Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem używanego lodowiska o wymiarach min. 550 m2 max. 600 m2

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem używanego lodowiska o wymiarach min. 550 m2 max. 600 m2

Data zamieszczenia: 2017-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97500 , Radomsko
telefon - 446 835 844
faks - 446 835 844
www.mosir.superstronywww.pl
mosir@radomsko.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: 9.1. Oferta składana na wykonanie Części 1 zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Części 2 zamówienia.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-09 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem używanego lodowiska dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku oraz wynajem maszyny do konserwacji lodu
Numer referencyjny: 271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem używanego lodowiska dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku oraz wynajem maszyny do konserwacji lodu. Część 1 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem używanego lodowiska (nie starszego niż 5 lat tj. wyprodukowanego nie później niż w 2013 roku) o wymiarach min. 550 m2 max. 600 m2, które należy zmontować na działkach ewidencyjnych nr 223/3 i 223/8 obręb 27 Miasto Radomsko (powierzchnia przeznaczona pod lodowisko ma wymiary 31,20 m x 25,80m). Instalacja mrożeniowa lodowiska złożona z modułów. W skład modułu mrożenia wchodzi kolektor zasilający, zespół rur wzdłużnych oraz kolektor powrotu. Kolektor powrotu powinien posiadać system odpowietrzenia. Agregat chłodzący o wydajności chłodzenia min. 90 kW ze skraplaczem chłodzącym powietrze przy temperaturze + 12 ° C. Agregat powinien wykorzystywać jako czynnik chłodzenia freon ekologiczny. Agregat musi być wyposażony w szafę zasilająco – sterującą (moduł sterujący musi umożliwić zaprogramowanie agregatu do bezobsługowej pracy). Głośność agregatu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112). Instalacja lodowiska wypełniona czynnikiem mrożeniowym zapewniającym prawidłową pracę instalacji mrożeniowej w postaci 35% roztworu glikolu z dodatkami uszlachetniającymi oraz środkami antypiennymi i regulatorami pH. Do magazynowania roztworu glikolu po demontażu należy zapewnić dostawę odpowiedniej ilości paleto-pojemników – 1000 litrów oraz pompę do przepompowywania. Lodowisko wyposażone w bandy o wysokości od 1,0 do 1,2 m o konstrukcji modułowej, stalowej, galwanizowanej ogniowo pokryte polietylenem o grubości minimum 8 mm , z odnowioną powierzchnią od strony lodowiska. Banda musi posiadać minimum 1 furtkę dla łyżwiarzy o szerokości od 0,9 do 1,2 m oraz minimum 1 bramę dla maszyny do konserwacji lodu – szerokości od 2,5 do 3,0 m. W ramach zamówienia należy również dostarczyć: nowy chodnik gumowy antypoślizgowy o grubości minimalnej 6 mm, szerokości od 1,0 do 1,2 m i długości min. 40 mb. nową ostrzałkę do łyżew – 1 szt. nową suszarkę do łyżew pozwalającą na jednoczesne suszenie min. 3 par łyżew. nowe urządzenie do nauki jazdy na łyżwach tzw. pingwin. - 1 szt. nowe łyżwy w rozmiarze: 26 – 3 pary.; 28 – 3 pary.; 30 – 3 pary.; 32 – 3 pary.; 34 – 3 pary.; 36 – 3 pary.; 38 – 3 pary.; 40 – 3 pary.; 42 - 3 pary.; 44 - 3 pary. W ramach zamówienia do dostawcy należy również wytworzenie pierwszej warstwy lodu oraz przeszkolenie trzech pracowników Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego leży doprowadzenie energii elektrycznej i wody. Część 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem na okres od 1 grudnia 2017r. do 28 lutego 2018r. samobieżnej maszyny do konserwacji lodu (rolby) z silnikiem spalinowym (benzynowym lub gazowym) odpowiedniej do utrzymania lodowiska o powierzchni min. 550 m2. W ramach zamówienia Wynajmujący zapewni dostawę maszyny do konserwacji lodu jej odbiór po zakończeniu okresu najmu oraz serwis w okresie wynajmu obejmujący koszty napraw oraz koszty niezbędnych części uszkodzonych lub zamiennych. Wynajmujący w ramach zamówienia przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny do konserwacji lodu.

