Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

Przedmiot:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
Warzywna 1
95-200, Pabianice
telefon - 42 215-97-72
faks - 42 215-95-22
www.zdm.pabianice.pl
sekretariat@zdizm.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE MIASTA PABIANICE W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018
Numer referencyjny: 17/ZDM/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
15


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2017/2018. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg oraz chodników przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – Drogi utwardzone – trasa I, b) Część II – Drogi utwardzone – trasa II, c) Część III – Drogi utwardzone – trasa III, d) Część IV – Drogi utwardzone – trasa IV, e) Część V – Drogi nieutwardzone – trasa I, f) Część VI – Drogi nieutwardzone – trasa II, g) Część VII – Chodniki – trasa I, h) Część VIII – Chodniki – trasa II, i) Część IX – Chodniki i miejsca parkingowe SPP – trasa III, j) Część X – Przejścia dla pieszych – trasa I, k) Część XI – Przejścia dla pieszych – trasa II, l) Część XII – Przystanki komunikacji miejskiej, m) Część XIII - Wywóz śniegu, n) Część XIV – Załadunek śniegu, o) Część XV – Załadunek mieszanki solno – piaskowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy (nie później niż od 25 października 2017 roku) do 15 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem iż realizacji usługi dla części XII będzie realizowana w okresie od momentu podpisania umowy (nie później niż od 25 października 2017 roku) do 31 grudnia 2017 roku. 5. Warunki finansowe rozliczeń: a). Rozliczenie wykonania usługi odśnieżania przez sprzęt do odśnieżania obejmuje tylko pracę efektywną na wezwanie telefoniczne dyżurnego. Czas pracy efektywnej obejmuje: - wyjazd z miejsca postoju (baza ZDM) na wyznaczoną trasę po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyżurnemu, - wykonanie zadanych czynności, - powrót do miejsca postoju i niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie zakończenia usługi. b). Czas pracy efektywnej i czas dyżuru będzie zaokrąglany zgodnie z zasadami zaokrąglania w dół/lub w górę do10 minut i płatny za niepełną godzinę jako ułamek stawki godzinowej. Podstawą do rozliczenia będzie odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi zgłoszona dyżurnemu ZDM oraz podpisany przez dyżurnego i Wykonawcę protokół odbioru z obsługi wyznaczonej trasy. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania czasu pracy efektywnej i dyżuru w oparciu o wydruk z urządzeń GPS, potwierdzających czas działania w pozycjach: “łączny czas jazdy” i “łączny czas postojów”. c). Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg przez pługosolarki, pługopiaskarki i pługi to całkowity czas pracy efektywnej, która obejmuje: - czas dojazdu na składowisko od momentu otrzymania dyspozycji od dyżurnego, - czas postoju pojazdu pod załadunkiem mieszanki piaskowo – solnej (czas dla załadunku jednego pojazdu – 20 minut) i tankowania solanki (czas – 30 minut) do momentu wyjazdu z placu, - czas dojazdu do miejsca wykonywania usługi, - czas wykonania usługi na wskazanych drogach i chodnikach, - czas powrotu do bazy z niezwłocznym powiadomieniem dyżurnego o zakończeniu usługi, - czas dojazdu na warsztat w celu naprawy osprzętu Zamawiającego. d) Według stawki za dyżur (dotyczy zimowego utrzymania dróg utwardzonych) płatna będzie praca kierowcy/operatora wyłącznie przy: - dyżurowaniu na terenie bazy, w tym czas otrzymywania dyspozycji od dyżurnego, - czas postoju na trasie, zgłoszony i uzasadniony, związany z ZUD np. rozgarnianie zbrylonej mieszanki, sprawdzanie pracy talerza rozsypującego, usunięcie drobnej awarii itp, - podstawienia pojazdu w celu naprawy osprzętu: pługa, solarki, piaskarki – dotyczy napraw, których koszty ponosi Zamawiający. e). W cenie jednostkowej usługi zimowego utrzymania dróg – jednej godziny pracy na jezdniach i chodnikach i 1 m2 powierzchni lub jednej godziny pracy (zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, odśnieżania) wkalkulowane będą koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg obciążających Wykonawcę oraz koszty dojazdów na bazę. f). Zaproponowana cena jednostkowa obejmuje świadczenie usług na wszystkich elementach drogi (nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, skrzyżowania, pasy skrętów) przy szerokości posypywania 0,9 szerokości jezdni na drogach jednojezdniowych i odśnieżania całej jezdni. Chodniki przy szerokości zimowego utrzymania 2 m oraz przejścia dla pieszych (przez jedno przejście dla pieszych rozumie się przejścia po obu stronach ulicy) o szerokości oznakowania poziomego wraz z dojściem do chodnika. W rejonie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania odśnieżaniu podlega cała szerokość chodnika wraz oznakowanymi