Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci teleinformatycznej w kompleksie wojskowym

Przedmiot:

Budowa sieci teleinformatycznej w kompleksie wojskowym

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909, Warszawa
telefon - 261 847 818
faks - 261 847 145
www. rczsiut.wp.mil.pl
rczsiut.szp@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Bytom – wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 17/1/341/17
Numer referencyjny: Numer referencyjny: Sprawa nr 17/1/341/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w kompleksie wojskowym w m. Bytom zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  180    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zdolność do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (postępowanie wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu i ich wykorzystania) i potwierdzi to dokumentami zgodnie z Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia) (potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min 500 000,00 zł netto każda oraz wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia) (potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min 1 000 000,00 zł netto każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunki wykazują w ten sposób, że jeden z partnerów Konsorcjum musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda oraz w realizacji 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min 500 000,00 zł netto każda oraz w realizacji dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda albo jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych obejmujących swoim zakresem linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda oraz w realizacji dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda oraz w realizacji dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót obejmujących swoim zakresem budowę linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda oraz dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną wartości min 1 000 000,00 zł netto każda. UWAGA 1 „Zamówienia” – umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą , której przedmiotem są (w tym postepowaniu) roboty budowlane opłacone w części lub w całości ze środków publicznych. b) Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: • kierownik budowy (1 osoba) powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne, bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z póżn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1558 z póżn. zm.). • kierownik robót (1 osoba) powinien posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z póżn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone dla kierownika budowy i kierowników robót, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63 poz. 394) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z póź. zm.). Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę nawet w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki. • geodeta: uprawnienia zawodowe w zakresie - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, • monterzy w specjalnościach: monter telekomunikacyjnych linii kablowych, elektromonter, • monterzy systemów alarmowych wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego, • instalatorzy okablowania strukturalnego: posiadający certyfikat producenta okablowania strukturalnego, • pracownicy ogólnobudowlani. • pracownicy odpowiedzialni za ochronę informacji niejawnych wyszczególnieni w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Wszystkie wyżej wymienione osoby powinny spełnić warunki z ochrony informacji niejawnych opisane w zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, który znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane w wykazie Wniosku o dopuszczenie do udziału, w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Na etapie realizacji zamówienia zmiana osoby wskazanej w wykazie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu. W opisie przedmiotu zamówienia na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a (Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający określił wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, oraz określił sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udział w postepowaniu. Warunki określono również w SIWZ ROZDZIAŁ V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
W przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Jak określono w Rozdziale VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIEWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jak określono w Rozdziale VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIEWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  8
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 2
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zastrzega, że ocenie punktowej w celu ustalenia listy Wykonawców zaproszonych do składania ofert podlegać będą jedynie własne zdolności techniczne i zawodowe Wykonawcy. Wykonawcom przysługuje uprawnienie do wykazania się doświadczeniem w realizacji całego zamówienia, nawet jeżeli zostało zrealizowanie w Konsorcjum z innym podmiotem a Wykonawca tylko w pewnym zakresie rzeczowym uczestniczył w jego realizacji. Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się zdolnościami technicznymi lub zawodowymi innych podmiotów na zasadzie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku Konsorcjum warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że do selekcji będą brane pod uwagę tylko zamówienia tego członka konsorcjum, który wykazał co najmniej dwa (2) zamówienia) w realizacji robót budowlanych potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda oraz wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia) w realizacji robót budowlanych potwierdzone dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegające na budowie budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 1 000 000,00 zł netto,. Jeżeli wszyscy członkowie Konsorcjum wykażą się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 lub więcej zamówień obejmujących swoim zakresem budowę linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda oraz wykażą się wiedzą i doświadczeniem w realizacji 2 lub więcej zamówień w realizacji robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 1 000 000,00 zł netto, dla uzyskania jak największej ilości punktów Wykonawca powinien wykazać roboty tego członka konsorcjum, który ma ich najwięcej. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, okaże się być większa niż 8 zaproszenie do udziału w postępowaniu otrzymają Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia poniższego warunku: 1) Wykonawca, który wykaże największą ilość zamówień w realizacji wykonanych należycie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę linii kabli telekomunikacyjnych o wartości min. 500 000,00 zł netto każda, otrzyma maksymalnie 40,00 pkt. natomiast pozostali proporcjonalnie mniej, wg formuły: Wp = Wpw.bad : Wpmax x40,00; 2) Wykonawca, który wykaże największą ilość wykonanych należycie zamówień w realizacji robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę budynkowych sieci strukturalnych z wydzieloną instalacją elektryczną o wartości min. 1 000 000,00 zł netto, otrzyma maksymalnie - 60,00 pkt. natomiast pozostali proporcjonalnie mniej, wg formuły: Wp = Wpw.bad : Wpmax x60,00 gdzie: Wp. - ilość punktów przyznana za ocenę spełnienia warunku Wp. bad. - ilość kwalifikowanych robót budowlanych wykazanych we wniosku badanym; Wp. max. - maksymalna wykazana ilość kwalifikowanych robót budowlanych spośród wszystkich wniosków; Zamawiający zaprosi do składania ofert ośmiu Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem, że: 1) jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie z wyżej opisaną zasadą, Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert będzie traktowało się jak niedopuszczonego do udziału w postępowaniu, złożony przez niego wniosek będzie podlegał odrzuceniu. 2) w przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów, przez ósmego i kolejnych Wykonawców Zamawiający zakwalifikuje wszystkich wykonawców, którzy otrzymali liczbę punktów równą jak ósmy Wykonawca. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprosi do składania wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile liczba tych wykonawców będzie zapewniać rzeczywistą konkurencję albo unieważni postępowanie. Kryteria selekcji określono również w SIWZ ROZDZIAŁ VC: KRYTERIA SELEKCJI, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 20,00
długość okresu gwaraqncji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane w warunkach umowy stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) wydłużenie gwarancji, 2) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności związanych z rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i materiałowymi) z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia, jego celu i charakteru, 3) zmiana terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) umowy lub terminów w harmonogramie robót w przypadku: a) wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany wywołanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, c) wstrzymania realizacji przedmiotu (przestoje i opóźnienia) umowy przez Zamawiającego nie wynikającego z winy Wykonawcy d) zmiana terminu wykonania (rozpoczęcia lub zakończenia) umowy lub terminów w harmonogramie robót w wyniku zaistnienia okoliczności będących następstwem siły wyższej, e) zmiana jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 4) dotyczących zmiany kierownika budowy, robót oraz innych osób wyznaczonych do realizacji postanowień przedmiotu umowy; 5) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 6) w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku od towarów i usług (VAT), przy czym Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto nie ulega zmianie. Zmianie ulega kwota brutto obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego i kwota podatku; 3. Wskazane powyżej okoliczności stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do umowy, stanowią uprawnienia Zamawiającego (oprócz ppkt. 5, 6) nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 4. Zgodnie z art. 144 ust 1 zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć (roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności i warunkujące wykonanie zamówienia podstawowego); 2) umowę w sprawie zamówienia będzie można zmienić, gdy modyfikacja: a) będzie wynikać z klauzuli kontraktowych; b) będzie konieczna na skutek potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych; c) będzie konieczna z uwagi na nieprzewidziane okoliczności; d) ma nieistotny charakter; e) jest niskowartościowa w stosunku do wartości umowy. 4. Formy aneksu nie wymaga aktualizacja danych zamawiającego i wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W siedzibie zamawiającego po uprzednim sprawdzeniu urawnień do dostępu do informacji niejawnych (czynność po selekcji i zaproszeniu do składania ofert)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
określono w zał. nr 2 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU "Minimalne wymagania w zakresie ochron informacji niejawnych - strona internetowa zamawiającego
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Pozostałe informacje dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, złożenia oferty znajdują się na stronie internetowej zamawiającego w dokumentach: 1) ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, 2) SIWZ wraz z załącznikami
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.