Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2017-10-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kościelna 4A
14-500 Braniewo

Osoba do kontaktu:
Marek Cetler, tel. 784 270 561
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Braniewo
Wadium: 2 800 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
· ,,Przyłącze ciepłownicze preizolowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. 9 Maja 29, 14-500 Braniewo, obr. 2, dz. nr 72, 73 wg opracowanego projektu technicznego
autorstwa ,,Instalacje Sanitarne Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Waldemar Myszkowski.
· ,,Przyłącze ciepłownicze preizolowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. 9 Maja 27, 14-500 Braniewo, obr. 2, dz. nr 77/3, 78/1, 72 wg opracowanego projektu
technicznego autorstwa ,,Instalacje Sanitarne Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Waldemar
Myszkowski.
· ,,Przyłącze ciepłownicze preizolowane do budynku mieszkalnego przy ul. 9 Maja 25,
14-500 Braniewo, obr. 2, dz. nr 111/1, 79/3, 77/5, 77/3 wg opracowanego projektu
technicznego autorstwa ,,Instalacje Sanitarne Usługi Projektowe i Nadzór mgr inż. Waldemar
Myszkowski.
· Zastosowana technologia sieci preizolowanych firmy LOGSTOR zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym.
· Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci z rur preizolowanych wraz z alarmem
w systemach firm: Finpol Rohr, Brugg i Logstor Ror.
· Materiały do przygotowania oferty tj. projekty, rysunki i schematy są do pobrania na stronie
www.mpecbraniewo.pl lub w siedzibie spółki.
· Wykonanie zadania należy przewidzieć jako całość prac „pod klucz”, włącznie z wszelkimi
pracami budowlanymi i odtworzeniowymi w obszarach związanych technicznie i
funkcjonalnie z budowanymi przyłączami. Wykonawca przekazuje teren po realizacji zadań
właścicielom bądź upoważnionym zarządcom.
· Przedmiot zamówienia obejmuje również wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą, odtworzenie nawierzchni (dróg, chodników, parkingów i terenów zielonych)
oraz organizację ruchu i zabezpieczenie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa
drogowego.
· Materiały preizolowane wykazane w zestawieniu zbiorczym stanowiący załącznik do oferty
(rury, kształtki, mufy itp.), pozostałe materiały niezwiązane z technologią preizolowaną,
narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca i
wchodzą one w zakres oferty, a koszty związane z ww. pozycjami Wykonawca jest
zobowiązany ująć w ofercie.
· Decyzje administracyjne i zgody wejścia w teren dostarcza Zamawiający.
· Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”
(wyd. COBRTI Instal06.2002 r.), ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót
budowlano montażowych” (tom II), obowiązującymi normami, wytycznymi producentów
materiałów i urządzeń, przepisami Bhp z uwzględnieniem warunków uzgodnień branżowych
właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właścicieli terenów przez które przebiega trasa sieci i
przyłączy cieplnych.
III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.
· Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy na druku
Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
• Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
· Oferta winna określać cenę ryczałtową za przedmiotowy zakres zadania.
· Oferta winna wskazywać głównego Wykonawcę robót i podwykonawców ze wskazaniem
przypisanych im zadań do realizacji.
· Oferta powinna zawierać co najmniej 5 listów referencyjnych z okresu ostatnich 3 lat, dla
prac budowlanych zbliżonych rodzajem i zakresem do opisanych w ramach niniejszego
zaproszenia.
· Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę,
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
· Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywać
zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień ( wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia w danej specjalności do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i aktualne zaświadczenie z
Izby Inżynierów Budownictwa ).
· Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Oferenta, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
· Każdy oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
· Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych.
· Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach,
opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego, na adres siedziby Zamawiającego
oraz oznakowane następująco:
Oferta na ,, Budowę przyłącza ciepłowniczego preizolowanego do budynków mieszkalnych
przy ul. 9 Maja 25, 27, 29 w Braniewie”
Nie otwierać przed terminem.
· Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby
można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST ZOBOWIĄZANY.
1. Wykonać przedmiot umowy szczegółowo określony w projektach budowlanych oraz
w niniejszym zapytaniu wraz z odtworzeniem i rekultywacją terenu.