II.5) Główny kod CPV: 42513000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37481000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-11-24
      2018-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia Część 1 zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie od zawarcia umowy do 24.11.2017r. Część 2 zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.12.2017r. do 28.02.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część 1 zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Część 2 zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część 1 zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Część 2 zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 zamówienia: Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę nowego lub używanego lodowiska o powierzchni min. 500m2. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ. Część 2 zamówienia: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: Część 1 zamówienia - nie wymagane. Część 2 zamówienia - nie wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Część 1 zamówienia - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III SIWZ. Część 2 zamówienia - nie wymagane
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej. Z dokumentów załączonych do oferty np. zobowiązania, o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Oferta składana na wykonanie Części 1 zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Części 2 zamówienia. 9.2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 9.3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN NOBLE BANK S.A. Nr rachunku: 24 1560 0013 2003 6902 5000 0004 z dopiskiem: Wadium – Dostawa wraz z montażem używanego lodowiska dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 9.6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 9.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 9.8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 9.16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część 1 zamówienia - 1) cena oferty (C) 60,00
Część 1 zamówienia - 2) długość okresu gwarancji jakości (G) 10,00
Część 1 zamówienia - 3) rok produkcji lodowiska (R) 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisano we wzorze umowy (Rozdział IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wraz z montażem używanego lodowiska dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem używanego lodowiska (nie starszego niż 5 lat tj. wyprodukowanego nie później niż w 2013 roku) o wymiarach min. 550 m2 max. 600 m2, które należy zmontować na działkach ewidencyjnych nr 223/3 i 223/8 obręb 27 Miasto Radomsko (powierzchnia przeznaczona pod lodowisko ma wymiary 31,20 m x 25,80m). Instalacja mrożeniowa lodowiska złożona z modułów. W skład modułu mrożenia wchodzi kolektor zasilający, zespół rur wzdłużnych oraz kolektor powrotu. Kolektor powrotu powinien posiadać system odpowietrzenia. Agregat chłodzący o wydajności chłodzenia min. 90 kW ze skraplaczem chłodzącym powietrze przy temperaturze + 12 ° C. Agregat powinien wykorzystywać jako czynnik chłodzenia freon ekologiczny. Agregat musi być wyposażony w szafę zasilająco – sterującą (moduł sterujący musi umożliwić zaprogramowanie agregatu do bezobsługowej pracy). Głośność agregatu nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112). Instalacja lodowiska wypełniona czynnikiem mrożeniowym zapewniającym prawidłową pracę instalacji mrożeniowej w postaci 35% roztworu glikolu z dodatkami uszlachetniającymi oraz środkami antypiennymi i regulatorami pH. Do magazynowania roztworu glikolu po demontażu należy zapewnić dostawę odpowiedniej ilości paleto-pojemników – 1000 litrów oraz pompę do przepompowywania. Lodowisko wyposażone w bandy o wysokości od 1,0 do 1,2 m o konstrukcji modułowej, stalowej, galwanizowanej ogniowo pokryte polietylenem o grubości minimum 8 mm , z odnowioną powierzchnią od strony lodowiska. Banda musi posiadać minimum 1 furtkę dla łyżwiarzy o szerokości od 0,9 do 1,2 m oraz minimum 1 bramę dla maszyny do konserwacji lodu – szerokości od 2,5 do 3,0 m. W ramach zamówienia należy również dostarczyć: nowy chodnik gumowy antypoślizgowy o grubości minimalnej 6 mm, szerokości od 1,0 do 1,2 m i długości min. 40 mb. nową ostrzałkę do łyżew – 1 szt. nową suszarkę do łyżew pozwalającą na jednoczesne suszenie min. 3 par łyżew. nowe urządzenie do nauki jazdy na łyżwach tzw. pingwin. - 1 szt. nowe łyżwy w rozmiarze: 26 – 3 pary.; 28 – 3 pary.; 30 – 3 pary.; 32 – 3 pary.; 34 – 3 pary.; 36 – 3 pary.; 38 – 3 pary.; 40 – 3 pary.; 42 - 3 pary.; 44 - 3 pary. W ramach zamówienia do dostawcy należy również wytworzenie pierwszej warstwy lodu oraz przeszkolenie trzech pracowników Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego leży doprowadzenie energii elektrycznej i wody.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42513000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) długość okresu gwarancji jakości (G) 10,00
3) rok produkcji lodowiska (R) 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Wynajem maszyny do konserwacji lodu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wynajem na okres od 1 grudnia 2017r. do 28 lutego 2018r. samobieżnej maszyny do konserwacji lodu (rolby) z silnikiem spalinowym (benzynowym lub gazowym) odpowiedniej do utrzymania lodowiska o powierzchni min. 550 m2. W ramach zamówienia Wynajmujący zapewni dostawę maszyny do konserwacji lodu jej odbiór po zakończeniu okresu najmu oraz serwis w okresie wynajmu obejmujący koszty napraw oraz koszty niezbędnych części uszkodzonych lub zamiennych. Wynajmujący w ramach zamówienia przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny do konserwacji lodu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37481000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) czas reakcji serwisu (S) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.