miejscami postojowymi natomiast posypywaniu podlega cała szerokość chodników. g). Zamawiający określa, że zapłacie nie podlega: - dojazd Wykonawcy z miejsca garażowania na bazę w celu świadczenia usługi, - awaria pojazdu i dojazd uszkodzonego pojazdu na warsztat, jak również awaria sprzętu Zamawiającego, - nieuzasadnionego i niezgłoszonego przestoju na trasie bądź przejazdu inną trasą niż wskazana przez dyżurnego, - tankowania pojazdu podczas świadczenia usługi, - oddalenie się z miejsca pełnienia dyżuru i wykonywania innych czynności nie związanych z przedmiotem zamówienia. h). Zaliczenie wykonania usługi: posypywania, posypywania z odśnieżaniem, odśnieżania lub przejazdu kontrolnego po drogach następuje po zgłoszeniu się kierowcy/operatora na bazie z powiadomieniem niezwłocznie dyżurnego o wykonaniu usługi i/lub przekazaniu informacji dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o odczyty z urządzeń GPS na pojazdach, które zostały w nie zaopatrzone. i). Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), j). Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, k). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi, l) Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. m) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obowiązują we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy. n) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe (we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy) i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. Cena jednostkowa pracy efektywnej podana w formularzu cenowym dotyczy: DROGI UTWARDZONE - świadczenia usługi posypywania, odśnieżania z posypywaniem, odśnieżania, DROGI NIEUTWARDZONE -świadczenia usługi posypywania, odśnieżania z posypywaniem, odśnieżania, CHODNIKI – świadczenia usługi posypywania, odśnieżania z posypywaniem, odśnieżania, pozimowego zamiatania, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - usługi posypywania, odśnieżania z posypywaniem, odśnieżania, pozimowego zamiatania, STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA – usługi posypywania, odśnieżania z posypywaniem, odśnieżania, pozimowego zamiatania. o) Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi zwykle 20 – 40 km/h. p) Średnia prędkość jazdy najczęściej stosowana przy rozsypywaniu mieszanki to 30 km/h q) Sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej efektywnie usługi (godzina lub m2) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania. r) Kody CPV: 45.50.00.00-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej. Uwaga: 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego usługą, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty

II.5) Główny kod CPV: 45500000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe,
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w sprzętem i wyposażeniem specjalistycznym: a) Część I – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), b) Część II – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), c) Część III – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), d) Część IV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 10 Mg – szt. 1 (nośnik pod osprzęt Zamawiającego: solarko – piaskarkę, pług jednostronny; pojazd musi być wyposażony zgodnie z normą DIN 76060 w czołownicę pobraną od Zamawiającego - wysokość montażu bez obciążenia pojazdu 94 cm do górnej krawędzi – oraz w instalację elektryczną: 2-polowe przyłącze, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora za pomocą kabli o wym. 2X16 mm zamontowane w pobliżu czołownicy), e) Część V – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem typu średniego ok. 90 KM), f) Część VI – pojazd do odśnieżania dróg gruntowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem typu średniego ok. 90 KM), g) Część VII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), h) Część VIII – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), i) Część IX – pojazd do odśnieżania i posypywania chodników oraz miejsc parkingowych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), j) Część X – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), k) Część XI – pojazd do odśnieżania i posypywania przejść dla pieszych – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), l) Część XII – pojazd do odśnieżania i posypywania przystanków komunikacji miejskiej – szt. 1 (ciągnik z pługiem łamanym typu V lub inny sprzęt równoważny do odśnieżania chodników (szerokość odśnieżania max. 1,50 cm) o masie całkowitej do 3 ton wraz z pojemnikiem do posypywania), m) Część XIII – pojazd do załadunku śniegu – szt. 1 (koparko – ładowarka o mocy ok. 100 KM), n) Część XIV – pojazd ciężarowy o ładowności min. 17 Mg – szt. 2, o) Część XV – pojazd do załadunku mieszanki solno - piaskowej – szt. 1 (koparko – ładowarka lub ładowarka o mocy ok. 100 KM o pojemności łyżki ok. 2 m3).