Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg...

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich oraz wykonanie ekspertyzy hydraulicznej dla przepustu drogowego

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90113 , Łódź
telefon - 042 6162270, 71
faks - 426 162 273
www.zdw.lodz.pl
dz@zdw.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1- 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100) Zadanie nr 2- 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wykonanie ekspertyzy hydraulicznej dla przepustu drogowego.
Numer referencyjny: DZ.342.65.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wykonanie ekspertyzy hydraulicznej dla przepustu drogowego. Zadanie nr 1 Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych n/w obiektów mostowych wymienionych w poniższej tabeli: L.p. JNI Nr drogi Kilometraż Najbliższa miejscowość Przeszkoda Rodzaj obiektu Długość obiektu, m 1 09180026 480 4+949 WIECHUTKI rz. Żeglina most 15,30 2 09210019 480 35+254 KLĘCZ rz. Widawka most 48,40 3 09180030 481 17+088 WOLA WĘŻYKOWA ciek bez nazwy most 6,00 4 09210018 481 55+910 MAŁYSZYNEK kanał Starzenicki most 6,50 5 09180031 483 6+542 CZESTKÓW rz. Konska most 7,90 6 09030009 483 27+852 MAGDALENÓW ciek bez nazwy most 6,70 7 01025451 483 39+168 CHABIELICE rz. Krasówka most 15,94 8 09030014 484 9+215 ŁOBUDZICE rz. Pilsia most 7,22 9 01000182 484 26+491 BEŁCHATÓW rz. Rakówka most 18,40 10 09030016 484 34+805 ŁĘKAWA ciek bez nazwy most 4,70 11 09030018 484 42+012 MOŚCISKA rz. Kamionka most 23,40 12 01025248 485 1+264 PABIANICE rz. Pabianka most 5,30 13 09030019 485 13+200 DŁUTÓW rz. Jesionka most 4,72 14 01000191 702 42+343 ZGIERZ tory kolejowe wiadukt 14,96 15 09120030 708 10+165 WARSZYCE rz. Czerniawka most 11,20 16 09120029 708 12+721 WOLA BRANIECKA rz. Moszczenica most 18,20 17 09150032 742 15+224 STOBNICA ciek bez nazwy most 7,40 18 09150033 742 26+255 ZBYŁOWICE rz. Struga most 10,55 19 09150043 784 3+704 WYGODA ciek bez nazwy most 12,60 20 04090022 784 5+201 WYGODA rz. Mekwa most 15,60 21 04090025 785 14+980 SILNICZKA ciek bez nazwy most 5,80 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: • inwentaryzację istniejących obiektów mostowych (rysunek ogólny, przekroje poprzeczne w środku rozpiętości i nad podporami, zawierające podstawowe wymiary); pomiary podstawowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582, z późn. zm.) w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom • kontrolę wizualną wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu z opisem zauważonych uszkodzeń ze szczególnym uwzględnieniem zarysowań i pęknięć, uszkodzeń, których objawem są przecieki, ubytków betonu, korozji materiałów, zanieczyszczeń, deformacji, przemieszczeń, uszkodzeń otuliny żelbetowej konstrukcji obiektu i dodatkowo zlokalizowanie ich na rysunku ogólnym (widok z boku, widok z góry, widok spodu ustroju niosącego, charakterystyczne przekroje poprzeczne) z oznaczeniem rodzaju uszkodzeń, typu uszkodzeń, ich lokalizacji oraz intensywności występowania. • badania mechaniczne, obejmujące sprawdzenie i zlokalizowanie ewentualnych miejsc o obniżonej wytrzymałości betonu, pęknięć i pustych przestrzeni oraz sondażowe odkucie skorodowanych warstw betonu. • badanie nieniszczące wytrzymałości i jednorodności betonu podpór i ustroju niosącego młotkiem Schmidta typu N, • badania chemiczne betonu dla określenia głębokości karbonatyzacji. • wnioski końcowe zawierające: ocenę stanu technicznego, określenie przydatności obiektu do użytkowania, warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania oraz remontów. • sporządzenie odpowiedniego protokołu z przeglądu (wg wzoru z „Instrukcji przeprowadzenia przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” – załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.), jak dla przeglądu rozszerzonego, wraz z częścią opisową zawierającą wnioski i zalecenia. • na potrzeby wykonania remontów utrzymaniowych (wskazanych w przeglądzie 5-letnim) sporządzić materiały przetargowe zawierające m.in. rysunki wykonawcze wraz z krótkim opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót remontowych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, STWiORB. Zadanie nr 2 : Wykonanie ekspertyzy hydraulicznej dla przepustu pod DW 710, km: 11+377, m. Ignacew, Przedmiot zamówienia obejmuje część podstawową (A) i opcję (B): A. Zamówienie podstawowe : wykonanie ekspertyzy hydraulicznej • określenie wielkości zlewni, z której wody odprowadzane są do przedmiotowego przepustu, • określenie przepływu