Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawę kruszywa o frakcji 31,5-63 w ilości ogółem 774 m3

Przedmiot:

Dostawę kruszywa o frakcji 31,5-63 w ilości ogółem 774 m3

Data zamieszczenia: 2017-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Leżajsk
ul. Tomasza Michałka 48
37300 , Leżajsk
telefon - 172 428 894
faks - 172 426 145
http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl/ http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne/
Lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 zł na część I, 600 zł na część II. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. do godziny 13:00 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formac
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę kruszywa w Nadleśnictwie Leżajsk w 2017 r.
Numer referencyjny: ZG.270.1.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemy wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Część I Dostawa polegająca na rozścieleniu na grubość około 10 cm we wskazanych przez pracowników Nadleśnictwa miejscach na terenie leśnictw Zamawiającego - kruszywa (zamawiający nie dopuszcza kruszywa chalcedonitowego) o frakcji 31,5-63 na terenie wszystkich wymienionych poniżej leśnictw Nadleśnictwa Leżajsk na szlaki zrywkowe i miejsca postojowe w ilości ogółem 774 m3. Leśnictwo Ilość kruszywa 31,5-63 – szlaki i miejsca postojowe(m3) Czarna 84+30=114 Korniaktów 60 Potok 48 Wydrze 72 Zmysłówka 72 Brzyska Wola 60 Kulno 60+15=75 Jelna 60 Marynin 60+30=90 Sarzyna 48 Brzóza 60+15=75 RAZEM 684+90=774 Część II Dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5 do remontu dróg w ilości ogółem 301 m3 (zamawiający nie dopuszcza kruszywa chalcedonitowego). Kruszywo do remontu dróg zostanie dostarczone we wskazane przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsce i nie obejmuje wbudowania kruszywa w drogę. Leśnictwo Ilość kruszywa 0-31,5 – drogi (m3) Czarna 30 Korniaktów 32 Potok 35 Wydrze 42 Zmysłówka 38 Jelna 48 Marynin 36 Sarzyna 28 Brzóza 12 Razem 301 Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw. Cena kruszywa za m3 , podana w ofercie przez Wykonawcę będzie stała i niezmienna przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym ładunkiem - dokument WZ na druku musi być podana ilość m3 kruszywa , data i nr rej. samochodu oraz nazwa leśnictwa , oraz uzyskać podpis L-czego z datą dostawy. Brak potwierdzenia na WZ skutkuje wstrzymaniem zapłaty za daną dostawę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem i obowiązującymi normami na kruszywo, na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia złej jakości kruszywa, Wykonawca ma obowiązek wymiany kruszywa na nowe, wolne od wad, na swój koszt. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego i warunków pogodowych, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca i w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze. Kruszywo musi być dostarczane w godzinach od 7:00 do 15:00. Powyższe zasady obowiązują w części I i II postępowania. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6, 6a do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 14212200-2, 60.10.00.00-9 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na dostawy. Powyższe zasady mają zastosowanie do części I i II postępowania. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub równoważne/ w SIWZ lub załącznikach za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Każdorazowo gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ wskazane zostały konkretne dokumenty lub zaświadczenia, oznacza to, że Zamawiający określił przykładowy dokument, który może być zastąpiony innym równoważnym zaświadczeniem lub dokumentem na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). W przypadku gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy takie zapisy rozumieć jako zobrazowanie przykładowych parametrów materiałów, urządzeń itd. oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów lub urządzeń równoważnych tj. takich, które wraz z pozostałymi elementami zamówienia pozwolą na zachowanie kompatybilności i nie wpłyną na niezgodność oferty z SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo: Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym oraz oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie formularza ofertowego oraz oświadczeń.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę kruszywa o wartości nie mniejszej niż: - na część I 50 000 zł - na część II 20 000 zł. Ocenę spełniania warunku działu w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu dokonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dostawę kruszywa o wartości co najmniej 50 000 zł – na część I, 20 000 zł – na część II oraz, że dostawa ta została wykonana należycie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy lub inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest podać taką informację w formularzu oferty wraz z podaniem zakresu dostaw jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, podał nazwę oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, zaangażowanych w usługi. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu informacje wymienione w rozdziale V ust. 3 pkt 2-5 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum] zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę: 1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); 2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nic zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne łub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
