racławice, Czubrowice, Przeginia i Gotkowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część - Zadanie 1. Drogi gminne w obrębie sołectwa Racławice – długości ok. 7.180m oraz miejsca parkingowe koło kościoła przy drogach powiatowych. Drogi gminne w obrębie sołectwa Czubrowice – długości ok. 5.350m oraz miejsca parkingowe koło remizy OSP. Drogi gminne w obrębie sołectwa Przeginia – długości ok. 9.795m oraz miejsca parkingowe koło kościoła i Domu Ludowego. Drogi gminne w obrębie sołectwa Gotkowice – długości ok. 3.200m oraz chodnik w centrum wsi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i chodników na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sezonie zimowymk 2017/2018 - miejscowości: Jerzmanowice, Sąspów, Szklary, Łazy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część – Zadanie 2. Drogi gminne w obrębie sołectwa Jerzmanowice – długość ok. 25.960m oraz miejsca parkingowe przed remizą OSP (gimbusy), koło kościoła dojście-od strony drogi gminnej, koło plebani, koło pogotowia ratunkowego, koło Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, chodnik koło Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia. Drogi gminne w obrębie sołectwa Sąspów – długość ok. 16.975m oraz miejsca parkingowe koło kościoła, rondo za szkołą podstawową oraz chodnik w centrum wsi. Drogi gminne w obrębie sołectwa Szklary – długość ok. 2.200m oraz miejsca parkingowe koło kościoła. Drogi gminne w obrębie sołectwa Łazy – długość ok. 11.070m oraz miejsca koło boiska sportowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.