Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe polega na wymianie izolacji zimnochronnej w części niskiej budynku

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe polega na wymianie izolacji zimnochronnej w części niskiej budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
15-888 Białystok
tel. 85 66 54 558, 609 970 127
tel. 85 66 54 552, 609 096 310
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie izolacji zimnochronnej w części niskiej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  położonym w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

A) Opis zadania

 W zakres zapytania ofertowego wchodzą następujące elementy:

 1. Demontaż starej izolacji zimnochronnej.
 2. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne izolowanych rur.
 3. Wykonanie i montaż kolan, płaszcza i innych niezbędnych elementów oraz obróbek z blachy ocynkowanej.
 4. Dostawa i montaż otuliny zimnochronnej.

Zakres instalacji objętej zapytaniem ofertowym: dach nad częścią niską, sala konferencyjna nr 117, hall przed salą konferencyjną.

B) Inne ustalenia

 1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczałtowej z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.
 2. Oferenci dokonają wizji lokalnej i obmiaru na potrzeby sporządzenia oferty. Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego, a potwierdzenie dołączone do oferty.
 3. Wykonawca samodzielnie wyliczy ilości i dokona obmiarów robót, materiałów i sprzętu niezbędnych do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego.
 4. Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona oględzin i pomiarów z natury, zachowa istniejace grubości izolacji oraz dopasuje nową izolację i obróbki do istniejących instalacji.
 5. Oferowana kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem wszystkich, niezbędnych robót związanych z dostawą, demontażem starej izolacji, w tym wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych (transport, roboty pomiarowe, zabezpieczające) oraz wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, obejmuje usunięcie ewentualnych uszkodzeń powierzchni dachu, zawiera niezbędny montaż obróbek, akcesoriów a także prace rozbiórkowe, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów stolarki budowlanej i pozostałych materiałów rozbiórkowych.
 6. Wszystkie wyroby, materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadać deklaracje zgodności, niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniać warunki techniczne.
 7. Wykonywanie prac nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu a także utrudniać komunikacji. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oznakuje i zabezpieczy teren prowadzonych prac.
 8. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
 9. Gwarancja na wykonane prace i użyte materiały: 60 miesięcy.
 10. Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.
 11. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do zapytania ofertowego powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jego kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.
 12. Oferty niekompletne w zakresie wymagań, o których mowa w cz.E pkt a do c będą przez Zamawiającego odrzucone jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

C) Kryterium oceny ofert: cena 100%

D) Terminy

Wymagany termin wykonania prac: do 30.11.2017 r.

Termin złożenia oferty: 10.10.2017. (wtorek) do godz. 14.00

Termin płatności faktury: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

E) Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – Wymiana izolacji zimnochronnej” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605
z podaniem łącznej kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

Do oferty proszę dołączyć:

 1. dane rejestrowe Wykonawcy,
 2. referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem,
 3. potwierdzenie dokonania oględzin, wizji lokalnej.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.