atest dostarczanego kruszywa na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 zł na część I, 600 zł na część II. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 06.10.2017 r. do godziny 13:00 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Leżajsku, nr rachunku bankowego: 35 9187 0001 2001 0000 2352 0001 w przelewie wskazać tytuł wpłaty: Wadium w postępowaniu nr SA.270.1.14.2017 na część nr…..„Dostawa kruszywa w Nadleśnictwie Leżajsk w 2017 r.” 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Rękojmia za wady i gwarancja 20,00
% kary umownej Zamawiającego 10,00
% kary umownej Wykonawcy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekt umowy, stanowi Załącznik nr 6, 6a do SIWZ. Termin płatności faktury do 30 dni.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej : Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w zakresie : a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia może być spowodowane okolicznościami siły wyższej (np. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy), b) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług [VAT] na dostawy objęte umową. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. SIŁA WYŻSZA 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy. 2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o: - charakterze niezależnym od stron - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności 3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 liter. 1-3 są spełnione: a) wojna, działania wojenne , inwazja, działania wrogów zewnętrznych b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny c) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców d) amunicja wojskowa., niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby. e) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie f) wykopaliska archeologiczne 4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej. 6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań , strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 180 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu okresu wypowiedzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem /tajemnica przedsiębiorstwa/, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) - ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga aby okres rękojmi wynosił min. 3 lata. Dodatkowo będzie punktowane wydłużenie okresu rękojmi z jednoczesnym udzieleniem gwarancji na okres równy okresowi rękojmi. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: C = Cn/Co x 100 pkt x 60% gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium /Łączna cena ofertowa brutto, Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych, Co – cena oferty ocenianej podkryterium Okres gwarancji równy okresowi rękojmi - Tg Okres gwarancji i rękojmi– Maksymalna liczba punktów – 15 Liczona w miesiącach (minimalnie 36 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy) Okres gwarancji równy okresowi rękojmi będzie oceniany na podstawie informacji o długości tego okresu podanego w miesiącach, według wzoru: Tg = Okres gwarancji równy okresowi rękojmi na wykonane roboty budowlane badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji równy okresowi rękojmi z ofert podlegających ocenie x 100 pkt x15% gdzie: Tg – okres gwarancji równy okresowi rękojmi, Oba okresy (gwarancji i rękojmi) zostaną zrównane w ofercie o okres zaproponowany przez Wykonawcę. Okres gwarancji i rękojmi za wady nie może być krótszy od 36 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy. Podkryterium wyższe uprawnienia od dostępnych w karcie gwarancyjnej - Ug – maksymalna liczba punktów – 5. Sposób punktacji: w karcie gwarancyjne zapisane jest: -7 dniowy termin na przystąpienie do usuwania wad od daty powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy, -30 dniowy termin na usunięcie wad w przypadku braku uzgodnienia terminu usunięcia wad z Zamawiającym, Ug = 0 pkt - 7 dniowy termin na przystąpienie do usuwania wad od daty powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy oraz 30 dniowy termin na usunięcie wad w przypadku braku uzgodnienia terminu usunięcia wad z Zamawiającym. Ug = 5 pkt - 3 dniowy termin na przystąpienie do usuwania wad od daty powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy oraz 15 dniowy termin na usunięcie wad w przypadku braku uzgodnienia terminu usunięcia wad z Zamawiającym. Gdzie Ug – wyższe uprawnienia od dostępnych w karcie gwarancyjnej. Punktacja w kryterium rękojmi za wady i gwarancji będzie stanowiła sumę punktów uzyskaną w podkryteriach i max. może wynosić 20 pkt. GR = Tg + Ug, Gdzie: GR – kryterium rękojmia za wady i gwarancja, Tg – podkryterium okres gwarancji równy okresowi rękojmi, Ug – podkryterium wyższe uprawnienia od dostępnych w karcie gwarancyjnej. Ocena punktowa w kryterium /% kary umownej Zamawiającego/, dotyczy zmniejszenia wartości % kary umownej, określonej we wzorze umowy §8 ust. 2, ceny umownej brutto, jaką Zamawiający musiałby wypłacić Wykonawcy, za odstąpienie od umowy Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Oceny