Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 01.11.2017r. do 15.04.2018r.

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 01.11.2017r. do 15.04.2018r.

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Koszarawa
Koszarawa 19
34332 , Koszarawa
telefon - 338 639 407
faks - 338 639 373
ugkoszarawa@gminakoszarawa.com
Województwo: śląskie
Miasto: Koszarawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa oraz Gminy Jeleśnia ( miejscowośc Przyborów) w okresie od 01.11.2017r. do 15.04.2018r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa oraz Gminy Jeleśnia ( miejscowość Przyborów) w okresie od 01.11.2017 r. do 15.04.2018 r. Usługa ta polega na wykonywaniu prac w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Koszarawa i Gminy Jeleśnia ( miejscowość Przyborów). Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej oraz usuwanie nadmiaru śniegu z pieszych ciągów komunikacyjnych dróg. Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia i koordynowania akcji zimowej na drogach wskazanych przez Zamawiającego, b) posiadania na bieżąco odpowiedniej ilości materiałów uszorstniających i rozmrażających, tak aby zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, c) odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej (gołoledzi) z dróg wskazanych przez Zamawiającego, d) usuwania nadmiaru śniegu z pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Koszarawa oraz Jeleśnia ( miejscowość Przyborów), e) utrzymywania pełnej gotowości sprzętu i ludzi niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy przez 24 h/dobę w okresie wykonywania Umowy. f) przeprowadzenia prac porządkowych po zakończeniu akcji zimowej polegających na usunięciu z dróg materiałów uszorstniąjących w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji zimowej. 3.2.Zamawiający przewiduje prowadzenie następujących rodzajów akcji zimowej: a) akcja bierna – wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez sprzęt poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z określonym przez Zamawiającego standardem jednorazowo w ciągu doby. b) akcja czynna ( wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez sprzęt poprzez usuwanie śniegu i zwalczenie śliskości zgodnie z określonym standardem co najmniej dwukrotne w ciągu doby. W przypadku zwiększenia ilości przejazdów Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. c) akcja interwencyjna ( akcja zawieszona) - pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego i utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi niezbędnych do należytego wykonania Umowy Podana wyżej ilość przejazdów w przypadku akcji czynnej jest minimalna. W razie wystąpienia trudnych warunków (ciągłe opady śniegu itp.) będzie wymagana od wykonawcy większa ilość przejazdów dla utrzymania zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych. W przypadku zwiększenia ilości przejazdów wykonawcy nie będzie się należało dodatkowe wynagrodzenie. 3.3. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach objętych przedmiotem zamówienia: 1) Droga Kuków – Koszarawa 1419 S – droga utrzymana na czarno! 2) Droga Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja – od skrzyżowania w Jeleśni do Gimnazjum w Koszarawie - droga utrzymana na czarno! Od Gimnazjum w Koszarawie do końca ( składnica drewna): - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. 3) Stryszawa – Roztoki: - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. 4) Przyborów-Przybyłki: - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-11-01   lub zakończenia: 2018-04-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2017-11-01 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. Celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku, w zakresie: 1) zdolności technicznej: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że dysponuje sprzętem do prowadzenia akcji zimowej w systemie całodobowym w ilości, co najmniej: a) piaskarko-solarka z pługiem – 2 sztuki b) ciągnik z pługiem – 2 sztuki, c) koparko-ładowarka – 1 sztuka wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 2) zdolności zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy), której zakres obejmował lub obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg o długości:co najmniej 15 km w ramach jednej umowy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ar. 22a ust. 2 ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów ich dotyczących w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wg wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 3 )określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenie poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Zamawiający wymaga aby w wykazie usług Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy), której zakres obejmował lub obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg o długości: co najmniej 15 km w ramach jednej umowy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. Powyższe dotyczy również podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 4) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp zobowiązany jest: 1) udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, e) zapewnienie o odpowiedzialności solidarnej podmiotu udostępniającego z Wykonawcą, w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp. Z dokumentu tego musi również wynikać, że podmiot udostępniający dany zasób rzeczywiście posiada, jak i tego, że zasób ten odpowiada swym zakresem warunkom postawionym przez Zamawiającego, a udostępniający bezwarunkowo odda swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, na czas i w celu realizacji tego zamówienia. Zobowiązanie ma być złożone w oryginale z zachowaniem formy pisemnej i być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. 2) w przypadku warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, poza dokumentem wymienionym w pkt. 1, przedłożyć należy następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca: a) opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Ilość sprzętu mechanicznego wraz z wyposażeniem przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.