Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Utrzymanie cieków w zlewni rzeki: - wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku,...

Przedmiot:

Utrzymanie cieków w zlewni rzeki: - wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24
59600 , Lwówek Śląski
telefon - 075 7824602, 7824603
faks - 757 824 506
www.dzmiuw.wroc.pl
lwowek@dzmiuw.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-10-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr
Numer referencyjny: LŚ-OME.3520. 14 .2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1. Utrzymanie cieku Bobrzyca na dł. 10840 mb w m. Tomaszów Bolesławiecki, Iwiny, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, gm. Warta Bolesławiecka, Część 2. Utrzymanie cieku Osownia na dł. 5280 mb w m. Żerkowice, Chmielno, gm. Lwówek Śląski, Część 3. Utrzymanie cieku Srebrna na dł. 4050 mb w m. Mojesz, Lwówek Śląski, gm. Lwówek Śląski, Część 4. Utrzymanie cieku Czerna Wielka na dł. 8380 mb w m. Bronowiec, Ołobok gm. Osiecznica, Część 5. Utrzymanie cieku Rączyna na dł. 900 mb w m. Rębiszów, Gajówka, gm. Mirsk, Część 6. Utrzymanie cieku Grudna na dł. 900 mb w m. Grudza gm. Mirsk, Część 7. Utrzymanie cieku Śrem na dł. 5200 mb w m. Parowa, gm. Osiecznica, Część 8. Utrzymanie cieku Bącharzyna na dł. 200 mb w m. Miszkowice gm. Lubawka Część 9. a) Utrzymanie cieku Olszanica na dł. 2500 mb w m. Olszyny, gm. Kamienna Góra i m. Chełmsko Śl., Błażejów , gm. Lubawka, b) Utrzymanie cieku Zakręta na dł. 4200 mb w m. Ciechanowice, Marciszów, gm. Marciszów, Przedmiotem zamówienia m.in. jest: - wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - narzutu kamienne