punktowej w tym kryterium Zamawiający dokona wg poniższego schematu: - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 0% = 0 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 1% = 1 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 2% = 2 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 3% = 3 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 4% = 4 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 5% = 5 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 6% = 6 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 7% = 7 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 8% = 8 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 9% = 9 pkt - Zmniejszenie kary umownej dla Zamawiającego o 10% = 10 pkt gdzie maksymalnie Wykonawca może zaproponować zmniejszenie % kary umownej o 10%. We wzorze umowy w §8 ust. 2, przyjęto podstawową wartość kary umownej, gdzie w przypadku nie zmniejszenia wartości % przez Wykonawcę, kara umowna pozostaje w wysokości 10% ceny umownej brutto. Ocena punktowa w kryterium /% kary umownej Wykonawcy/, dotyczy zwiększenia wartości % kary umownej, określonej we wzorze umowy §8 ust. 1 pkt c), ceny umownej brutto, jaką Wykonawca musiałby wypłacić Zamawiającemu, za odstąpienie od umowy Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oceny punktowej w tym kryterium Zamawiający dokona wg poniższego schematu: - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 0% = 0 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 1% = 1 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 2% = 2 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 3% = 3 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 4% = 4 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 5% = 5 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 6% = 6 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 7% = 7 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 8% = 8 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 9% = 9 pkt - Zwiększenie kary umownej dla Wykonawcy o 10% = 10 pkt gdzie maksymalnie Wykonawca może zaproponować zwiększenie % kary umownej o 10%. We wzorze umowy w §8 ust. 1 pkt c), przyjęto podstawową wartość kary umownej, gdzie w przypadku nie zwiększenia wartości % przez Wykonawcę, kara umowna pozostaje w wysokości 10% ceny umownej brutto. Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + GR + Kz + Kw gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium Łączna cena ofertowa brutto, GR – punkty uzyskane w kryterium Rękojmia za wady i gwarancja, Kz – punkty uzyskane w kryterium % kary umownej Zamawiającego Kw – punkty uzyskane w kryterium % kary umownej Wykonawcy Ocena punktowa w kryterium Łączna cena ofertowa brutto dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Ocena punktowa w kryterium /Rękojmia za wady i gwarancja/ dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji zrównanego z okresem rękojmi za wady wskazanego przez Wykonawcę w ofercie oraz wskazaniem w ofercie o przyjęciu lub nie wyższych uprawnień od dostępnych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Ocena punktowa w kryterium /% kary umownej Zamawiającego/ dokonana zostanie na podstawie wartości % wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według schematu opisanego w tabeli powyżej. Wykonawca może zaproponować tylko taki % zmniejszenia kary umownej dla Zamawiającego, które wskazał Zamawiający w tabeli powyżej. Ocena punktowa w kryterium /% kary umownej Wykonawcy/ dokonana zostanie na podstawie wartości % wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według schematu opisanego w tabeli powyżej. Wykonawca może zaproponować tylko taki % zwiększenia kary umownej dla Wykonawcy, które wskazał Zamawiający w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający osobno oceni każdą z części postępowania. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. Powyższe zasady mają zastosowanie do części I i II postępowania. 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla danej części postępowania. 2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa kruszywa na szlaki i miejsca postojowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa polegająca na rozścieleniu na grubość około 10 cm we wskazanych przez pracowników Nadleśnictwa miejscach na terenie leśnictw Zamawiającego - kruszywa (zamawiający nie dopuszcza kruszywa chalcedonitowego) o frakcji 31,5-63 na terenie wszystkich wymienionych poniżej leśnictw Nadleśnictwa Leżajsk na szlaki zrywkowe i miejsca postojowe w ilości ogółem 774 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Rękojmia za wady i gwarancja 20,00
% kary umownej Zamawiającego 10,00
% kary umownej Wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kruszywa na drogi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5 do remontu dróg w ilości ogółem 301 m3 (zamawiający nie dopuszcza kruszywa chalcedonitowego). Kruszywo do remontu dróg zostanie dostarczone we wskazane przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsce i nie obejmuje wbudowania kruszywa w drogę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Rękojmia za wady i gwarancja 20,00
% kary umownej Zamawiającego 10,00
% kary umownej Wykonawcy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.