· Zapewnić bezpieczeństwo i porządek w obrębie prowadzonych robót.
· Zapewnić pełną obsługę geodezyjną dla przedmiotu przetargu.
· Wszystkie etapy odbioru takie jak: próba płukania sieci, próby szczelności, świetlenia
spawów, zasypanie rurociągów, przejęcia i przekazania terenów powinny odbywać się w
formie protokolarnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
V. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy
o/Braniewo 13 8313 0009 003 69123 2 0000010 wadium w wysokości 2 800,00 zł ( dwa
tysiące osiemset zł 00/100 groszy), wniesione w całości przelewem bankowym. Wadium należy
wnieść na konto Zamawiającego najpóźniej do dnia składania ofert tj. 06.10.2017r. do godziny
1300. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym
Wykonawcą zamówienia.
2. Wadium przepada w przypadku nie podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę oraz w
przypadku celowego podania nieprawdziwych lub niewiarygodnych danych przez Wykonawcę.
Wadium przepada także w przypadku, gdy Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego
informacji o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. z dnia 28.05.2013 r. Dz.U. 2013
r. poz. 907) oraz w przypadku nie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki (o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych), która uniemożliwia wybranie jego oferty
jako najkorzystniejszej.
3. W przypadku podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, wpłacone wadium staje się
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
VI. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW.
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki wymienione w ust.
1 art. 22 Prawa zamówień publicznych (treść oświadczenia zawarta jest na formularzu
ofertowym, Załącznik nr 1).
VII. TERMIN REALIZACJI ZADANIA.
Termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy.
Termin wykonania zamówienia:
· uruchomienie technologii dostawy ciepła do 06.11.2017r.
· zakończenie wszelkich prac (w tym ziemnych i odtworzeniowych) do 15.11.2017r.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI I WARUNKI GWARANCJI.
Zamawiający oczekuje, że oferenci spełnią poniżej podane warunki:
· Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury po podpisaniu protokołu końcowego
odbioru robót.
· Minimalny okres gwarancji na całość zadania 5 lat.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT.
· Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
- Cena - 90 %
- Warunki gwarancji - 10 %
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi
100pkt., w tym:
- za najlepszą cenę - 90pkt.
- za najlepsze warunki gwarancji - 10 pkt.
· Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Dla kryterium cena - 90%:
Oznaczenia:
Ofc_min - Wartość netto oferty cenowo najniższej,
Ofc - Wartość netto oferty ocenianej,
Pkc - punkty w kryterium.
Wzór wyliczający punkty:
Pkc = { Ofc_min/Ofc } * 100 * 90% [pkt]
Dla kryterium warunki gwarancji:
Oznaczenia:
Ofg_max - największa liczba miesięcy gwarancji w ofercie,
Ofg - liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej,
Pkg - punkty w kryterium.
Wzór wyliczający punkty:
Pkg = { Ofg/Ofg_max} * 100 * 10% [pkt]
Wzór wyliczający zsumowane punkty:
Oznaczenia:
Pkcg - punkty zsumowane z ww. kryteriów
Pkcg = { Pkc + Pkg } [pkt]
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
Oferta z dziesięcioletnim lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia
otrzyma maksymalną punktację za w/w kryterium tj. 10 pk
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranych Oferentów dokumentów
potwierdzających ich stan prawny i finansowy.
IX. WYMAGANIA SPECJALNE ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.)
X. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
Umowa, jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem będzie wynikała ze złożonej przez niego
oferty, treści niniejszego zapytania .
XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
· Oferty należy składać do dnia 06.10.2017r. do godziny 1300 w siedzibie Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kościelna 4A, 14-500 Braniewo;
sekretariat, I piętro, pokój nr 18
· Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
· Osoba udzielające informacji w sprawach postępowania przetargowego:
Marek Cetler – Specjalista ds. przygotowania produkcji
tel. 784 270 561
XII. OTWARCIE OFERT
· Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu złożenia ofert tj. 06.10.2017r. o godz. 1315
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5, parter. Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.
· Bieg terminu wiążącego oferenta z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
· Do chwili otwarcia ofert Zamawiający może odwołać przetarg bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.