Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja zasilania awaryjnego urządzeń

Przedmiot:

Modernizacja zasilania awaryjnego urządzeń

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Oddział Elektryczny
ul. Henryka Dąbrowskiego 50
59-100 Polkowice
Email: Joanna.Opilowska@kghm.com
Telefon: 767487102
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Modernizacja zasilania awaryjnego urządzeń otworów TK3 i TK4 w Bieńkowie

Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI w zakresie zasilnia awaryjnego urządzeń otworów TK3 i TK4 w Bieńkowie.

2. Zakres rzeczowy modernizacji obejmuje:

2.1. Opracowanie dokumentacji zmian do Dokumentacji Podstawowej Powierzchniowej Stacji Klimatycznej przy szybie R-XI w zakresie przedmiotowej modernizacji. Dokumentację zmian Wykonawca dostarczy w 3 egzemplarzach.

2.2. Opracowanie dokumentacji budowlanej wynikającej z §31.1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz uzyskanie właściwego zezwolenia na zmiany w obiekcie budowlanym zaliczanym do obiektów podstawowych w myśl Prawa Geologicznego i Górniczego.

2.3. Przeprowadzenie procedury wprowadzenia zmian w układzie zasilania urządzeń otworów TK3 i TK4 na stacji Bieńków zgodnie z obowiązującym trybem.

2.4. Opracowanie technologii wykonywania wszystkich prac modernizacyjnych.

2.5. Dostarczenie, zabudowanie urządzenia rozdzielczego wraz pomieszczeniem zgodnie z projektem BIC_BiRPW-01-17 zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

2.6. Dostarczenie kompletu świadectw, protokołów z badań fabrycznych oraz deklaracji zgodności WE zabudowanych urządzeń.

2.7. Wykonanie pomiarów odbiorczych w zakresie zgodnym z polską Normą dotyczącą badań odbiorczych urządzeń elektrycznych powyżej 1kV oraz do 1kV.

2.8. Przeprowadzenie procedury i uzyskanie zezwolenia na ruch zmodernizowanych urządzeń zgodnie z §31.1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

2.9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej modernizowanych urządzeń. Całość dokumentacji należy dostarczyć w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (pliki tekstowe *.doc, rysunki oraz schematy *.dwg, *.dxf niehasłowane, edytowalne). Dokumentacje należy wykonać na arkuszach A4 (format preferowany), na A3 - większe arkusze w porozumieniu z Zamawiającym i zawierać czcionki na schematach: wysokość nie mniejsza niż 9 (Arial, Times New Roman lub inna, ale wysokość w rzeczywistości nie mniejsza niż zapisano), schematy mają zawierać połączenia z naniesionymi zaciskami, listwami innymi połączeniami a nie stosować oznaczeń potencjałów.

2.10. Opracowanie wymaganych instrukcji stanowiskowych.

3. Projekt, o których mowa w ppkt. 2.5 zostanie udostępniony przez Zamawiającego, po uprzednim złożeniu u operatora postępowania (wymienionego w pkt. VI ppkt. 4 SIWZ) Oświadczenia o zachowaniu poufności podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ).

4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w ruchu zakładu górniczego – prace na powierzchni Oddziału ZG „Rudna”.

5. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zakupi i dostarczy w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

6. Do oferty należy dołączyć kalkulację ceny z podziałem na opracowania w zakresie ppkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 i szczegółowy kosztorys ofertowy ze składnikami cenotwórczymi R, M, S w zakresie ppkt. 2.5 i 2.7.

7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Grupa asortymentowa B0401 - Usługi telekomunikacyjne
B0405 - Pozostałe usługi łączności
B21 - POZOSTAŁE USŁUGI
K0301 - Urządzenia rozdzielcze i sterownicze
K05 - Kable i przewody elektryczne
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2017-10-11 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2017-10-04 10:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 90
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie między innymi samodzielne prowadzenie robót w ruchu zakładu górniczego Zamawiającego (a w szczególności posiadają lub zobowiązują się stworzyć strukturę organizacyjną zgodną z wymaganiami Prawa Geologicznego i Górniczego - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniami wykonawczymi - z uwagi na wykonywanie prac w ruchu Zakładu Górniczego, w celu samodzielnej realizacji czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w ruchu zakładu górniczego – strukturę organizacyjną firmy należy dołączyć do oferty),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
f) zaakceptują „Kartę Wykonawcy” w systemie SWZ, a w przypadku braku takiej możliwości, wypełnią i załączą do oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ).
g) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) i braku akceptacji Karty Wykonawcy w SWZ przez wszystkich Wykonawców (np. wszystkich uczestników konsorcjum), należy dołączyć do oferty skany podpisanych, zgodnie z zasadą reprezentacji, Kart tych Wykonawców, którzy nie mogli zrobić tego elektronicznie (należy dokonać odpowiedniego skreślenia).

2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,

f) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż wartość oferty brutto. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: do dnia 31.12.2017 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGKR/E-1/17/41716 zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia ……… wystawionej przez …….……… dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 g) SIWZ z terminem ważności do dnia 31.12.2017 r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości 10% wartości umowy”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2017 r.

h) wykaz wykonanych prac (minimum trzech zadań w zakresie realizacji zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających do-świadczenie w zakresie podobnych zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia (zgodnie z załączonym wykazem wykonanych dostaw zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z załączonymi referencjami, stwierdzającymi ich należyte wykonanie.

i) wykaz kadry pracowniczej z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do wykonania przedmiotowych prac (wraz z kserokopią dokumentów uprawnień i upoważnień). Osoby kierownictwa i dozoru branży elektrycznej oraz pracownicy (elektromonterzy) winni posiadać stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny (Załącznik nr 3A do SIWZ).
W wykazie należy wskazać:
 Osoby dozoru:
• Osoba dozoru wyższego o specjalności energomechanicznej – minimum 1 osoba,
• Osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej – minimum 1 osoba.
 Pracownicy fizyczni:
• osoba z kwalifikacjami do prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych powyżej 1 kV - minimum 1 osoba,
• osoba z kwalifikacjami do prac przy urządzeniach elektrycznych powyżej 1 kV - minimum 3 osoby.
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje od nadsztygara elektrycznego Pawła Kaczora, tel. 76 748 52 45 na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane przy biurze przepustek O/ZG „Rudna”, w dniu 04.10.2017 r. o godz. 9:00.
Informacja ze spotkania będzie umieszczona jako odpowiedź na pytanie i rozesłana do każdego Wykonawcy który pobrał SIWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 3 osoby z jednej firmy.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ należy przesłać do 03.10.2017 r. do godz. 12:00 na adres email pawel.kaczor@kghm.com oraz joanna.opilowska@kghm.com.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo, itp.)
Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z faktu nieskorzystania przez niego z możliwości uczestnictwa w wizji lokalnej i zapoznania się z obiektami niezbędnymi do właściwej realizacji przedmiotowego zadania.


3. W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców. Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania dostawców.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.