miarodajnego, • określenie wysokości spiętrzenia wody przed przepustem, • sprawdzenie, czy istniejący przepust może przeprowadzić wodę, pracując jako obiekt o niezatopionym wlocie i wylocie; jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, należy zrealizować opcję przedmiotu zamówienia (B). B. Opcja przedmiotu zamówienia: wykonanie obliczeń hydraulicznych • przyjęcie wielkości zlewni z części obowiązkowej przedmiotu zamówienia, • założenie, że przepust ma pracować jako obiekt o niezatopionych wlocie i wylocie, • wybranie rodzaju przepustu: kształtu przekroju przewodu i wlotu do przepustu, • ustalenie profilu podłużnego przepustu: długości, rzędnych dna na wlocie i wylocie przepustu, • dla założonej wysokości spiętrzenia wody przed przepustem, wyznaczenie minimalnych wymiarów przewodu przepustu: średnicy, szerokości lub pola przekroju, • określenie wymiarów przepustu i rzeczywistej wysokości spiętrzenia, • obliczenie głębokości i prędkości na wylocie z przepustu, • obliczenie głębokości rozmycia za przepustem, porównanie otrzymanych wyników z wartościami dopuszczalnymi, • dobranie niezbędnych umocnień koryta za przepustem, biorąc pod uwagę głębokość rozmycia.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: Zadanie nr 1 – najpóźniej do 15.12.2017 r. (w zależności od czasu realizacji podanego w ofercie - kryterium) Zadanie nr 2 – Zadanie podstawowe: nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy . Opcja – termin realizacji opcji nie później niż 30 dni od daty skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności realizacji opcji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1.Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Zadanie 1: Wykonawca zdolny wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: zadania polegające na wykonaniu przeglądów 5-letnich, szczegółowych, rozszerzonych, bądź ekspertyz stanu technicznego dla łącznej ilości co najmniej 15 obiektów mostowych, w ciągach dróg publicznych klasy nie niższej niż Z. Zadanie 2: Wykonawca zdolny wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu obliczeń hydraulicznych przepustu lub małego mostu tj. mostu o rozpiętości w świetle podpór ≤ 3,0 m w ciągu drogi publicznej klasy nie niższej niż Z. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie lub jeden Wykonawca łącznie. 2.Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej. 1) Zadanie nr 1: Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej: - Projektant - 1 osoba, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem przeglądów 5-letnich rozszerzonych, szczegółowych, bądź ekspertyz stanu technicznego obiektów mostowych, w ciągach dróg publicznych klasy nie niższej niż Z, dla co najmniej 15 obiektów mostowych. - Inżynier - 1 osoba, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem przeglądów 5-letnich rozszerzonych, szczegółowych, bądź ekspertyz stanu technicznego obiektów mostowych, w ciągach dróg publicznych klasy nie niższej niż Z, dla co najmniej 15 obiektów mostowych.Na stanowiska Projektanta i Inżyniera Wykonawca winien przedstawić dwie odrębne osoby. 2) Zadanie nr 2: Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej: - Projektant - 1 osoba, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem minimum jednego zadania polegającego na wykonaniu obliczeń hydraulicznych przepustu lub małego mostu tj. mostu o rozpiętości w świetle podpór ≤ 3,0 m w ciągu drogi publicznej klasy nie niższej niż Z. - Inżynier - 1 osoba, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem minimum jednego zadania polegającego na wykonaniu obliczeń hydraulicznych przepustu lub małego mostu tj. mostu o rozpiętości w świetle podpór ≤ 3,0 m w ciągu drogi publicznej klasy nie niższej niż Z.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w tym przypadku wykonawca składa taką informację w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp. 3)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt.1)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.4)Dokumenty, o których mowa w pkt.3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.5)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3)zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4)stosuje się.6)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.1.3)pkt.1. 2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzić wymagania, o których mowa w pkt III.1.3)- pkt.2