II.5) Główny kod CPV: 90721800-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 634710,93
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonał (decyduje data odbioru końcowego) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie usługę/i odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 1 lub 2 usługi lub roboty związane z: - utrzymaniem bieżącym cieków naturalnych i kanałów stale prowadzących wodę, - usuwaniem szkód powodziowych, - remontem i udrażnianiem koryt cieków i kanałów stale prowadzących wodę (czyli wyklucza się roboty na urządzeniach melioracji szczegółowych oraz rowach przydrożnych), - roboty na budowlach hydrotechnicznych i wałach przeciwpowodziowych na łącznej min. długości i wartości : - 7,0 km i łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł - dotyczy części 1 zamówienia, - 3,0 km i łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł - dotyczy części 2 i 3 zamówienia, - 3,0 km i łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł - dotyczy części 4 ,7, 9 zamówienia, - 0,5 km i wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł - dotyczy części 5 i 6 zamówienia, - 0,2 km i wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł - dotyczy części 8 zamówienia, b) dysponuje co najmniej 1 osobą: - posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac (np. botanik, zoolog, lub specjalista z zakresu ochrony środowiska). Osoby te powinny posiadać średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności przyrodniczej opisane powyżej pozwalające na sprawowanie nadzoru przyrodniczego - dotyczy wszystkich części zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, WZYWA wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu usług (załącznik nr 4 do SIWZ cz. III Formularze) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należycie wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. W wykazie wskazać usługi potwierdzające spełnienie warunku określonego w postępowaniu tj. 1 lub 2 usługi lub roboty związane z: - utrzymaniem bieżącym cieków naturalnych i kanałów stale prowadzących wodę , - usuwaniem szkód powodziowych, - remontem i udrażnianiem koryt cieków i kanałów stale prowadzących wodę (czyli wyklucza się roboty na urządzeniach melioracji szczegółowych oraz rowach przydrożnych ) , - roboty na budowlach hydrotechnicznych i wałach przeciwpowodziowych na łącznej min. długości i wartości: - 7,0 km i łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł - dotyczy części 1 zamówienia, - 3,0 km i łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł - dotyczy części 2 i 3 zamówienia, - 3,0 km i łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł - dotyczy części 4 ,7, 9 zamówienia, - 0,5 km i wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł - dotyczy części 5 i 6 zamówienia, - 0,2 km i wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł - dotyczy części 8 zamówienia, b) Wykazu osób (załącznik nr 5 do SIWZ cz. III Formularze) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej sporządzony w oparciu o załączone do niniejszej specyfikacji materiały: przedmiar prac, standardy wykonania i odbioru prac oraz ewentualną wizję terenową przeprowadzoną w miejscu przyszłego zamówienia przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej. Zamawiający nie dopuszcza pominięcia jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia decyduje się na korzystanie z potencjału określonych osób i składa ofertę w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie rozpatrywaną w jawnym postępowaniu - jest ochrona danych osobowych, w tym celu należy odebrać od osób godzących się na współpracę odpowiednie oświadczenia i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez siebie, czy przekazanie ich na zewnątrz.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp PRZEKAŻE Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - (wzór oświadczenia załącznik nr 6 do SIWZ cz. III Formularze).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, przyrodniczymi, a w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn tj. powyżej 10m/s, opady deszczu tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2, gradobicie, burze, wysokie stany wód, niskie temperatury tj. poniżej -5oC itp.; c) możliwość wystąpienia szkody np. w uprawach rolnych lub innych szkód na działkach przyległych jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem prac, d) możliwość wystąpienia szkody w środowisku, e) niewypały i niewybuchy; f) wykopaliska archeologiczne; 3) zmiany wynagrodzenia: a) wystąpienia okoliczności o których mowa w § 4 ust. 2 i 7, w § 7 ust. 6 oraz w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, b) konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, różnic w ilościach w oparciu o protokół konieczności podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Zamawiającego, 4) zmiany osobowe: a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; b) zmiany osób do nadzorowania prac. 5) Pozostałe zmiany a) zmiana dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc. 2. Do zmiany umowy dochodzi wskutek wniosku jednej ze stron, zawierającego opis zmiany oraz jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1. Utrzymanie cieku Bobrzyca na dł. 10840 mb w m. Tomaszów Bolesławiecki, Iwiny, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, gm. Warta Bolesławiecka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240682,53
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2. Utrzymanie cieku Osownia na dł. 5280 mb w m. Żerkowice, Chmielno, gm. Lwówek Śląski,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 90819,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część 3. Utrzymanie cieku Srebrna na dł. 4050 mb w m. Mojesz, Lwówek Śląski, gm. Lwówek Śląski,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 113273,55
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Część 4. Utrzymanie cieku Czerna Wielka na dł. 8380 mb w m. Bronowiec, Ołobok gm. Osiecznica,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 56660,03
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Część 5. Utrzymanie cieku Rączyna na dł. 900 mb w m. Rębiszów, Gajówka, gm. Mirsk,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11005,67
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Część 6. Utrzymanie cieku Grudna na dł. 900 mb w m. Grudza gm. Mirsk,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7180,28
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Część 7. Utrzymanie cieku Śrem na dł. 5200 mb w m. Parowa, gm. Osiecznica,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 38425,29
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: Część 8. Utrzymanie cieku Bącharzyna na dł. 200 mb w m. Miszkowice gm. Lubawka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36269,03
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 9 Nazwa: Część 9. a) Utrzymanie cieku Olszanica na dł. 2500 mb w m. Olszyny, gm. Kamienna Góra i m. Chełmsko Śl., Błażejów , gm. Lubawka, b) Utrzymanie cieku Zakręta na dł. 4200 mb w m. Ciechanowice, Marciszów, gm. Marciszów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp cieku, - ścinanie odrostów krzaków, wraz z utylizacją, - usuwanie nanosu mineralnego z koryta cieku , - ręczny załadunek i wywóz urobku i nieczystości, - zabudowa wyrw, - usunięcie zatorów, - roboty ziemne mechaniczne i ręczne, - wykonanie kiszek faszynowych, - wykonanie narzutu kamiennego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90721800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40395,30
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
ilość skrócenia dni 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.