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz (według wzoru z siwz) narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania zasobami. Z przedstawionego wykazu winno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określony w Rozdziale V, punkt 1, podpunkt 1.2 c).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - formularz cenowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); b) nastąpią zmiany organizacyjne lub formy prawnej Stron, istotne dla realizacji umowy; c) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych założeń niż zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie przewidzianych dotychczas założeń groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy przyjęciu odmiennych założeń zapewniających jednak realizację celów zamówienia w stopniu nie mniejszym niż dotychczas założony; d) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany prawa; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach jeżeli: a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, b) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach i przedłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do zastosowania tych rozwiązań, c) zaistnieją okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 3. Zmiany, o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w zmian, wraz z uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na 14 dni przed końcem trwania umowy. 4. Okoliczności, wskazane w punkcie 2, mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko wówczas, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 7. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w poniższym wzorze umowy. 9. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Drogi utwardzone – trasa I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej pojazdami z osprzętem Zamawiającego – 300 godzin, pełnienie dyżuru na bazie – 100 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Drogi utwardzone – trasa II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej pojazdami z osprzętem Zamawiającego – 300 godzin, pełnienie dyżuru na bazie – 100 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Drogi utwardzone – trasa III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej pojazdami z osprzętem Zamawiającego – 300 godzin, pełnienie dyżuru na bazie – 100 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Drogi utwardzone – trasa IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej pojazdami z osprzętem Zamawiającego – 300 godzin, pełnienie dyżuru na bazie – 100 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Drogi nieutwardzone – trasa I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy – 75 godzin, odśnieżanie i posypywanie dróg gruntowych – 75 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Drogi nieutwardzone – trasa II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg gruntowych pojazdami Wykonawcy – 150 godzin, odśnieżanie i posypywanie dróg gruntowych – 75 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Chodniki – trasa I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy – 38 247,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: Chodniki – trasa II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników pojazdami Wykonawcy – 39 646,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 9 Nazwa: Chodniki i miejsca parkingowe SPP – trasa III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie chodników oraz miejsc parkingowych SPP pojazdami Wykonawcy – 10 475 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 10 Nazwa: Przejścia dla pieszych – trasa I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie przejść dla pieszych pojazdami Wykonawcy – 166 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 11 Nazwa: Przejścia dla pieszych – trasa II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie przejść dla pieszych pojazdami Wykonawcy – 131 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 12 Nazwa: Przystanki komunikacji miejskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie przystanków komunikacji miejskiej pojazdami Wykonawcy – 8 595 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 13 Nazwa: Wywóz śniegu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wywóz śniegu pojazdami Wykonawcy – 30 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 14 Nazwa: Załadunek śniegu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załadunek śniegu pojazdem Wykonawcy – 15 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 15 Nazwa: Załadunek mieszanki solno – piaskowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Załadunek mieszanki solno – piaskowej – 130 godzin, pełnienie dyżuru na bazie – 200 godzin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 90,00
termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.