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. Powinno być ono podpisane przez osobę uprawnioną z ramienia podmiotu trzeciego lub umocowaną stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty. 3.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt III.2.2. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.1. 6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.4.1) 7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wypełnić informację dotyczącą polegania na zasobach innych podmiotów w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3. 8.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) jest zobowiązany, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców; b) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt III.2.2 , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie łącznie. 11.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. III.3 i III.7 ppkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 12.Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 13.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1- 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100) Zadanie nr 2- 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do niniejszej umowy. Zmiana terminu może nastąpić tylko z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Wniosek taki nie jest wymagany w sytuacji, gdy zmiana terminu będzie występować z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. .2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części opracowania, czynności zgodnych z przedmiotem umowy bez odszkodowania.3.Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w umowie do dnia podpisania aneksu nie będzie dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty podpisania aneksu.4. Wynagrodzenie za opracowanie wymienione w Formularzu Wyceny, nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.5.Przewidziane umową zmiany, z zastrzeżeniem: umowa na Zadanie nr 1§ 8 ust. 1,2; umowa na Zadanie nr 2 § 9 ust. 1,2 oraz inne nieistotne w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.6.Zmiany w umowie będą możliwe, jeżeli będą następstwem: 1)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 2) warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na przeprowadzenie pomiarów i badań niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie ekspertyzy hydraulicznej dla przepustu pod DW 710, km: 11+377, m. Ignacew, Przedmiot zamówienia obejmuje część podstawową (A) i opcję (B): A. Zamówienie podstawowe : wykonanie ekspertyzy hydraulicznej B. Opcja przedmiotu zamówienia: wykonanie obliczeń hydraulicznych W przypadku gdy po wykonaniu zamówienia podstawowego, konieczne będzie wykonanie opcji, Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Wykonawcy ze wskazaniem terminu rozpoczęcia opcji i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy o realizacji prawa opcji przyjmuje się datę dostarczenia powiadomienia przesyłką kurierską lub listowną do siedziby Wykonawcy. Niepowiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o realizacji prawa opcji w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru zadania podstawowego oznacza odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania prawa opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
długość okresu rękojmi 20,00
doświadczenie projektanta 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację przedmiotu zamówienia podstawowego nie później, niż 30 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku gdy po wykonaniu zamówienia podstawowego, konieczne będzie wykonanie opcji, Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Wykonawcy ze wskazaniem terminu rozpoczęcia opcji i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy o realizacji prawa opcji przyjmuje się datę dostarczenia powiadomienia przesyłką kurierską lub listowną do siedziby Wykonawcy. Niepowiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o realizacji prawa opcji w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu odbioru zadania podstawowego oznacza odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania prawa opcji. Dokumentację przedmiotu opcji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie później, niż 30 dni od daty skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o realizacji prawa opcji.

 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych n/w obiektów mostowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 10,00
długość okresu rękojmi 10,00
doświadczenie projektanta 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: Zadanie nr 1 – najpóźniej do 15.12.2017 r. (w zależności od czasu realizacji podanego w ofercie - kryterium)

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.