Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zabudowa urządzeń przejazdowych kat.A

Przedmiot:

Zabudowa urządzeń przejazdowych kat.A

Data zamieszczenia: 2017-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław
Faks: 71 717 33 70
E-mail: andrzej.kuziela@plk-sa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ścinawa
Wadium: 10 000,00 [PLN]
Termin składania ofert: 2017-10-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabudowa urządzeń przejazdowych kat.A wraz z TVu w km 59,433 linii nr. 273 w st. Ścinawa.
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Roboty
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.

Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Warunkach Zamówienia.
Wykaz wymaganych dokumentów 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu, wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3 powyżej),
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
7) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich na sumę gwarancyjną w wysokości min. 500 000,00 zł, aktualną na dzień składania ofert. Jeżeli okres ubezpieczenia wynikający z w/w dokumentu nie będzie obejmował całego okresu trwania umowy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć nowy dokument ubezpieczenia OC tak, aby cały okres trwania umowy objęty był ubezpieczeniem
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5, 6 ), składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 3, pkt 2 musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zwierającym oświadczenie złożone przed notariuszem ,właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3,5,6 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej , winno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
8. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane są w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii . Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami ich poświadczenia, chyba, że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument. W przypadku dokumentów składanych drogą elektroniczną powinny być opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej wyłącznie wówczas , gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 42 1020 1026 0000 1502 0287 4428
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Zabudowa urządzeń przejazdowych kat.A wraz z TVu w km 59,433 linii nr 273 w st. Ścinawa. - 10 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Zabudowa urządzeń przejazdowych kat.A wraz z TVu w km 59,433 linii nr 273 w st. Ścinawa.:
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
pok. nr 281, II piętro.
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-10-09 12:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-10-09 12:30
Miejsce realizacji zamówienia Na terenie Sekcji Eksploatacji Głogów w stacji Ścinawa km 59,433 linii nr 273.
Termin wykonania zamówienia Od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2017 roku.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Na stronie zamowienia.plk-sa.pl-Platforma Zakupowa.
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania Specyfikacji 24h
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.