Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont klatek schodowych z wymianą drzwi piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Remont klatek schodowych z wymianą drzwi piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-09-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

Osoba do kontaktu:
Andrzej Świątkowski, tel. 76-853-11-36
Marta Okła, Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 1.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont klatek schodowych z wymianą drzwi piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. F. Chopina 5-11 w Głogowie
 
1.     Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia podpisania umowy.
2.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem klatki schodowej, suszarni i pralni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 2
w Głogowie w zakresie:
    - przygotowanie podłoża i malowanie klatki schodowej,
    - licowanie ścian płytkami,
    - montaż drzwi piwnicznych od strony wejścia do klatek schodowych – 4 szt.,
    - montaż samozamykaczy do drzwi piwnicznych od strony podwórka – 3 szt.
    Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3.      Materiały dotyczące zamówienia, których złożenia żąda Zamawiający, dostępne są na stronie       internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl
            -     Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
            -  Przedmiar robót (zał. nr 2 do ogłoszenia)
            -    Zestawienie wykonanych robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zał. nr 3 do  ogłoszenia)
            - Projekt umowy (zał. nr 4 do ogłoszenia)
            - Zakres prac powierzonych podwykonawcom (zał. 5 do ogłoszenia)
            - Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 6 do ogłoszenia)
            - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej obiektu (zał. nr 7 do ogłoszenia).
4. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
    4.1. W sprawach technicznych:
Starszy Specjalista ds. Technicznych – Andrzej Świątkowski - tel. 76-853-11-36.
     4.2. W sprawach proceduralnych: Sekcja lokali i zamówień Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  –  Marta Okła lub Sławomir Sadecki, tel. 76-853-11-31
5.     Kryterium oceny ofert: 100% cena
6.    Termin związania ofertą: 30 dni.
7.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    7.1.     Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z  przedmiarem robót umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (zał. nr 2 do ogłoszenia).
           Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych.
7.2.     Zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,  co najmniej 2 robót wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robotom ogólnobudowlanym w zakresie remontu klatek schodowych, mieszkań, lokali użytkowych.
    Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie   (referencje, protokoły odbioru robót etc.)
7.3    Zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę projekt umowy zgodnie z zał. nr 4 do    ogłoszenia
7.4.    Wykaz podwykonawców oraz (lub) oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi     zgodnie z zał. nr 5 i 6 do ogłoszenia
7.5.    Kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/ Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm./ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.6. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż  6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.7.    Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w ust. 8
8.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł
    słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
8.1.    Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    a)     w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 86460008 0000 0000 6392 0003,
    b)    w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
    c)    w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
    d)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
8.2.    Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu  składania ofert.
8.3.    Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a)    musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b)    musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę  wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze     żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c)    musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta     (poręczyciela).
8.4.    W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)    określenie przedmiotu postępowania,
c)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)    kwotę gwarancji,
e)    termin ważności gwarancji,
f)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.5.    Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d)
8.6.    Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
8.7.    Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
8.8.    Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.9.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.11.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.12.    Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
8.13.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)    odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b)    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.    Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
11. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 06.10.2017 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 210.
    Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do     Wykonawcy bez jej otwierania.
12.     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.10.2017 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Zakładu  Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie – II piętro, pok. nr 214.
13.    Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez  podawania przyczyny.
14.    Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami  biorącymi udział w postępowaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.